Bring out là gìCụm động từ Bring out có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Bring out

Ý nghĩa của Bring out là:

  • Phát hành, công bố

Ví dụ minh họa cụm động từ Bring out:

 
- The band are BRINGING OUT a new CD in the autumn.
Ban nhạc dự định phát hành một CD mới vào mùa thu này.

Nghĩa từ Bring out

Ý nghĩa của Bring out là:

  • Làm cho (một phẩm chất) được thấy rõ ở ai

Ví dụ minh họa cụm động từ Bring out:

 
- Suzie BRINGS OUT the best in him.
Suzie làm hiện rõ cái đẹp nhất trong anh ấy.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bring out trên, động từ Bring còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp