Drop through là gìNghĩa từ Drop through

Ý nghĩa của Drop through là:

  • Chẳng đi đến đâu, chẳng ra kết quả gì

Ví dụ minh họa cụm động từ Drop through:

 
- The big scheme he was talking about seems to have DROPPED THROUGH.
Cái kế hoạch lớn mà anh ta đã đang nói về dường như đã chẳng đi đến đâu.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Drop through trên, động từ Drop còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp