Bring off là gìNghĩa từ Bring off

Ý nghĩa của Bring off là:

  • Thu xếp để làm thành công (việc gì khó khăn)

Ví dụ minh họa cụm động từ Bring off:

 
- No one thought she'd manage to do it, but she BROUGHT it OFF in the end.
Không ai nghĩ rằng cô ta có thể thu xếp được việc đó, nhưng cuối cùng cô ta
đã làm được.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bring off trên, động từ Bring còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp