Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)Đề kiểm tra Toán 12

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1. Tìm x để biểu thức Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2) có nghĩa:

Quảng cáo

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 2. Cho x > 0; y > 0. Viết biểu thức Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2) về dạng xm và biểu thức Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2) về dạng yn. Ta có m – n = ?

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 3. Cho số thực dương a . Rút gọn biểu thức Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 4. Cho a > 0; b > 0. Biểu thức thu gọn của biểu thức Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2) là:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 5. Kết luận nào đúng về số thực a nếu (2a + 1)-3 > (2a + 1)-1

Quảng cáo

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 6. Với giá trị nào của x thì biểu thức Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2) xác định?

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 7. Trong các số sau, số nào nhỏ nhất ?

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 8. Cho a, b, c > 0; a ≠ 1, Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 9. Cho a, b > 0 và a, b ≠ 1, biểu thức Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2) có giá trị bằng bao nhiêu?

 A. 6.

 B. 24.

 C. 12.

 D. 18.

Câu 10. Cho Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2) Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau ?

Quảng cáo

 A. x > y

 B. x = y

 C. x < y

 D. x = y2

Câu 11. Cho a ; b > 0 và a2 + b2 = 7ab. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 12. Cho log2⁡5 = a. Khi đó giá trị của log4⁡1250 được tính theo a là :

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 13. Anh Hoàn dầu tư 100 triệu đồng vào một công ty theo thể thức lãi kép với lãi suất 15% một năm. Giả sử lãi suất hàng năm không thay đổi. Hỏi sau 3 năm, số tiền lãi cùa anh Hoàn gần nhất với giá trị nào sau đây?

 A. 52,1 triệu

 B. 152,1 triệu

 C. 4,6 triệu

 D. 104,6 triệu

Câu 14. Tập xác định của hàm số y = log0,5⁡(x + 1) là:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 15. Điều kiện xác định của phương trình logx⁡(2x2 - 7x - 12) = 2 là:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 16. Phương trình log3(x2 - 6) = log3(x - 3) + 1 có tập nghiệm là:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 17. Số nghiệm của phương trình log2⁡x.log3⁡(2x - 1) = 2log2⁡x là:

 A. 2.

 B. 0.

 C. 1.

 D. 3.

Câu 18. Số nghiệm của phương trình Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2) là :

 A. 1.

 B. 4.

 C. 3.

 D. 2.

Câu 19. Hình bên là đồ thị của ba hàm số y = ax, y = bx, y = cx (0 < a, b, c ≠ 1) được vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

 A. b > a > c

 B. a > b > c

 C. a > c > b

 D. c > b > a

Câu 20. Cho phương trình : 3(x2 - 3x + 8) = 9(2x - 1), khi đó tập nghiệm của phương trình là:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 21. Tổng các nghiệm của phương trình 4x + 3(2x + 1) = 3.18x + 2x

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 22. Phương trình 3(x - 2).5(x - 1).7x = 245 có nghiệm là

 A. x = -3

 B. x = 1

 C. x = -2

 D. x = 2

Câu 23. Tập nghiệm của bất phương trình 2x + 2(x + 1) ≤ 3x + 3(x - 1)

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 24. Bất phương trình Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2) có tập nghiệm là:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 25. Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2) là:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 2.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 3.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Chọn D

Câu 4.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 5.

Do -3 < -1 và số mũ nguyên âm nên (2a + 1)-3 > (2a + 1)-1

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 6.

Biểu thức f(x) xác định Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2).

Chọn B

Câu 7.

Ta đưa về cùng 1 cơ số và so sánh

Ta thấy Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Chọn C.

Câu 8.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 9.

Ta có :

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 10.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 11.

Ta có: Chọn C là đáp án đúng, vì

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Chọn C

Câu 12.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 13.

Sau 3 năm, số tiền cả gốc và lãi của anh Hoàn là: S = a(1 + r%)n

Do đó, sau ba năm số tiền lãi của anh Hoàn là:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 14.

Hàm số log0,5⁡(x + 1) xác định khi x + 1 > 0 ⇔ x > -1.

Chọn A.

Câu 15.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 16.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 17.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 18.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 19.

Do y = ax và y = bx là hai hàm đồng biến nên a > 1; b > 1.

Do y = cx nghịch biến nên c < 1. Vậy c bé nhất.

Mặt khác: Lấy x = m, khi đó tồn tại y1; y2 > 0 để Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Dễ thấy y1 < y2 ⇒ am < bm ⇒ a < b

Vậy b > a > c.

Chọn A.

Câu 20.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 21.

Tập xác định: D = R.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 22.

Do hai vế của phương trình đều dương nên lấy logarit cơ số 3 hai vế ta được :

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 23.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 24.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 25.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Chọn B.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


de-kiem-tra-1-tiet-toan-12-chuong-2-giai-tich.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa