Top 4 Đề thi 1 tiết Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp ánDưới đây là danh sách Top 4 Đề thi 1 tiết Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án, cực sát đề chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Toán lớp 12.

Mục lục Đề thi1 tiết Toán 12

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi 45 phút Chương 3 Giải tích

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3) là:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 2. Nguyên hàm F(x) của hàm số Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 3. Tính ∫sin⁡(3x-1)dx, kết quả là:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 4. F(x) là một nguyên hàm của hàm số y = esin⁡xcos⁡x.

Nếu F(π) = 5 thì ∫esin⁡xcos⁡xdx bằng:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 5. Hàm số f(x) = (x - 1)ex có một nguyên hàm F(x) là kết quả nào sau đây, biết nguyên hàm này bằng 1 khi x = 0?

Quảng cáo

 A. F(x) = (x - 1)ex.

 B. F(x) = (x - 2)ex.

 C. F(x) = (x + 1)ex + 1.

 D. F(x) = (x - 2)ex + 3.

Câu 6. Giả sử Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3) và a < b < c thì Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3) bằng bao nhiêu ?

 A. 5.

 B. 1.

 C. -1

 D. -5

Câu 7. Cho hai hàm số f và g liên tục trên đoạn [a;b] và số thực k bất kỳ trong R. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 8. Cho hai hàm số liên tục f và g có nguyên hàm lần lượt là F và G trên đoạn [1;2]. Biết rằng F(1) = 1, F(2) = 4, Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3). Tích phân Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3) có giá trị bằng

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 9. Tích phân Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3) bằng

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 10. Tích phân Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3) bằng

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Quảng cáo

Câu 11. Tính tích phân sau Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 12. Tập hợp giá trị của m sao cho Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

 A. {5}.

 B. {5 ;–1}.

 C. {4}.

 D. {4 ;–1}.

Câu 13. Tích phân Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3) bằng :

 A. π2 - 4

 B. π2 + 4

 C. 2π2 - 3

 D. 2π2 + 3

Câu 14. Đổi biến x = 2sin⁡t tích phân Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3) trở thành:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 15. Tích phân Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3) bằng:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Quảng cáo

Câu 16. Cho hàm số f(x) liên tục trên R và f(x) + f(-x) = cos4⁡x với mọi x ∈ R. Giá trị của tích phân Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 17. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = -x, y = 2x - x2 có kết quả là

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 18. Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường y = sin⁡2x, y = cos⁡x và hai đường thẳng Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 19. Thể tích khối tròn xoay được giới hạn bởi các đường y = (1 - x2), y = 0, x = 0 và x = 1 khi quay quanh trục Ox bằng:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 20. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3). Quay (H) xung quanh trục Ox ta được khối tròn xoay có thể tích là:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1. Chọn C.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 2. Chọn D.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 3. Chọn A.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 4. Chọn A

Đặt t = sin⁡x ⇒ dt = cos⁡xdx.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 5. Chọn D.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Theo công thức tính nguyên hàm từng phần ta có

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 6. Chọn C.

Ta có:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 7. Chọn D.

Câu 8. Chọn A.

Áp dụng công thức tích phân từng phần, ta có

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 9. Chọn B.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 10. Chọn B.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 11. Chọn C.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 12. Chọn B.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 13. Chọn A.

Đặt u = x2, dv = sin⁡xdx ⇒ du = 2xdx, v = -cos⁡x

Khi đó:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Đặt u = x, dv = cos⁡xdx ⇒ du = dx, v = sin⁡x

Khi đó:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 14. Chọn B.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 15. Chọn D.

Đặt u = ln⁡x, dv = (2x - 1)dx, suy ra Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 16. Chọn B.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 17. Chọn B.

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số y = 2x - x2 và y = -x là :

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 18. Chọn D.

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số y = sin⁡2x và y = cos⁡x là:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 19. Chọn A.

Thể tích khối tròn xoay được giới hạn bởi các đường y = (1 - x2), y = 0, x = 0 và x = 1 khi quay quanh trục Ox là:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 20. Chọn C.

Phương trình hoành độ giao điểm:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi 45 phút Chương 3 Giải tích

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4) là:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 2. Tìm ∫(cos⁡6x - cos⁡4x)dx là:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 3. F(x) là nguyên hàm của hàm số y = sin4⁡x.cos⁡x.F(x) là hàm số nào sau đây?

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 4. Để tính ∫xln⁡(2 + x)dx theo phương pháp tính nguyên hàm từng phần, ta đặt:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 5. Kết quả của Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4) là:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 6. Giả sử Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4) và a < b < c thì Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4) bằng bao nhiêu ?

 A. 5.

 B. 1.

 C. –1.

 D. –5.

Câu 7. Cho hàm số f liên tục trên R và số thực dương a. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào luôn đúng?

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 8. Cho hai hàm số liên tục f và g có nguyên hàm lần lượt là F và G trên đoạn [0;2]. Biết rằng F(0) = 0, F(2) = 1, G(0) = -2, G(2) = 1 và Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4). Tích phân Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4) có giá trị bằng

 A. 3

 B. 0

 C. -2

 D. - 4

Câu 9. Tính Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 10. Tích phân Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4) bằng

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 11. Tích phân Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4) bằng

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 12. Biết rằng Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4). Giá trị của a là :

 A. 9

 B. 3

 C. 27

 D. 81

Câu 13. Tích phân Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4) bằng:

 A. –1

 B. 1

 C. 2

 D. 0

Câu 14. Cho Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4), ta tính được:

 A. I = cos1

 B. I = 1

 C. I = sin1

 D. Một kết quả khác

Câu 15. Tích phân Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4) bằng :

 A. π2 - 4

 B. π2 + 4

 C. 2π2 - 3

 D. 2π2 + 3

Câu 16. Tích phân Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4) bằng:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 17. Tính tích phân Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4).

 A. 4

 B. 3

 C. 5

 D. 6

Câu 18. Cho hàm số f liên tục trên R thỏa Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4), với mọi x ∈ R. Giá trị của tích phân Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

 A. 2.

 B. -7.

 C. 7.

 D. -2.

Câu 19. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = ex; y = 1 và x = 1 là

 A. e - 2.

 B. e.

 C. e + 1.

 D. 1 - e.

Câu 20. Thể tích khối tròn xoay sinh ra do quay hình phẳng giới hạn bởi các đường y = x3, trục Ox, x = -1, x = 1 một vòng quanh trục Ox là:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1. Chọn A.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 2. Chọn C.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 3. Chọn D.

Đặt t = sin x, suy ra dt = cosx.dx.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 4. Chọn B.

Chú ý: “ Nhất log, nhì đa, tam lượng, tứ mũ”.

Câu 5. Chọn C.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Theo công thức tính nguyên hàm từng phần, ta có

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 6. Chọn C.

Ta có:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 7. Chọn B

Câu 8. Chọn C.

Áp dụng công thức tích phân từng phần, ta có

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 9. Chọn A.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 10. Chọn C.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 11. Chọn A.

Đặt t = 1 - x ⇒ -dt = dx.

Đổi cận: x = 0 ⇒ t = 1; x = 1 ⇒ t = 0

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 12. Chọn B.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Suy ra: a = 3.

Câu 13. Chọn B.

Ta có:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 14. Chọn B.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 15. Chọn A.

Đặt u = x2, dv = sin⁡x.dx ⇒ du = 2xdx, v = -cos⁡x

Khi đó:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Đặt u = x, dv = cos⁡x.dx ⇒ du = dx, v = sin⁡x

Khi đó:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 16. Chọn A.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 17. Chọn C.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 18. Chọn A.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 19. Chọn A.

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số y = ex và trục y = 1 là: ex = 1 ⇔ x = 0

Do đó: Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 20. Chọn D.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Thể tích khối tròn xoay được giới hạn bởi các đường y = x3, trục Ox, x = -1, x = 1 một vòng quanh trục Ox là:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Xem thêm các bài thi Toán lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác