Top 4 Đề thi 1 tiết Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp ánDưới đây là danh sách Top 4 Đề thi 1 tiết Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án, cực sát đề chính thức. Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Toán lớp 12.

Mục lục Đề thi 1 tiết Toán 12

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi 45 phút Chương 4 Giải tích

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1. Cho số phức z = 6 + 7i. Số phức liên hợp của z là

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 2. Cho z1 = 2 - 3i; z2 = -2 + 8i. Tính z1 + z2?

 A. 2 + 5i

 B. 5i

 C. 4 + 5i

 D. 4

Câu 3. Số phức Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3) có phần thực là

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 4. Cho hai số phức z1 = -2 - 3i; z2 = 1 + 4i. Tính z1.z2

 A. -14 - 8i

 B. 10 + 11i

Quảng cáo

 C. 10 - 11i

 D. –14 + 11i

Câu 5. Cho số phức Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3). Môđun của Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 6. Các số thực x, y thỏa mãn: (2x + 3y + 1) + (-x + 2y)i = (3x - 2y + 2) + (4x - y - 3)i là

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 7. Cho số phức z = 3 + i. Điểm biểu diễn số phức Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3) trong mặt phẳng phức là:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 8. Cho số phức z thỏa mãn điều kiện: Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3). Phần ảo của số phức w = 1 - iz + z là

 A. 1.

 B. –3

 C. -2

 D. -1

Câu 9. Cho số phức z = a + bi (a, b ∈ R). Để điểm biểu diễn của z nằm trong dải (-2;2), ở hình 1, điều kiện của a và b là:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Quảng cáo

Câu 10. Trong C, phương trình z2 + 3iz + 4 = 0 có nghiệm là:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 11. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn |z| < 1 trên mặt phẳng tọa độ là:

 A. Hình tròn tâm O, bán kính R = 1, không kể biên.

 B. Hình tròn tâm O, bán kính R = 1, kể cả biên.

 C. Đường tròn tâm O, bán kính R = 1.

 D. Đường tròn tâm bất kì, bán kính R = 1.

Câu 12. Trong C, phương trình z2 - z + 1 = 0 có tổng hai nghiệm là:

 A. -1

 B. 1

 C. i

 D. –i

Câu 13. Xác định tập hợp các điểm M trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện: Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3).

 A. Đường tròn tâm I(-1;-1), bán kính R = 1.

 B. Hình tròn tâm I(1;-1), bán kính R = 1.

 C. Hình tròn tâm I(-1;-1), bán kính R = 1 (kể cả những điểm nằm trên đường tròn).

 D. Đường tròn tâm I(1;-1), bán kính R = 1.

Câu 14. Cho z = 3 + 4i. Tìm căn bậc hai của z.

 A. -2 + i và 2 - i

 B. 2 + ivà 2 - i

 C. 2 + i và -2 - i

 D. Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 15. Phương trình (2 + i)z2 + az + b = 0 (a, b ∈ C) có hai nghiệm là 3 + i và 1 - 2i. Khi đó a = ?

 A. -9 - 2i

 B. 15 + 5i

 C. 9 + 2i

 D. 15 - 5i

Câu 16. Tìm acgumen của số phức: Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 17. Cho phương trình z2 + mz - 6i = 0. Để phương trình có tổng bình phương hai nghiệm bằng 5 thì m có dạng m = ±(a + bi)(a, b ∈ R). Giá trị a + 2b là:

 A. 0

 B. 1

 C. -1

 D. –2

Câu 18. Cho số phức z = 1 + i2 + i4 +...+ i2n +...+ i2016, n ∈ N. Môđun của z bằng?

 A. 2.

 B. 1.

 C. 1008.

 D. 2016.

Câu 19. Tìm phần ảo của số phức z = (1 + i)5

 A. -4

 B. 4

 C. 2

 D. -2

Câu 20. Cho hai số phức Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3). Viết số phức Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3) dưới dạng lượng giác

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1. Chọn D.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 2. Chọn B.

Ta có: z1 + z2 = (2 - 2) + (-3 + 8)i = 5i

Câu 3. Chọn A.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

⇒ phần thực của z là: 2

Câu 4. Chọn C.

Ta có:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 5. Chọn B.

+) Ta có: (1+i)2 = 1 + 2i + i2 = 2i

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 6. Chọn B.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 7. Chọn A.

Ta có: z = 3 + i nên Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Điểm biểu diễn số phức Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3) trong mặt phẳng phức là: Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 8. Chọn B.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Phần ảo của w là -3

Câu 9. Chọn B.

Các số phức trong dải đã cho có phần thực trong khoảng (-2;2), phần ảo tùy ý

Câu 10. Chọn C.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 11. Chọn A.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Do đó, tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn |z| < 1 là hình tròn tâm O, bán kính R = 1, không kể biên.

Câu 12. Chọn B.

Gọi hai nghiệm của phương trình đã cho là z1; z2.

Áp dụng hệ thức Vi-et ta có: Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 13. Chọn C.

Gọi M(x;y) là điểm biểu diễn của số phức z = x + yi trên mặt phẳng phức(x, y ∈ R).

Theo đề bài ta có :

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Suy ra, tập hợp các điểm M là hình tròn tâm I(-1;-1) bán kính R = 1 và kể cả đường tròn đó.

Câu 14. Chọn C.

Giả sử w = x + yi(x, y ∈ R) là một căn bậc hai của số phức z = 3 + 4i.

Ta có:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 15. Chọn A.

Ta có: z1 = 3 + i; z2 = 1 - 2i là 2 nghiệm của phương trình đã cho và z1 + z2 = 4 - i (1)

Theo Viet, ta có: Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Từ (1) và (2) suy ra:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 16. Chọn D.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 17. Chọn C.

Gọi z1, z2 là hai nghiệm của phương trình đã cho

Theo Viet, ta có: Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Theo bài cho, tổng bình phương hai nghiệm bằng 5. Ta có:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 18. Chọn B.

Ta có: z = 1 + i2 + i4 +...+ i2n +...+ i2016, n ∈ N

Là tổng của cấp số nhân có 1009 số hạng, số hạng đầu u1 = 1 và công bội q = i nên:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 19. Chọn A.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Do đó, phần ảo của số phức z là – 4.

Câu 20. Chọn C

Ta có:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi 45 phút Chương 4 Giải tích

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1. Cho số phức z = i - 1 . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

 A. Phần ảo của số phức z là i.

 B. Phần thực của số phức z là 1.

 C. Số phức liên hợp của số phức z là Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4).

 D. Môđun của số phức z bằng 1.

Câu 2. Cho số phức z = 4 - 3i. Phần thực, phần ảo của số phức Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4) lần lượt là

 A. 4;-3.

 B. -4;3.

 C. 4;3.

 D. -4;-3.

Câu 3. Điểm M(-1;3) là điểm biểu diễn của số phức

 A. z = -1 + 3i.

 B. z = 1 - 3i.

 C. z = 2i.

 D. z = 2.

Câu 4. Các điểm biểu diễn các số phức z = 3 + bi (b ∈ R) trong mặt phẳng tọa độ, nằm trên đường thẳng có phương trình là:

 A. y = b.

 B. y = 3.

 C. x = b.

 D. x = 3.

Câu 5. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện phần thực của z nằm trong đoạn [-1;3] là:

 A. Các điểm nằm trong phần giới hạn bởi đường thẳng x = -1 và x = 3, kể cả biên.

 B. Các điểm nằm trong phần giới hạn bởi đường thẳng x = -1 và x = 3, không kể biên.

 C. Các điểm nằm trong phần giới hạn bởi đường thẳng y = -1 và y = 3, không kể biên.

 D. Các điểm nằm trong phần giới hạn bởi đường thẳng y = -1 và y = 3, kể cả biên.

Câu 6. Cho số phức z1 = 1 + 2i; z2 = -3 + 4i, z3 = 5 + 2i. Tính z1 + z2 - 2z3

 A. -2 + 4i

 B. -12 + 2i

 C. 8 – 10i

 D. Đáp án khác

Câu 7. Tìm phần thực của số phức Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 8. Tính tổng phần thực và phần ảo của số phức: z = i5.(1 + i).(2 - 2i)

 A. 0

 B. 2

 C. 4

 D. -2

Câu 9. Cho số phức z thỏa mãn: Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4). Môđun của số phức z là

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 10. Tìm số phức z thỏa mãn hệ thức Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

 A. z = 3 + 4i; z = 5.

 B. z = 3 + 4i; z= -5.

 C. z = -3 + 4i;z = 5.

 D. z = 3 - 4i; z = -5.

Câu 11. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4). Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z là đường tròn nào sau đây ?

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 12. Trong C, phương trình z2 - z + 1 = 0 có nghiệm là:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 13. Tính căn bậc hai của số phức z = 8 + 6i ra kết quả:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 14. Gọi z1; z2 là hai nghiệm phức của phương trình z2 + 2z + 4 = 0. Khi đó Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4) có giá trị là

 A. 4

 B. 6

 C. 10

 D. 8

Câu 15. Trong tập số phức, giá trị của m để phương trình bậc hai z2 + mz + i = 0 có tổng bình phương hai nghiệm bằng -4i là:

 A. ±(1 - i)

 B. (1 - i)

 C. ±(1 + i)

 D. -1 - i

Câu 16. Tìm số thực x,y để hai số phức z1 = 9y2 - 4 - 10xi5 và z2 = 8y2 + 20i11 là liên hợp của nhau?

 A. x = -2; y = 2.

 B. x = 2; y = ±2.

 C. x = 2; y = 2.

 D. x = -2; y = ±2.

Câu 17. Viết số phức sau dạng lượng giác: Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 18. Cho số phức z = 1 + (1 + i) + (1 + i)2 +...+ (1 + i)26. Phần thực của số phức z là

 A. 213.

 B. -(1 + 213).

 C. -213.

 D. (1 + 213).

Câu 19. Tìm phần ảo của số phức z = (1 + i)5

 A. -4

 B. 4

 C. 2

 D. -2

Câu 20. Cho hai số phức Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4). Viết số phức Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4) dưới dạng lượng giác

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1. Chọn C.

Ta có: z = i – 1 = - 1 + i .

Phần thực của z là -1, phần ảo của z là 1, môđun của z bằng Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Số phức liên hợp của số phức z là Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 2. Chọn C.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 3. Chọn A.

z = a + bi có điểm biểu diễn là M(a;b).

Ta suy ra, điểm M(-1;3) biểu diễn số phức z = -1 + 3i

Câu 4. Chọn D

Các điểm biểu diễn số phức z = 3 + bi(b ∈ R) có dạng M(3;b) nên nằm trên đường thẳng x = 3

Câu 5. Chọn A.

Điểm biểu diễn các số phức z có phần thực z nằm trong đoạn [-1;3] có dạng M(a;b) với -1 ≤ a ≤ 3

Câu 6. Chọn B.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 7. Chọn A.

Ta có:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Do đó, phần thực của z là: Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 8. Chọn C.

Ta có:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Phần thực của z là 0 và phần ảo của z là 4.

Tổng phần thực và phần ảo của z là: 0 + 4 = 4.

Câu 9. Chọn D.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 10. Chọn A.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Vậy có hai số phức thỏa mãn là: z = 3+ 4i hoặc z = 5.

Câu 11. Chọn D.

Tập hợp các điểm biểu diễn số phức Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4) là đường tròn tâm I(1;2) bán kính R = 3.

Mà tập hợp các điểm biểu diễn số phức z đối xứng với tập hợp các điểm biểu diễn số phức Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4) qua Ox nên tập hợp cần tìm là đường tròn tâm I’(1;-2), bán kính R = 3.

Câu 12. Chọn D.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 13. Chọn B.

Giả sử w = x + yi (x, y ∈ R) là một căn bậc hai của số phức z = 8 + 6i.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Do đó z có hai căn bậc hai là Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 14. Chọn D.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 15. Chọn A.

Gọi z1, z2 là hai nghiệm của phương trình.

Theo Viet, ta có:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Để tổng bình phương hai nghiệm bằng – 4i thì:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 16. Chọn D.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 17. Chọn A.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 18. Chọn A.

Ta có: z = 1 + (1 + i) + (1 + i)2 + .... (1 + i)26 là tổng của cấp số nhân với số hạng đầu u1 = 1, công bội q = 1 + i nên:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 19. Chọn A.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Do đó, phần ảo của số phức z là – 4.

Câu 20. Chọn C

Ta có:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Xem thêm các bài kiểm tra, bài thi môn Toán lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa