Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)Đề thi Toán 12

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1) là:

Quảng cáo

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 2. Tìm một nguyên hàm F(x) của hàm số Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1), biết rằng F(-1) = 1, F(1) = 4, f(1) = 0. F(x) là biểu thức nào sau đây

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 3. Nguyên hàm của hàm số f(x) = 2sin⁡3x.cos⁡2x là :

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 4. Gọi F(x) là một nguyên hàm của hàm số y = xex2. Hàm số nào sau đây không phải là F(x):

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 5. Tính nguyên hàm Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1) được kết quả nào sau đây?

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 6. Cho Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1). Khi đó Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1) bằng

 A. 2.

 B. 4.

 C. 6.

 D. 8.

Câu 7. Cho hàm số f liên tục trên đoạn [a;b] có một nguyên hàm là hàm F trên đoạn [a;b]. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

 D. Hàm số G cho bởi G(x) = F(x) + 5 cũng thỏa mãn Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Quảng cáo

Câu 8. Tích phân Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1) bằng

 A. I = 1.

 B. I = 2.

 C. I = 3.

 D. I = -1.

Câu 9. Tích phân Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1) bằng

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 10. Biết Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1). Khi đó b nhận giá trị bằng:

 A. b = 0 hoặc b = 2.

 B. b = 0 hoặc b = 4.

 C. b = 1 hoặc b = 2.

 D. b = 1 hoặc b = 4.

Câu 11. Giả sử hàm số f liên tục trên đoạn [0;2] thỏa mãn Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1). Giá trị của tích phân Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

 A. -6.

 B. 6.

 C. -3.

 D. 3.

Câu 12. Tích phân Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1) bằng:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 13. Tích phân Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1) bằng:

 A. 6.

 B. 5.

 C. 4.

 D. Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1).

Câu 14. Tích phân Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1) bằng:

 A. L = π

 B. L = -π

 C. L = -2

 D. K = 0

Câu 15. Để hàm số f(x) = asin⁡πx + b thỏa mãn f(1) = 2 và Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1) thì a, b nhận giá trị

 A. a = π, b = 0.

 B. a = π, b = 2.

 C. a = 2π, b = 2.

 D. a = 2π, b = 3.

Câu 16. Tích phân Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1) bằng:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 17. Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường y = 2x - x2 và đường thẳng x + y = 2 là:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 18. Cho đồ thị hàm số y = f(x). Diện tích hình phẳng (phần có đánh dấu gạch trong hình) là:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 19. Cho hai hàm số f(x) và g(x) liên tục trên [a;b] và thỏa mãn: 0 < g(x) < f(x), ∀ x ∈ [a;b]. Gọi V là thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi quay quanh Ox hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường: y = f(x), y = g(x), x = a; x = b. Khi đó V dược tính bởi công thức nào sau đây?

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 20. Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1) và y = x quay xung quanh trục Ox. Thể tích của khối tròn xoay được tạo thành bằng:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1. Chọn A.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 2. Chọn D.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 3. Chọn A.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 4. Chọn C.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 5. Chọn C.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 6. Chọn C.

Ta có:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 7. Chọn C.

Câu 8. Chọn A.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 9. Chọn D.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 10. Chọn B.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 11. Chọn D.

Đặt t = 2sin⁡x ⇒ dt = 2cos⁡xdx và

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 12. Chọn A.

Ta có:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 13. Chọn D.

Cách 1:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Cách 2:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 14. Chọn A.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 15. Chọn B.

Ta có: f(1) = 2 ⇔ asin⁡π + b = 2 ⇔ b = 2 suy ra

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 16. Chọn A.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 17. Chọn A.

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số y = 2x - x2 và x + y = 2 là :

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 18. Chọn A.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 19. Chọn B.

Áp dụng công thức tính thể tích khối tròn xoay: giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x), y = g(x), x = a, x = b khi quay xung quanh trục Ox

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 20. Chọn C.

Phương trình hoành độ giao điểm: Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Suy ra: Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


de-kiem-tra-1-tiet-toan-12-chuong-3-giai-tich.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa