Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Tải xuống

Trọn bộ đề thi Toán lớp 12 Giữa học kì 2 năm học 2022 - 2023 sẽ giúp học sinh ôn tập để đạt điểm cao trong bài thi Giữa kì 2 Toán 12.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 2

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài: 90 phút

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 1 : Biết Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề) ,(a,b ∈ Z). Khi đó, tính giá trị của S= a + 4b .

A. S = 50 .

B. S = 60 .

C. S = 59 .

D. S = 40 .

Câu 2 : Tìm nguyên hàm Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 3 : Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị (C1): y = x2 + 2x và (C2): y = x3 .

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 4 : Cho Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề) (a,b là các số hữu tỉ). Khi đó tổng S = a + b là:

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 5 : Cho f(x) là hàm số liên tục trên R và Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề) . Tính Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 6 : Cho hàm số f(x) có đạo hàm trên đoạn [1;2] , f(2) = 2 và f(4)= 2018 . Tính Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

A. I = -1008

B. I = 2018

C. I = 1008

D. I = -2018

Câu 7 : Số các số thực m ∈ (0;2017) thỏa mãn Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

A. 643 .

B. 1284 .

C. 1285 .

D. 642 .

Câu 8 : Cho f , g là hai hàm liên tục trên [1;3] thỏa: Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề) . Tính Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề) .

A. 8.

B. 9.

C. 6.

D.10 .

Câu 9 : Cho Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề) , biết F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) thỏa mãn F(0) = 6 . Tính FBộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề) .

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 10 : Giả sử Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề) . Khi đó tính S = a + b .

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 11 : Biết Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề) là một nguyên hàm của hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề) trên khoảng (0;+∞) . Tính

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 12 : Một nguyên hàm Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề) thì tổng S = a.b + c bằng

A. S = 14

B. S = 15

C. S = 3

D. S = 10

Câu 13 : Tính Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề) bằng

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 14 : Tính Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề) bằng

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 15 : Một vật chuyển động theo quy luật Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề) với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 16 : Tìm diện tích hình phẳng S giới hạn bởi các đường y = (x-1)ex, y = x2 - 1 .

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 17 : Tích phân Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề) có giá trị bằng

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 18 : Cho f(x) là một hàm số chẵn, liên tục trên R và Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề) . Tính Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 19 : Cho hai số phức z1 = 4 - 3i và z2 = 7 + 3i . Tìm số phức z = z1 - z2 .

A. z = 3 + 6i .

B. z = 11 .

C. z = -1 - 10i .

D. z = -3 - 6i .

Câu 20 : Số phức nào dưới đây có điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ là điểm M như hình bên.

A. z1 = 1 - 2i .

B. z1 = 1 + 2i .

C. z1 = -2 + i .

D. z1 = 2 + i .

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 21 : Cho số phức z = a + bi thỏa mãn Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề) . Tính S = a + b

A. S = -3

B. S = 8

C. S = 6

D. S = 3

Câu 22 : Cho số phức z = 1 - i + i3 . Tìm phần thực a và phần ảo b của z .

A. a = 1, b = -2 .

B. a = -2, b = 1 .

C. a = 1, b = 0 .

D. a = 0, b = 1 .

Câu 23 : Tìm tất cả các số thực x , y sao cho x2 - 1 + yi = -1 + 2i

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 24 : Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề) và (z - 1)2 là số thuần ảo.

A. 0 .

B. 2 .

C. 4 .

D. 3 .

Câu 25 : Cho số phức z = 2 + i . Tính Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề) .

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 26 : Cho số phức z1 = 1 - 2i, z2 = -3 + i . Tìm điểm biểu diễn của số phức z = z1 + z2 trên mặt phẳng tọa độ.

A. N(4;-3) .

B. M(2;-5) .

C. P(-2;-1) .

D. Q(-1;7) .

Câu 27 : Cho số phức thỏa mãn Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề) . Tính Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề) .

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 28 : Trong không gian tọa độ cho ba điểm M(1;1;1); N( 2; 3;4); P(7; 7; 5). Để tứ giác MNPQ là hình bình hành thì tọa độ điểm Q là

A. Q(-6;5;2) .

B. Q(6;5;2) .

C. Q(6;-5;2) .

D. Q(-6;-5;-2) .

Câu 29 : Cho điểm M(3;2;-1) , điểm M'(a;b;c) đối xứng của M qua trục Oy, khi đó a + b + c bằng

A. 6

B. 4

C. 0

D. 2

Câu 30 : Cho Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề) . Để góc giữa hai vectơ Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề) có số đo bằng 45o thì m bằng

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 31 : Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC có A(1;0;0), B(0;0;1), C(2;1;1) . Tam giác ABC có diện tích bằng

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 32 : Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC có A(-1;2;4), B(3;0;-2), C(1;3;7) . Gọi D là chân đường phân giác trong của góc A. Tìm tọa độ điểm D?

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 33 : Phương trình mặt cầu có tâm I( -1; 2; -3), bán kính R = 3 là:

A. ( x - 1)2 + (y + 2)2 + (z - 3)2 = 9

B. ( x + 1)2 + (y - 2)2 + (z - 3)2 = 3

C. ( x + 1)2 + (y - 2)2 + (z - 3)2 = 9

D. ( x + 1)2 + (y + 2)2 + (z - 3)2 = 3

Câu 34 : Tính bán kính mặt cầu (S) có tâm I(1; 2; 0) và (S) qua P(2; -2; 1).

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 35 : Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): (x - a)2 + (y - 2)2 + (z - 3)2 = 9 và mặt phẳng (P): 2x + y + 2z – 1 = 0. Giá trị của a để (P) cắt mặt cầu (S) theo đường tròn (C)

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 36 : Viết phương trình tiếp diện (α) của mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 + 2x - 4y - 6z + 5 = 0 , biết tiếp diện song song với mặt phẳng (P): x + 2y - 2z - 1 = 0 .

A. x + 2y – 2z - 6 = 0

B. x + 2y – 2z + 12= 0

C. Cả A và B đúng

D. Đáp án khác

Câu 37 : Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình -2x + 2y - z - 3 = 0 . Mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là:

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 38 : Trong không gian Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm A(1;0;-2) và có vectơ pháp tuyến Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề) .

A. x – 2z + 3 = 0

B. x – y + 2z +3 = 0

C. x + 2y – z + 3 =0

D. x - 2z - 3 = 0

Câu 39 : Trong không gian Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (α) chứa đường thẳng Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề) và điểm M(-4;3;2) ?

A. 4x - 5y – 10z +11 =0

B. 4x + 5y - 10z + 1 = 0

C. – 4x + 5y + 10z – 11 = 0

D. 4x + 5y + 10z - 19 = 0

Câu 40 : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho vecto Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề) . Tọa độ của điểm A là

A. (3;-2;5)

B. (-3;-17;2)

C. (3;17;-2)

D. (3;5;-2)

Câu 41 : Cho Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề) . Kết luận nào sai:

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 42 : Cho 2 vectơ Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề) . Tọa độ của vectơ Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề) là:

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 43 : Cho 2 vectơ Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề) khi:

A. m = -1

B. m = 1

C. m = 2

D. m = -2

Câu 44 : Ba vectơ Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề) đồng phẳng khi:

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 45 : Trong không gian Oxyz, cho 3 vecto Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề) . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 46 : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho 3 điểm M(2;3;-1) , N(-1;1;1) , P(1;m;-1;2) . Với giá trị nào của m thì tam giác MNP vuông tại N ?

A. m = 3

B. m = 2

C. m = 1

D. m = 0

Câu 47 : Cho hai số phức z1 = 1 + 10i và z2 = 9 – 2i. Số phức z = z1 + z2 có phần thực là:

A. 8

B. 10

C. 12

D. 14

Câu 48 : Số phức z = 2 – 3i có phần thực bằng?

A. -3

B. - 2

C. 2

D. -3

Câu 49 : Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho mặt phẳng (P) có phương trình 3x + 2y - z - 1 = 0 . Mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là:

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 50 : Cho hàm số f(x) xác định trên R\{-1;1} thỏa mãn Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề) .Biết rằng f(3) + f(-3) = 0 và Bộ Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề) .Tính f(-2) + f(0) + f(4)

Tải xuống

Xem thêm bộ đề thi Toán lớp 12 năm học 2022 - 2023 chọn lọc khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác