Top 8 Đề thi Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp ánDưới đây là danh sách Top 8 Đề thi Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án, cực sát đề chính thức gồm các đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, 1 tiết. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Toán lớp 12.

Mục lục Đề thi Toán 12 Chương 3 Giải tích

Quảng cáo

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 Giải tích

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Tích phân Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4) bằng:

 A. 0.

 B. 2.

 C. 8.

 D. 4.

Quảng cáo

Câu 2. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số y = f1(x), y = f2(x) liên tục và hai đường thẳng x = a, x = b được tính theo công thức:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 3. Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị của hàm số y = x2, trục hoành và hai đường thẳng x = -1, x = 3 là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 4. Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường y = x2 + x - 1 và y = x4 + x - 1 là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 5. Cho đồ thị hàm số y = f(x). Diện tích hình phẳng (phần có đánh dấu gạch trong hình) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 6. Cho hai hàm số f(x) và g(x) liên tục trên [a;b] và thỏa mãn 0 < g(x) < f(x), ∀ x ∈ [a;b]. Gọi V là thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi quay quanh Ox hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường: y = f(x), y = g(x), x = a; x = b. Khi đó V được tính bởi công thức nào sau đây?

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 7. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 2x - x2; Ox. Quay (H) xung quanh trục Ox ta được khối tròn xoay có thể tích bằng?

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 8. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4). Quay (H) xung quanh trục Ox ta được khối tròn xoay có thể tích là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Quảng cáo

Câu 1. Chọn D.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 2. Chọn A.

Câu 3. Chọn B.

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số y = x2 và trục hoành: x2 = 0 ⇔ x = 0.

Mà hàm số y = x2 không đổi dấu trên [-1;3] nên:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 4. Chọn D.

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số y = x2 + x - 1 và y = x4 + x - 1 là :

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 5. Chọn A.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 6. Chọn B.

Áp dụng công thức tính thể tích khối tròn xoay: giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x), y = g(x), x = a, x = b khi quay xung quanh trục Ox

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 7. Chọn D.

Phương trình hoành độ giao điểm: Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Quảng cáo

Câu 8. Chọn C.

Phương trình hoành độ giao điểm:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi 45 phút Chương 3 Giải tích

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4) là:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 2. Tìm ∫(cos⁡6x - cos⁡4x)dx là:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 3. F(x) là nguyên hàm của hàm số y = sin4⁡x.cos⁡x.F(x) là hàm số nào sau đây?

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 4. Để tính ∫xln⁡(2 + x)dx theo phương pháp tính nguyên hàm từng phần, ta đặt:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 5. Kết quả của Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4) là:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 6. Giả sử Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4) và a < b < c thì Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4) bằng bao nhiêu ?

 A. 5.

 B. 1.

 C. –1.

 D. –5.

Câu 7. Cho hàm số f liên tục trên R và số thực dương a. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào luôn đúng?

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 8. Cho hai hàm số liên tục f và g có nguyên hàm lần lượt là F và G trên đoạn [0;2]. Biết rằng F(0) = 0, F(2) = 1, G(0) = -2, G(2) = 1 và Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4). Tích phân Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4) có giá trị bằng

 A. 3

 B. 0

 C. -2

 D. - 4

Câu 9. Tính Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 10. Tích phân Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4) bằng

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 11. Tích phân Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4) bằng

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 12. Biết rằng Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4). Giá trị của a là :

 A. 9

 B. 3

 C. 27

 D. 81

Câu 13. Tích phân Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4) bằng:

 A. –1

 B. 1

 C. 2

 D. 0

Câu 14. Cho Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4), ta tính được:

 A. I = cos1

 B. I = 1

 C. I = sin1

 D. Một kết quả khác

Câu 15. Tích phân Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4) bằng :

 A. π2 - 4

 B. π2 + 4

 C. 2π2 - 3

 D. 2π2 + 3

Câu 16. Tích phân Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4) bằng:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 17. Tính tích phân Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4).

 A. 4

 B. 3

 C. 5

 D. 6

Câu 18. Cho hàm số f liên tục trên R thỏa Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4), với mọi x ∈ R. Giá trị của tích phân Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

 A. 2.

 B. -7.

 C. 7.

 D. -2.

Câu 19. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = ex; y = 1 và x = 1 là

 A. e - 2.

 B. e.

 C. e + 1.

 D. 1 - e.

Câu 20. Thể tích khối tròn xoay sinh ra do quay hình phẳng giới hạn bởi các đường y = x3, trục Ox, x = -1, x = 1 một vòng quanh trục Ox là:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1. Chọn A.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 2. Chọn C.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 3. Chọn D.

Đặt t = sin x, suy ra dt = cosx.dx.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 4. Chọn B.

Chú ý: “ Nhất log, nhì đa, tam lượng, tứ mũ”.

Câu 5. Chọn C.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Theo công thức tính nguyên hàm từng phần, ta có

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 6. Chọn C.

Ta có:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 7. Chọn B

Câu 8. Chọn C.

Áp dụng công thức tích phân từng phần, ta có

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 9. Chọn A.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 10. Chọn C.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 11. Chọn A.

Đặt t = 1 - x ⇒ -dt = dx.

Đổi cận: x = 0 ⇒ t = 1; x = 1 ⇒ t = 0

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 12. Chọn B.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Suy ra: a = 3.

Câu 13. Chọn B.

Ta có:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 14. Chọn B.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 15. Chọn A.

Đặt u = x2, dv = sin⁡x.dx ⇒ du = 2xdx, v = -cos⁡x

Khi đó:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Đặt u = x, dv = cos⁡x.dx ⇒ du = dx, v = sin⁡x

Khi đó:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 16. Chọn A.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 17. Chọn C.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 18. Chọn A.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 19. Chọn A.

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số y = ex và trục y = 1 là: ex = 1 ⇔ x = 0

Do đó: Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 20. Chọn D.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Thể tích khối tròn xoay được giới hạn bởi các đường y = x3, trục Ox, x = -1, x = 1 một vòng quanh trục Ox là:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Xem thêm các đề thi Toán lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác