Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)Đề kiểm tra Toán 12

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1. Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2) Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Quảng cáo

 A. Hàm số luôn nghịch biến trên R.

 B. Hàm số nghịch biến trên các khoảng Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

 C. Hàm số đồng biến trên khoảng Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2) và nghịch biến trên khoảng Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

 D. Hàm số luôn đồng biến trên R.

Câu 2. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Khẳng định nào sau đây là đúng?

 A. Hàm số đạt cực đại tại x = 2.

 B. Hàm số đạt cực đại tại x = 3.

 C. Hàm số đạt cực đại tại x = 4.

 D. Hàm số đạt cực đại tại x = -2.

Câu 3. Giá trị lớn nhất của hàm số Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2) trên đoạn [0; 2] là:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 4. Đồ thị hàm số Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2) có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là:

 A. x = 1; x= 2 và y = 0.

 B. x = 1; x = 2 và y = 2.

 C. x = 1 và y = 0.

 D. x = 1; x = 2 và y = -3.

Câu 5. Hàm số Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2) có đồ thị là hình vẽ nào sau đây? Hãy chọn câu trả lời đúng.

Quảng cáo

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 6. Cho hàm số (C): y = x3- 3x + 2. Phương trình tiếp tuyến của (C) biết hệ số góc của tiếp tuyến đó bằng 9 là:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 7. Đồ thị của hàm số y = (m - 1)x + 3 - m ( m là tham số) luôn đi qua một điểm M cố định có tọa độ là:

 A. M(0; 3).

 B. M(1; 2).

 C. M(-1; -2).

 D. M(0; 1).

Câu 8. Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2) Các đồ thị nào dưới đây có thể là đồ thị biểu diễn hàm số đã cho?

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

 A. Hình (I) và (II).

 B. Hình (I).

 C. Hình (I) và (III).

 D. Hình (III).

Câu 9. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 10. Cho đồ thị hàm số Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2) và đường thẳng (d) y = 2x – 3. Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số (C) và đường thẳng d?

Quảng cáo

 A. 2

 B. 1

 C. 3

 D. 0

Câu 11. Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2) Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm M có hoành độ x0 > 0 biết Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 12. Đường thẳng y = m không cắt đồ thị hàm số Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2) thì tất cả các giá trị tham số m là

 A. m > 4

 B. m ≥ 4

 C. m ≤ 2 .

 D. 2 < m < 4

Câu 13. Cho đồ thị Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2) và đường thẳng d: y = m(x - 1) + 2. Tất cả giá trị tham số m để (C) cắt d tại một điểm là

 A. m = 9

 B. m ≤ 0

 C. m ≤ 0 hoặc m = 9

 D. m < 0

Câu 14. Với giá trị nào của m thì đồ thị Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2) có tiệm cận đứng đi qua điểm Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 15. Đồ thị hàm số Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2) có đường tiệm cận đứng khi

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 16. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2) luôn nghịch biến trên R?

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 17. Tìm các giá trị của tham số m để hàm số Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2) chỉ có đúng một cực trị.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 18. Một chất điểm chuyển động theo quy luật S(t) = 6t2 – t3; vận tốc v (m/s) của chuyển động đạt giá trị lớn nhất tại thời điểm t (s) bằng

 A. 2 (s)

 B. 12 (s)

 C. 6 (s)

 D. 4 (s)

Câu 19. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2) giảm trên nửa khoảng [1;+∞) ?

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 20. Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2) Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị tạo thành 1 tam giác nhận gốc tọa độ O làm trực tâm .

 A. m = 4

 B. m = 2

 C. m = 3

 D. m = 1

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1. Chọn A.

TXĐ: D = R.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 2. Chọn A

Câu 3. Chọn D.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 4. Chọn A

Ta có Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2) nên đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x = 1 .

Tính tương tự với x = 2.

Ta có Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2) nên đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = 0.

Câu 5. Chọn A.

Hàm số Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2) có tiệm cận đứng x = -2.

Tiệm cận ngang y = 2 nên loại đáp án B, D.

Đồ thị hàm số Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2) đi qua điểm (- 3; 4) nên chọn đáp án A.

Câu 6. Chọn A

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 7. Chọn B.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 8. Chọn B.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Hình (I) đúng.

Hình (II) sai vì không đi qua điểm (0; -1).

Hình (III) sai vì không đi qua điểm (0;-1).

Câu 9. Chọn A.

Vì đồ thị đối xứng nhau trục tung và đi qua điểm (-1;-2) và (1;-2).

Câu 10. Chọn A.

Phương trình hoành độ giao điểm:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Vậy số giao điểm là 2.

Câu 11. Chọn C

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 12. Chọn A.

Phương trình hoành độ giao điểm:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Bảng biến thiên:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Do đó, đường thẳng y = m không cắt đồ thị hàm số khi m > 4.

Vậy chọn m > 4.

Câu 13. Chọn D.

Phương trình hoành độ giao điểm (C) và d là :

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Để (C) cắt d tại một điểm ⇔ Phương trình (1) vô nghiệm hay phương trình (1) có nghiệm kép bằng 1

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Vậy chọn m < 0

Câu 14. Chọn D

Để đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng thì Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2) luôn đúng với mọi m.

Khi đó đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Vậy để tiệm cận đứng đi qua điểm Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 15.

Xét phương trình Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Nếu phương trình không có nghiệm x = 1 thì đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là x = 1.

Nếu phương trình có nghiệm x = 1 hay m = -1.

Khi đó xét giới hạn: Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2) nên trong trường hợp này đồ thị hàm số không có đường tiệm cận đứng.

Vậy m ≠ -1.

Câu 16. Chọn A

Tập xác định: D = R.

Ta có Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2) Để hàm số nghịch biến trên R thì

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 17. Chọn C

+) Trường hợp 1: m = 0

Ta có hàm số: y = -x2, hàm số này có 1 cực trị.

Vậy m = 0 thỏa mãn.

+) Trường hợp 2: m ≠ 0

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 18. Chọn A.

Vận tốc của chuyển động là v = s' tức là Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Bảng biến thiên:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Hàm số v(t) đồng biến trên khoảng (0;2) và nghịch biến trên khoảng (2;+∞)

⇔ Max v(t) = 12 khi t = 2.

Vận tốc đạt giá trị lớn nhất bằng 12 khi t = 2(s).

Câu 19. Chọn B.

Tập xác định D = R, yêu cầu của bài toán đưa đến giải bất phương trình

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 20. Chọn D

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


de-kiem-tra-1-tiet-toan-12-chuong-1-giai-tich.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa