Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp ánDưới đây là danh sách Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án, cực sát đề chính thức. Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Toán lớp 12.

Mục lục Đề kiểm tra 15 phút Toán 12

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích (Đề số 1)

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Cho phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) tổng lập phương các nghiệm thực của phương trình là:

 A. 28

 B. 27

 C. 26

 D. 25

Câu 2. Phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) có bao nhiêu nghiệm âm?

 A. 0

 B. 3

 C. 2

 D. 1

Câu 3. Nghiệm của phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Quảng cáo

Câu 4. Nghiệm của phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 5. Nghiệm của phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) là?

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 6. Phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) có nghiệm là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 7. Điều kiện xác định của phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 8. Phương trình log2(3x- 2) = 2 có nghiệm là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 9. Phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) có tập nghiệm là:

 A. {-1;3}.

 B. {1;3}.

 C. {2}.

 D. {1}.

Câu 10. Số nghiệm của phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) là:

 A. 0.

 B. 2.

Quảng cáo

 C. 3.

 D. 1.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 2.

Phương trình tương đương với Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Đặt Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) Phương trình trở thành Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

● Với t = 1, ta được Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

● Với t = 2, ta được Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Vậy phương trình có một nghiệm âm.

Chọn D

Câu 3.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 4.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 5.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 6.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 7.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 8.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 9.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 10.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích (Đề số 2)

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 2. Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình 16x - 4x - 6 ≤ 0 là

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 4. Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 7. Cho bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4). Nếu đặt t = log3⁡x thì bất phương trình trở thành:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 8. Điều kiện xác định của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4) là:

 A. x > 3

 B. x > 2

 C. x > -2

 D. x > 0

Câu 9. Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 10. Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 2.

Điều kiện: x ≠ -1

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 3.

Đặt t = 4x (t > 0), khi đó bất phương trình đã cho tương đương với

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 4.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 5.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 6.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 7.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 8.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 9.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 10.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4).

Chọn A.

Xem thêm các bài kiểm tra, bài thi môn Toán lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa