Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 năm 2023 có đáp án (35 Đề)Để làm tốt các bài thi Toán 12, phần dưới là Đề thi Toán 12 Giữa kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán 12.

Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 năm 2023 có đáp án (35 Đề)

Xem thử

Chỉ từ 100k mua trọn bộ Đề thi Toán 12 Giữa kì 2 bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 2

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 1)

Xem miễn phí

Câu 1.  Nguyên hàm của hàm số Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1) là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1)

Câu 2. Tìm một nguyên hàm F(x) của hàm số Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1), biết rằng F(-1) = 1, F(1) = 4, ƒ(1) = 0. F(x) là biểu thức nào sau đây

Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1)

Quảng cáo

Câu 3. Nguyên hàm của hàm số Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1)là :

Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1)

Câu 4. Gọi F(x) là một nguyên hàm của hàm số Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1). Hàm số nào sau đây không phải là F(x):

Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1)

Câu 5. Tính nguyên hàm Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1) được kết quả nào sau đây?

Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1)

Quảng cáo

Câu 6. Cho Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1) bằng

A. 2.

B. 4.

C. 6.

D. 8.

Câu 7. Cho hàm số f liên tục trên đoạn [a;b] có một nguyên hàm là hàm F trên đoạn [a;b]. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai ?   

Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1)

Câu 8. Tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1) bằng

A. I = 1

B. I = 2

C. I = 3

D. I = -1

Quảng cáo

Câu 9. Tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1) bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1)

Câu 10. Biết Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1). Khi đó nhận giá trị bằng:

A. b = 0 hoặc b = 2.

B. b = 0 hoặc b = 4.

C. b = 1 hoặc b = 2.

D. b = 1 hoặc b = 4.

Câu 11. Giả sử hàm số f liên tục trên đoạn [0;2] thỏa mãn Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1). Giá trị của tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1) là

A. -6

B. 6

C. -3

D. 3

Câu 12. Tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1) bằng:

Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1)

Câu 13. Tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1) bằng:

A. 6

B. 5

C. 4

D. Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1)

Câu 14. Tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1) bằng:

A.  L = π                                     B. L = -π                      C. L = -2                      D. L= 0

Câu 15. Để hàm số ƒ(x) = asinπx + b thỏa mãn Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1) và thì a, b nhận giá trị

A. a = π, b = 0

B. a = π, b = 2

C. a = 2π, b = 2

D. a = 2π, b = 3

..............................

..............................

..............................

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 2

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 2)

Câu 1. Họ nguyên hàm của hàm số ƒ(x)=x2 - 2x + 1 là

Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1)

Câu 2. F(x) là một nguyên hàm của hàm số Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1), biết rằng F(1) = 1. F(x). là biểu thức nào sau đây 

Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1)

Câu 3. Nguyên hàm của hàm số ƒ(x) = √x + 2là 

Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1)

Câu 4. Một nguyên hàm của hàm số ƒ(x) = cos5xcosx là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1)

Câu 5. F(x) là một nguyên hàm của hàm số Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1) bằng:

Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1)

Câu 6. Một nguyên hàm của ƒ(x) = xlnx là kết quả nào sau đây, biết nguyên hàm này triệt tiêu khi x = 1 ?

Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1)

Câu 7. Xét hàm số f liên tục trên R và các số thực a, b, c tùy ý. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1)

Câu 8. Giả sử Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1) bằng bao nhiêu ?

A. 5

B. 1

C. -1

D. -5

Câu 9. Tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1) bằng

A. Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1)

B. 2

C. Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1)

D. 4

Câu 10. Tích phân: Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1)bằng

A. Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1)

B. Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1)

C. J = 2

D. J = 1

Câu 11. Giả sử Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1) Khi đó giá trị a + 2b là

A. 30                                 B. 40                                       C. 50                             D. 60

Câu 12. Tích phân I = Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1) có giá trị là:

A. Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1)

B. Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1)

C. 1

D. Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1)

Câu 13. Tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1) có giá trị là:

A. ln 3

B. 0

C. -ln 2

D. ln 2

Câu 14. Tích phân bằng:

Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1)

Câu 15. Tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1) bằng:

Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 1)

..............................

..............................

..............................

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 2

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 3)

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 3) là :

Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 3)

Câu 2. Nguyên hàm F(x) của hàm số Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 3) là

Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 3)

Câu 3. Tính Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 3), kết quả là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 3)

Câu 4. F(x) là một nguyên hàm của hàm số y = sin x cos x. 

Nếu F(π) = 5 thì Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 3) bằng:

A. F(x) = sin x + 4

B. F(x) = sin x + C

C. F(x) = cos x + 4

D. F(x) = cos x + C

Câu 5. Hàm số ƒ(x) = (x - 1)℮x có một nguyên hàm F(x) là kết quả nào sau đây, biết nguyên hàm này bằng 1 khi x = 0?

A. F(x) = (x - 1)℮x

B. F(x) = (x - 2)x

C. F(x) = (x + 1)x + 1

D. F(x) = (x - 2)x + 3

Câu 6. Giả sử Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 3) bằng bao nhiêu ?

A. 5

B. 1

C. -1

D. -5

Câu 7. Cho hai hàm số f và g liên tục trên đoạn [a;b] và số thực k bất kỳ trong R. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 3)

Câu 8. Cho hai hàm số liên tục f và g có nguyên hàm lần lượt là F và G trên đoạn [1;2]. Biết rằng Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 3). Tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 3) có giá trị bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 3)

Câu 9. Tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 3) bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 3)

Câu 10. Tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 3) bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 3)

Câu 11. Tính tích phân sau Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 3)

Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 3)

Câu 12. Tập hợp giá trị của m sao cho Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 3) là

A. {5}

B. {5;-1}

C. {4}

D. {4;-1}

Câu 13. Tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 3) bằng :

A. π2 - 4

B. π2 + 4

C. 2π2 - 3

D. 2π2 + 3

Câu 14. Đổi biến x = 2sint tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 3) trở thành:

Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 3)

Câu 15. Tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 3) bằng:

Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 3)

..............................

..............................

..............................

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 2

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 4)

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 4) là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 4)

Câu 2. Tìm Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 4)là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 4)

Câu 3. F(x) là nguyên hàm của hàm số y = sin4x.cosx. F(x) là hàm số nào sau đây?

Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 4)

Câu 4. Để tính Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 4) theo phương pháp tính nguyên hàm từng phần, ta đặt:

Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 4)

Câu 5. Kết quả của Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 4) là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 4)

Câu 6. Giả sử Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 4) bằng bao nhiêu ?

A. 5

B. 1

C. -1

D. -5

Câu 7. Cho hàm số f liên tục trên R và số thực dương a. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào luôn đúng?

Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 4)

Câu 8. Cho hai hàm số liên tục f và g có nguyên hàm lần lượt là F và G trên đoạn [0;2]. Biết rằng F(0) = 0, F(2) = 1, G(0) = -2, G(2) = 1 và Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 4). Tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 4) có giá trị bằng

A. 3

B. 0

C. -2

D. - 4

Câu 9. Tính Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 4)

Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 4)

Câu 10. Tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 4) bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 4)

Câu 11. Tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 4) bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 4)

Câu 12. Biết rằng Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 4). Giá trị của a là :

A. 9

B. 3

C. 27

D. 81

Câu 13. Tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 4) bằng:

A. –1

B. 1

C. 2

D. 0

Câu 14. Cho Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 4), ta tính được:  

A. I = cos1

B. I = 1

C. I = sin1

D. Một kết quả khác

Câu 15. Tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022 (Đề 4) bằng :

A. π2 - 4

B. π2 + 4

C. 2π2 - 3

D. 2π2 + 3

..............................

..............................

..............................

Xem thử

Xem thêm bộ đề thi Toán 12 năm học 2022 - 2023 chọn lọc khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Các loạt bài lớp 12 khác