Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)Đề kiểm tra Toán 12

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1. Tìm x để biểu thức (2x - 1)-2 có nghĩa:

Quảng cáo

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 2. Viết biểu thức Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1) về dạng 2x và biểu thức Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1) về dạng 2y. Ta có x2 + y2 = ?

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 3. Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

 A. a < -1

 B. a < 1

 C. a > -1

 D. a ≥ -1.

Câu 4. Cho số thực dương a. Biểu thức thu gọn của biểu thức Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1) là:

 A. 1

 B. a + 1

 C. 2a

 D. a

Câu 5. Kết luận nào đúng về số thực a nếu Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Quảng cáo

 A. a > 1

 B. 0 < a < 1

 C. 1 < a < 2

 D. a < 1

Câu 6. Với giá trị nào của x thì biểu thức Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1) xác định?

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 7. Giá trị của biểu thức Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1) bằng bao nhiêu?

 A. 5.

 B. 2.

 C. 4.

 D. 3.

Câu 8. Cho a, b, c > 0 và a, b ≠ 1, Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 9. Cho a, b > 0 và a, b ≠ 1. Biểu thức Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1) có giá trị bằng bao nhiêu?

 A. 6.

 B. 3.

 C. 4.

 D. 2.

Câu 10. Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1). Phát biểu nào sau đây là đúng?

Quảng cáo

 A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞;+∞).

 B. Hàm số đồng biến trên khoảng (0;+∞).

 C. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là trục tung.

 D. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là trục hoành

Câu 11. Trong các số sau, số nào nhỏ nhất ?

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 12. Điều kiện xác định của phươg trình log2x-316 = 2 là:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 13. Cho Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1) Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 14. Cho x; y > 0 và x2 + 4y2 = 12xy. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 15. Cho log2⁡6 = a. Khi đó giá trị của log3⁡18 được tính theo a là:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 16. Hình bên là đồ thị của ba hàm số Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1) được vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

 A. b > a > c

 B. a > b > c

 C. b > c > a

 D. a > c > b

Câu 17. Phương trình log2x + log2(x - 1) = 1 có tập nghiệm là:

 A. {2}.

 B. {1;3}.

 C. {-1;3}.

 D. {1}.

Câu 18. Số nghiệm của phương trình Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

 A. 0

 B. 1

 C. 2

 D. 3

Câu 19. Số nghiệm của phương trình log4⁡(log2⁡x) + log2⁡(log4⁡x) = 2 là:

 A. 1.

 B. 2.

 C. 3.

 D. 0.

Câu 20. Tập nghiệm của bất phương trình 49.2x2 > 16.7x

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 21. Tập nghiệm của bất phương trình 16x - 4x - 6 ≤ 0 là

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 22. Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1) là:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 23. Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1) là:

 A. x = 4

 B. x = 3

 C. x = 5

 D. x = 6

Câu 24. Nghiệm nguyên lớn nhất của bất phương trình Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1) là:

 A. x = 7

 B. x = 8

 C. x = 4

 D. x = 1

Câu 25. Tích các nghiệm của phương trình Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1) là :

 A. 1.

 B. 2

 C. Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1).

 D. 3.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1.

Biểu thức (2x - 1)-2 có nghĩa Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Chọn A.

Câu 2.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 3.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 4.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 5.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 6.

Biểu thức f(x) xác định Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Chọn A.

Câu 7.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 8.

Câu D sai, vì khẳng định đó chỉ đúng khi a > 1, còn khi 0 < a < 1 ⇒ loga⁡b > logac ⇔ b < c

Chọn D.

Câu 9.

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 10.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1) nên hàm số Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1) nghịch biến trên khoảng (-∞;+∞).

Chọn A.

Câu 11.

Ta đưa về cùng 1 cơ số và so sánh

Ta thấy Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Chọn C.

Câu 12.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 13.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 14.

Ta có : Chọn B là đáp án đúng, vì

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 15.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 16.

Do y = loga⁡x và y = logb⁡x là hai hàm dồng biến nên a > 1; b > 1

Do y = logc⁡x nghịch biến nên c < 1. Vậy c bé nhất.

Mặt khác: Lấy y = m, khi đó tồn tại x1, x2 > 0 để Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 17.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Chọn A.

Câu 18.

Tập xác định: D = R.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 19.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 20.

Tập xác định: D = R

Bất phương trình Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Lấy logarit cơ số 2 hai vế của bất phương trình ta được

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 21.

Đặt t = 4x (t > 0), khi đó bất phương trình đã cho tương đương với

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 22.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 23.

Điều kiện: x > 2

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

So điều kiện suy ra x > 3

Vậy nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình đã cho là x = 4

Chọn A

Câu 24.

Điều kiện: x > 0

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Suy ra, nghiệm nguyên lớn nhất của bất phương trình là x = 7.

Chọn A.

Câu 25.

Điều kiện: x > 0

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1).

Chọn A.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


de-kiem-tra-1-tiet-toan-12-chuong-2-giai-tich.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa