Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Tải xuống

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1 : Hàm số y = x3 - 3x2 - 9x nghịch biến trên các khoảng nào sau đây?

Quảng cáo

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 2 : Hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) đồng biến trên các khoảng nào sau đây?

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 3 : Rút gọn biểu thức: Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) . Kết quả là:

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 4 : Điểm cực đại của hàm số y = x(3 - x)2 là những điểm nào sau đây?

A. (1;3)

B. (3;0)

C. (1;4)

D. Đáp án khác

Câu 5 : Giá trị lớn nhất của hàm số y = x3 - 3x2 - 9x + 35 trên đoạn [-4 ; 4] bằng. Chọn 1 câu đúng.

Quảng cáo

A. 8

B. 15

C. -41

D. 40

Câu 6 : Tập xác định của hàm số y = (2x2 - x - 6)-5 là:

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 7 : Tính thể tích V của hình hộp chử nhật ABCD.A'B'C'D' , biết AB = 3cm, AD = 6cm , CC' = 9cm là:

A. V = 18cm

B. V = 18cm3

C. v = 81cm3

D. V = 162cm3

Câu 8 : Để tìm các điểm cực trị của hàm số f(x) = 4x5 - 5x4 một học sinh lập luận qua ba bước sau:

Bước 1: Hàm số có tập xác định D = R

Ta có: f'(x) = 20x3(x - 1)

f'(x) = 0 ⇔ x3(x - 1) = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = 1

Bước 2: Đạo hàm cấp hai f''(x) = 20x2(4x - 3)

Suy ra: f''(0) 0 , f''(1) = 20 > 0

Bước 3: Từ các kết quả trên kết luận:

Hàm số không đạt cực trị tại x = 0

Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1

Vậy hàm số chỉ có một cực tiểu duy nhất, đạt tại điểm x = 1

A. Lập luận hoàn toàn đúng

B. Sai từ bước 1

C. Sai từ bước 2

D. Sai từ bước 3

Quảng cáo

Câu 9 : Cho hàm số y = x3 - 3x2 - 9x + 4 . Nếu hàm số đạt cực đại và cực tiểu thì tích số yCD, yCT bằng:

A. 25

B. Hàm số không đạt cực đại và cực tiểu.

C. -207

D. -82

Câu 10 : Đạo hàm của hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) là:

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 11 : Tìm giá trị lớn nhất của hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) trên đoạn [0;2]

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 12 : Giá trị nhỏ nhất của hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Quảng cáo

Câu 13 : Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng (0; +∞) ?

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 14 : Cho hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) Các phát biểu sau, phát biểu nào Sai ?

A. Hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng của tập xác định của nó;

B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng y = 2 .

C. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng x = 1 ;

D. Đồ thị hàm số (C) có giao điểm với Oy tại điểm có hoành độ là Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) ;

Câu 15 : Đường thẳng y = 2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nào sao đây? Chọn 1 câu đúng.

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 16 : Biết log2 = 2, log3 = b . Tính log45 theo a và b .

A. 2b + a + 1

B. 2b - a + 1

C. 15b

D. a - 2b + 1

Câu 17 : Đồ thị sau đây là của hàm số nào ? Chọn 1 câu đúng.

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

A. Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

B. y = x4 - 2x2 - 3

C. y = x4 + 2x2 - 3

D. y = x4 - 3x2 - 3

Câu 18 : Tìm m để phương trình x3 + 3x2 - 2 = m + 1 có 3 nghiệm phân biệt.

A. -2 < m < 0

B. 2 < m < 4

C. -3 < m < 1

D. 0 < m < 3

Câu 19 : Hàm số y = log5(4x - x)2 có tập xác định là :

A. (2;6)

B. (0;4)

C. (0;+∞)

D. R

Câu 20 : Có bao nhiêu loại khối đa diện đều?

A. 3

B. Vô số

C. 5

D. 20

Câu 21 : Cho hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) . Tìm m để hàm số đạt cực đại và cực tiểu. thỏa mãn x2A + x2B = 2 :

A. m = ±1

B. m ≠ 0

C. m = 2

D. m = ± 3

Câu 22 : Đường thẳng Δ: y = -x + m cắt đồ thị hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) tại hai điểm phân biệt, ứng với các giá trị của là:

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

D. Kết quả khác

Câu 23 : Cho f(x)= ln2x . Đạo hàm f'(e) bằng :

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 24 : Cho đường cong Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) . Tích số các khoảng cách từ một điểm bất kỳ trên (C) đến hai đường tiệm cận của (C) bằng:

A. 2

B. 3

C. 4

D. Kết quả khác

Câu 25 : Cho tứ diện ABCD có các cạnh AB, AC và AD đôi một vuông góc với nhau; AB = 6a, AC = 7a và AD = 4a. Tính thể tích V của tứ diện ABCD.

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 26 : Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại B. AB = Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) . SA vuông góc với đáy và SA = Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) . Tính khoảng cách từ điểm A đến mp(SBC)

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 27 : Các tiếp tuyến của đường cong (C): y = x3 - 4 đi qua điểm A(2;4) có phương trình là:

A. y = 2x + 1 ; y = 12

B. y = 4x - 1 ; y = 9x + 3

C. y = x - 1 ; y = 3x + 2

D. y = 3x - 2 ; y = 12x + 20

Câu 28 : Cho hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) . Hệ thức giữa y và y' không phụ thuộc vào x là :

A. y' - 2y = 1

B. y' - ey = 0

C. y.y' - 2 = 0

D. y' - 4ey = 0

Câu 29 : Một tên lửa bay vào không trung với quãng đường đi được với quãng đường s(t) (km) là hàm phụ thuộc theo biến t (giây) theo quy tắc sau : s(t) = et2 + 3 + 2t.e3t + 1 (km) . Hỏi vận tốc của tên lửa sau 1 giây là bao nhiêu (biết hàm biểu thị vận tốc là đạo hàm biểu thị quãng đường thời gian).

A. 5e4(km)

B. 3e4(km)

C. 9e4(km)

D. 10e4(km)

Câu 30 : Đường thẳng y = x + m là tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x3 + x + 1 , ứng với giá trị m là:

A. m = 2, m = 3

B. m = -4, m = 4

C. m = 1, m = 5

D. m = 0, m = 1

Câu 31 : Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x3 - 3x2 + 1 vuông góc với đường thẳng x - 3y = 0 có phương trình là:

A. 3

B. 2

C. 1

D. 0

Câu 32 : Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y = x3 + (m - 1)x2 - mx + 1 đạt cực trị tại điểm

A. m = 0

B. m = 2

C. m = 1

D. m = -1

Câu 33 : Đồ thị sau đây là của hàm số nào ? Chọn 1 câu đúng.

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 34 : Cho hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) . Tìm m để hàm số luôn đồng biến trên R

A. -3 ≤ m ≤ 0

B. -3 < m ≤ 0

C. -3 ≤ m < 0

D. -3 < m < 0

Câu 35 : Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác đều. Tỉ số thể tích của khối chóp A'.ABC và khối lăng trụ ABC.A'B'C' là :

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 36 : Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 2a và chiều cao của hình chóp là Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) . Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 37 : Cho hàm số y = x3 - 3x2 - mx + 2 . Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng (0;+∞) .

A. m = -3

B. m ≤ -3

C. m > -3

D. m < -3

Câu 38 : Cho hàm số y = mx4 + (m2 - 9)x2 + m . Tìm m để hàm số có 3 điểm cực trị

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 39 : Tìm tọa độ giao điểm của đường cong Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) và đường thẳng y = x + 2 .

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 40 : Cho hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) có đồ thị là (C) . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại các giao điểm của (C) và đường thẳng y = x - 3 .

A. y = -x -3, y = -x + 1

B. y = x + 3, y = -x + 1

C. y = -x -3, y = x + 1

D. y = x + 3, y = -x + 1

Câu 41 : Hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) có đạo hàm là :

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

D. Kết quả khác

Câu 42 : Cho (H) là khối lăng trụ đứng tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a. Thể tích của (H) bằng:

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 43 : Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông tại B. AB = 2a, BC = a. AA' = Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) . Tính theo a thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' .

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 44 : Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng 2a . Tam giác SAB cân tại S và mặt bên (SAB) vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết SA bằng Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) . Tính thể tích khối chóp S.ABCD.

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 45 : Cho tứ diện đều ABCD cạnh bằng a. Tính cosin góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng:

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 46 : Một hình hộp chử nhật ABCD.A'B'C'D' nội tiếp mặt cầu, biết AB = a, AD = b , AA' = c khi đó bán kính r của mặt cầu bằng:

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 47 : Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình bình hành .SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết SA bằng Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) . Tính diện tích mặt cầu tâm I tiếp xúc mp(ABCD)(I là trung điểm của SC)

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 48 : Cho hình chử nhật ABCD có tâm O và AB = a, AD = Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) .Trên đường thẳng vuông góc mặt phẳng (ABCD) tại A, lấy điểm S sao cho SC hợp với (ABCD) một góc 45o. Gọi (S) là mặt cầu tâm O và tiếp xúc với SC. Thể tích khối cầu S bằng:

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 49 : Một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn nội tiếp hai mặt của một hình lập phương cạnh a. Thể tích của khối trụ bằng:

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 50 : Trong không gian cho tam giác vuông ABC vuông tại B góc Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) .Cạnh BC=a, khi quay tam giác ABC quanh cạnh AB thì đường gấp khúc ABC tạo thành hình nón tròn xoay. Thể tích của khối nón này bằng:

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Tải xuống

Xem thêm bộ đề thi Toán lớp 12 năm học 2022 - 2023 chọn lọc khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác