Bring along là gìCụm động từ Bring along có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Bring along

Ý nghĩa của Bring along là:

  • Dẫn (ai, cái gì) đi cùng

Ví dụ minh họa cụm động từ Bring along:

 
- You can BRING your friends ALONG if you like.
Bạn có thể dẫn bạn đi cùng nếu bạn thích.

Nghĩa từ Bring along

Ý nghĩa của Bring along là:

  • Giúp ai tiến bộ

Ví dụ minh họa cụm động từ Bring along:

 
- Her coach has BROUGHT her ALONG a lot in the last six months.
Huấn luyện viên đã giúp cô ấy tiến bộ rất nhiều trong 6 tháng cuối.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bring along trên, động từ Bring còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp