Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)Đề kiểm tra Toán 12

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1. Tìm x để biểu thức Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) có nghĩa:

Quảng cáo

 A. ∀ x ∈ R

 B. Không tồn tại x

 C. ∀ x > 1

 D. ∀ x ∈ R\{0}

Câu 2. Cho a > 0; b > 0. Viết biểu thức Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) về dạng am và biểu thức Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) về dạng bn. Ta có m + n = ?

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 3. Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 4. Cho số thực dương a, b. Rút gọn biểu thức Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 5. So sánh hai số m và n nếu Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Quảng cáo

 A. m < n

 B. m = n

 C. m > n

 D. Không so sánh được.

Câu 6. Với giá trị nào của x thì biểu thức: f(x) = log6(2x - x2) xác định?

 A. 0 < x < 2.

 B. x > 2

 C. -1 < x < 1.

 D. x < 3

Câu 7. Cho a > 0, a ≠ 1, biểu thức Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) có giá trị bằng

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 8. Cho Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) Khi đó giá trị của x là :

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 9. Giá trị của biểu thức 43log8⁡3 + 2log165 là:

 A. 20.

 B. 40.

 C. 45.

 D. 25.

Câu 10. Số thực x thỏa mãn điều kiện Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) là :

 A. -3

 B. 25

 C. 3

 D. 9

Câu 11. Cho a = log315; b = log310. Khi đó giá trị của Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) được tính theo a; b là:

 A. 2(a – b – 1).

 B. 2(a + b - 1).

 C. 2(a + b + 1).

 D. 2(a - b + 1).

Câu 12. Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 8,4% năm và lãi hàng năm đuọc nhập vào vốn, hỏi sau bao nhiêu tháng người đó thu được gấp đôi số tiền ban đầu (lấy giá trị quy tròn)?

 A. 96

 B. 97

 C. 98

 D. 99

Câu 13. Tập xác định của hàm số Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) là:

Quảng cáo

 A. D = (-3;2)

 B. D = R\{-3;2}

 C. D = (-∞;-3)∪(2;+∞)

 D. D = [-3;2]

Câu 14. Điều kiện xác định của phương trình Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) là:

 A. x ∈ (-1;0)

 B. x ∈ (1;+∞)

 C. x ∈ R\[-1;0]

 D. x ∈ (-∞;-1)

Câu 15. Hàm số Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) có đạo hàm là:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 16. Phương trình log2⁡(x + 3) + log2⁡( x-1)= log2⁡5 có nghiệm là:

 A. x = 1

 B. x = 2

 C. x = 3

 D. x = 0

Câu 17. Phương trình Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) có 2 nghiệm x1; x2 trong đó x1 < x2. Giá trị của P = 2x1 + 3x2

 A. 3

 B. 5.

 C. 14.

 D. 13.

Câu 18. Tính tổng T tất cả các nghiệm của phương trình 4x - 8.2x + 4 = 0

 A. T = 1

 B. T = 2

 C. T = 8

 D. T = 0

Câu 19. Phương trình Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) có bao nhiêu nghiệm âm?

 A. 2

 B. 3

 C. 1

 D. 0

Câu 20. Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) là:

 A. x ∈ (-∞;-5).

 B. x ∈ (-∞;5).

 C. x ∈ (-5;+∞).

 D. x ∈ (5;+∞).

Câu 21. Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) là:

 A. S = [1;6]

 B. S = (5;6]

 C. S = (5;+∞)

 D. S = (1;+∞)

Câu 22. Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) là:

 A. 18

 B. 16

 C. 15

 D. 17

Câu 23. Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) là:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 24. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai?

 A. Hàm số y = xα có tập xác định là D = R.

 B. Đồ thị hàm số y = xα với α > 0 không có tiệm cận.

 C. Hàm số y = xα với α < 0 nghịch biến trên khoảng (0;+∞).

 D. Đồ thị hàm số y = xα với α < 0 có hai tiệm cận.

Câu 25. Số nghiệm nguyên dương của phương trình Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) là:

 A. 3

 B. 2

 C. 1

 D. 0

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1.

Biểu thức Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) có nghĩa khi và chỉ khi: x2 + x + 1 > 0 (luôn đúng với mọi x)

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 2.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 3.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 4.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Chọn C.

Câu 5.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 6.

Biểu thức f(x) xác định ⇔ 2x - x2 > 0 ⇔ x ∈ (0;2).

Chọn A

Câu 7.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 8.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 9.

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Chọn C

Câu 10.

Điều kiện: x > 0.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Chọn C.

Câu 11.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 12.

Giả sử: số tiền ban đầu đem gửi là a (đồng)

Từ yêu cầu bài ra thì số tiền thu được là 2a (đồng)

Vì một năm lãi suất là 8,4%, mà một năm có 12 tháng nên số lãi một tháng là:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 13.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 14.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 15.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 16.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 17. Chọn C

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 18.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 19.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 20.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 21.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 22.

Điều kiện: x > 1

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Vậy nghiệm nguyên nhỏ nhất của phương trình đã cho là: x = 17.

Chọn D

Câu 23.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Chọn A.

Câu 24.

Hàm số y = xα có tập xác định thay đổi tùy theo α.

Chọn A.

Câu 25.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


de-kiem-tra-1-tiet-toan-12-chuong-2-giai-tich.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa