Bộ đề thi Toán lớp 12 Học kì 1, Học kì 2 năm 2022 - 2023 (60 đề)

Phần dưới đây là Bộ 60 Đề thi Toán lớp 12 chọn lọc được sưu tầm từ các trường THPT trên cả nước gồm đề thi giữa kì, đề thi học kì 1, học kì 2. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp Thầy / Cô giáo có thêm tài liệu hướng dẫn học sinh ôn luyện & từ đó đạt kết quả cao trong các bài thi môn Toán lớp 12.

Tải xuống

Mục lục Đề thi Toán lớp 12

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1 : Cho hàm số y = x3 - 3m2x2 - m3 có đồ thị (C) . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ x0 = 1 song song với đường thẳng d = -3x

A. m = 1

B. m = -1

C. Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

D. Không có giá trị của m

Câu 2 : Giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số y = x4 - 2x2 + 3 trên [0;2] là:

A. M = 11 , m = 3

B. M = 5 , m = 2

C. M = 3 , m = 2

D. M = 11 , m = 2

Câu 3 : Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh 2a và thể tích bằng a3 Tính chiều cao h của hình chóp đã cho.

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 4 : Hình đa diện nào dưới đây không có tâm đối xứng ?

A. Hình tứ diện đều.

B. Hình lăng trụ tam giác đều.

C. Hình bát diện đều.

D. Hình lập phương.

Câu 5 : Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) là:

A. 4.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 6 : Cho hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) có đồ thị (C). Tìm các điểm M trên đồ thị (C) sao cho khoảng cách từ hai điểm A(2;4) và B(-4;-2) đến tiếp tuyến của (C) tại M là bằng nhau

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 7 : Tổng các giá trị thực của tham số m sao cho đường thẳng y = x cắt đồ thị hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) tại hai điểm A và B sao cho Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

A. 2

B. 5

C. 7

D. 9

Câu 8 : Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng d: y = -x + m cắt đồ thị hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) tại hai điểm phân biệt

A. -1 < m < 4

B. Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

C. m = 4

D. -1 < hoặc m > 4

Câu 9 : Tìm số cạnh của hình mười hai mặt đều.

A. 20.

B. 12.

C. 30.

D. 16.

Câu 10 : Cho tứ diện ABCD có thể tích bằng 12 và G là trọng tâm của tam giác BCD Tính thể tích V của khối chóp A.GBC

A. V = 6

B. V = 4

C. V = 5

D. V = 3

Câu 11 : Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f'(x) = x2 + 1 Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-1;1)

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (1; +∞)

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞;0)

D. Hàm số đồng biến trên khoảng (-∞ ;+∞)

Câu 12 : Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y = x4 - (m + 1)x2 + m cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt có tổng bình phương các hoành độ bằng 8

A. m = 1

B. Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

C. m = 7

D. m = 3

Câu 13 : Cho khối chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, AB = A, Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) SA vuông góc với đáy và mặt phẳng (SBC) tạo với đáy một góc 600 Tính thể tích V của khối chóp đã cho.

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 14 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt đáy, SD tạo với mặt phẳng (SAB) một góc bằng 300 . Tính thể tích V của khối chóp

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 15 : Cho hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) có đồ thị (C). Tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) và trục hoành có phương trình là:

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 16 : Để đường cong Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) có đúng 1 đường tiệm cận đứng thì giá trị của a là

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 17 : Mặt phẳng (AB'C') chia khối lăng trụ ABC.A'B'C' thành các khối đa diện nào ?

A. Một khối chóp tam giác và một khối chóp tứ giác.

B. Hai khối chóp tam giác.

C. Một khối chóp tam giác và một khối chóp ngũ giác.

D. Hai khối chóp tứ giác.

Câu 18 : Hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?

A. 4 mặt phẳng.

B. 1 mặt phẳng.

C. 3 mặt phẳng.

D. 2 mặt phẳng.

Câu 19 : Cho Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) . Gọi Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) , khi đó: M - m bằng

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 20 : Cho hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0;+∞)

B. Hàm số đồng biến trên khoảng (-∞;0)

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-1;1)

D. Hàm số đồng biến trên khoảng (0;+∞)

Câu 21 : Tính thể tích V của khối lập phương ABCD.A'B'C'D' , biết AC' = Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 22 : Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Biết SA vuông góc với mặt phẳng đáy và thể tích của khối chóp S.ABC là V = Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) . Tìm α là góc hợp giữa hai mặt phẳng (ABC) và (SBC).

A. α = 45o

B. α = 30o

C. α = 90o

D. α = 60o

Câu 23 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết thể tích của khối chóp S.ABCD theo a là V = Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) . Góc α giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (SAB) là bao nhiêu độ ?

A. α = 90o

B. α = 60o

C. α = 45o

D. α = 30o

Câu 24 : Số điểm cực đại của đồ thị hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) là:

A. 1

B. 3

C. 2

D. 0

Câu 25 : Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Mệnh đề nào dưới đây sai ?

A. Hàm số có giá trị cực đại bằng 0

B. Hàm số có ba điểm cực trị.

C. Hàm số có hai điểm cực tiểu.

D. Hàm số có giá trị cực đại bằng 3.

................

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1 : Hàm số y = x3 - 3x2 - 9x nghịch biến trên các khoảng nào sau đây?

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 2 : Hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) đồng biến trên các khoảng nào sau đây?

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 3 : Rút gọn biểu thức: Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) . Kết quả là:

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 4 : Điểm cực đại của hàm số y = x(3 - x)2 là những điểm nào sau đây?

A. (1;3)

B. (3;0)

C. (1;4)

D. Đáp án khác

Câu 5 : Giá trị lớn nhất của hàm số y = x3 - 3x2 - 9x + 35 trên đoạn [-4 ; 4] bằng. Chọn 1 câu đúng.

A. 8

B. 15

C. -41

D. 40

Câu 6 : Tập xác định của hàm số y = (2x2 - x - 6)-5 là:

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 7 : Tính thể tích V của hình hộp chử nhật ABCD.A'B'C'D' , biết AB = 3cm, AD = 6cm , CC' = 9cm là:

A. V = 18cm

B. V = 18cm3

C. v = 81cm3

D. V = 162cm3

Câu 8 : Để tìm các điểm cực trị của hàm số f(x) = 4x5 - 5x4 một học sinh lập luận qua ba bước sau:

Bước 1: Hàm số có tập xác định D = R

Ta có: f'(x) = 20x3(x - 1)

f'(x) = 0 ⇔ x3(x - 1) = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = 1

Bước 2: Đạo hàm cấp hai f''(x) = 20x2(4x - 3)

Suy ra: f''(0) 0 , f''(1) = 20 > 0

Bước 3: Từ các kết quả trên kết luận:

Hàm số không đạt cực trị tại x = 0

Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1

Vậy hàm số chỉ có một cực tiểu duy nhất, đạt tại điểm x = 1

A. Lập luận hoàn toàn đúng

B. Sai từ bước 1

C. Sai từ bước 2

D. Sai từ bước 3

Câu 9 : Cho hàm số y = x3 - 3x2 - 9x + 4 . Nếu hàm số đạt cực đại và cực tiểu thì tích số yCD, yCT bằng:

A. 25

B. Hàm số không đạt cực đại và cực tiểu.

C. -207

D. -82

Câu 10 : Đạo hàm của hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) là:

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 11 : Tìm giá trị lớn nhất của hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) trên đoạn [0;2]

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 12 : Giá trị nhỏ nhất của hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 13 : Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng (0; +∞) ?

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 14 : Cho hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) Các phát biểu sau, phát biểu nào Sai ?

A. Hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng của tập xác định của nó;

B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng y = 2 .

C. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng x = 1 ;

D. Đồ thị hàm số (C) có giao điểm với Oy tại điểm có hoành độ là Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) ;

Câu 15 : Đường thẳng y = 2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nào sao đây? Chọn 1 câu đúng.

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 16 : Biết log2 = 2, log3 = b . Tính log45 theo a và b .

A. 2b + a + 1

B. 2b - a + 1

C. 15b

D. a - 2b + 1

Câu 17 : Đồ thị sau đây là của hàm số nào ? Chọn 1 câu đúng.

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

A. Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

B. y = x4 - 2x2 - 3

C. y = x4 + 2x2 - 3

D. y = x4 - 3x2 - 3

Câu 18 : Tìm m để phương trình x3 + 3x2 - 2 = m + 1 có 3 nghiệm phân biệt.

A. -2 < m < 0

B. 2 < m < 4

C. -3 < m < 1

D. 0 < m < 3

Câu 19 : Hàm số y = log5(4x - x)2 có tập xác định là :

A. (2;6)

B. (0;4)

C. (0;+∞)

D. R

Câu 20 : Có bao nhiêu loại khối đa diện đều?

A. 3

B. Vô số

C. 5

D. 20

Câu 21 : Cho hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) . Tìm m để hàm số đạt cực đại và cực tiểu. thỏa mãn x2A + x2B = 2 :

A. m = ±1

B. m ≠ 0

C. m = 2

D. m = ± 3

Câu 22 : Đường thẳng Δ: y = -x + m cắt đồ thị hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) tại hai điểm phân biệt, ứng với các giá trị của là:

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

D. Kết quả khác

Câu 23 : Cho f(x)= ln2x . Đạo hàm f'(e) bằng :

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 24 : Cho đường cong Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) . Tích số các khoảng cách từ một điểm bất kỳ trên (C) đến hai đường tiệm cận của (C) bằng:

A. 2

B. 3

C. 4

D. Kết quả khác

Câu 25 : Cho tứ diện ABCD có các cạnh AB, AC và AD đôi một vuông góc với nhau; AB = 6a, AC = 7a và AD = 4a. Tính thể tích V của tứ diện ABCD.

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Tải xuống

Xem thêm các đề thi Toán lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác