Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án năm 2021 (4 đề)Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án năm 2021 (4 đề)

Nhằm mục đích giúp bạn làm tốt các bài thi môn Toán lớp 12 năm 2021, phần dưới là Top 4 Đề thi Toán lớp 12 Giữa học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 12.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 2

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 1)

Câu 1.  Nguyên hàm của hàm số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1) là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1)

Câu 2. Tìm một nguyên hàm F(x) của hàm số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1), biết rằng F(-1) = 1, F(1) = 4, ƒ(1) = 0. F(x) là biểu thức nào sau đây

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1)

Câu 3. Nguyên hàm của hàm số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1)là :

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1)

Câu 4. Gọi F(x) là một nguyên hàm của hàm số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1). Hàm số nào sau đây không phải là F(x):

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1)

Câu 5. Tính nguyên hàm Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1) được kết quả nào sau đây?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1)

Câu 6. Cho Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1) bằng

A. 2.

B. 4.

C. 6.

D. 8.

Câu 7. Cho hàm số f liên tục trên đoạn [a;b] có một nguyên hàm là hàm F trên đoạn [a;b]. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai ?   

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1)

Câu 8. Tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1) bằng

A. I = 1

B. I = 2

C. I = 3

D. I = -1

Câu 9. Tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1) bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1)

Câu 10. Biết Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1). Khi đó nhận giá trị bằng:

A. b = 0 hoặc b = 2.

B. b = 0 hoặc b = 4.

C. b = 1 hoặc b = 2.

D. b = 1 hoặc b = 4.

Câu 11. Giả sử hàm số f liên tục trên đoạn [0;2] thỏa mãn Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1). Giá trị của tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1) là

A. -6

B. 6

C. -3

D. 3

Câu 12. Tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1) bằng:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1)

Câu 13. Tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1) bằng:

A. 6

B. 5

C. 4

D. Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1)

Câu 14. Tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1) bằng:

A.  L = π                                     B. L = -π                      C. L = -2                      D. L= 0

Câu 15. Để hàm số ƒ(x) = asinπx + b thỏa mãn Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1) và thì a, b nhận giá trị

A. a = π, b = 0

B. a = π, b = 2

C. a = 2π, b = 2

D. a = 2π, b = 3

..............................

..............................

..............................

Đề thi còn nhiều, để tải bản đầy đủ có lời giải chi tiết, mời bạn tải bản dưới đây.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 2

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 2)

Câu 1. Họ nguyên hàm của hàm số ƒ(x)=x2 - 2x + 1 là

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1)

Câu 2. F(x) là một nguyên hàm của hàm số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1), biết rằng F(1) = 1. F(x). là biểu thức nào sau đây 

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1)

Câu 3. Nguyên hàm của hàm số ƒ(x) = √x + 2là 

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1)

Câu 4. Một nguyên hàm của hàm số ƒ(x) = cos5xcosx là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1)

Câu 5. F(x) là một nguyên hàm của hàm số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1) bằng:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1)

Câu 6. Một nguyên hàm của ƒ(x) = xlnx là kết quả nào sau đây, biết nguyên hàm này triệt tiêu khi x = 1 ?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1)

Câu 7. Xét hàm số f liên tục trên R và các số thực a, b, c tùy ý. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1)

Câu 8. Giả sử Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1) bằng bao nhiêu ?

A. 5

B. 1

C. -1

D. -5

Câu 9. Tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1) bằng

A. Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1)

B. 2

C. Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1)

D. 4

Câu 10. Tích phân: Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1)bằng

A. Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1)

B. Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1)

C. J = 2

D. J = 1

Câu 11. Giả sử Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1) Khi đó giá trị a + 2b là

A. 30                                 B. 40                                       C. 50                             D. 60

Câu 12. Tích phân I = Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1) có giá trị là:

A. Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1)

B. Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1)

C. 1

D. Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1)

Câu 13. Tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1) có giá trị là:

A. ln 3

B. 0

C. -ln 2

D. ln 2

Câu 14. Tích phân bằng:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1)

Câu 15. Tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1) bằng:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 1)

..............................

..............................

..............................

Đề thi còn nhiều, để tải bản đầy đủ có lời giải chi tiết, mời bạn tải bản dưới đây.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 2

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 3)

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 3) là :

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 3)

Câu 2. Nguyên hàm F(x) của hàm số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 3) là

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 3)

Câu 3. Tính Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 3), kết quả là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 3)

Câu 4. F(x) là một nguyên hàm của hàm số y = sin x cos x. 

Nếu F(π) = 5 thì Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 3) bằng:

A. F(x) = sin x + 4

B. F(x) = sin x + C

C. F(x) = cos x + 4

D. F(x) = cos x + C

Câu 5. Hàm số ƒ(x) = (x - 1)℮x có một nguyên hàm F(x) là kết quả nào sau đây, biết nguyên hàm này bằng 1 khi x = 0?

A. F(x) = (x - 1)℮x

B. F(x) = (x - 2)x

C. F(x) = (x + 1)x + 1

D. F(x) = (x - 2)x + 3

Câu 6. Giả sử Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 3) bằng bao nhiêu ?

A. 5

B. 1

C. -1

D. -5

Câu 7. Cho hai hàm số f và g liên tục trên đoạn [a;b] và số thực k bất kỳ trong R. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 3)

Câu 8. Cho hai hàm số liên tục f và g có nguyên hàm lần lượt là F và G trên đoạn [1;2]. Biết rằng Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 3). Tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 3) có giá trị bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 3)

Câu 9. Tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 3) bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 3)

Câu 10. Tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 3) bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 3)

Câu 11. Tính tích phân sau Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 3)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 3)

Câu 12. Tập hợp giá trị của m sao cho Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 3) là

A. {5}

B. {5;-1}

C. {4}

D. {4;-1}

Câu 13. Tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 3) bằng :

A. π2 - 4

B. π2 + 4

C. 2π2 - 3

D. 2π2 + 3

Câu 14. Đổi biến x = 2sint tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 3) trở thành:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 3)

Câu 15. Tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 3) bằng:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 3)

..............................

..............................

..............................

Đề thi còn nhiều, để tải bản đầy đủ có lời giải chi tiết, mời bạn tải bản dưới đây.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 2

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 4)

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 4) là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 4)

Câu 2. Tìm Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 4)là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 4)

Câu 3. F(x) là nguyên hàm của hàm số y = sin4x.cosx. F(x) là hàm số nào sau đây?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 4)

Câu 4. Để tính Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 4) theo phương pháp tính nguyên hàm từng phần, ta đặt:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 4)

Câu 5. Kết quả của Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 4) là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 4)

Câu 6. Giả sử Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 4) bằng bao nhiêu ?

A. 5

B. 1

C. -1

D. -5

Câu 7. Cho hàm số f liên tục trên R và số thực dương a. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào luôn đúng?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 4)

Câu 8. Cho hai hàm số liên tục f và g có nguyên hàm lần lượt là F và G trên đoạn [0;2]. Biết rằng F(0) = 0, F(2) = 1, G(0) = -2, G(2) = 1 và Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 4). Tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 4) có giá trị bằng

A. 3

B. 0

C. -2

D. - 4

Câu 9. Tính Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 4)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 4)

Câu 10. Tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 4) bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 4)

Câu 11. Tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 4) bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 4)

Câu 12. Biết rằng Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 4). Giá trị của a là :

A. 9

B. 3

C. 27

D. 81

Câu 13. Tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 4) bằng:

A. –1

B. 1

C. 2

D. 0

Câu 14. Cho Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 4), ta tính được:  

A. I = cos1

B. I = 1

C. I = sin1

D. Một kết quả khác

Câu 15. Tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án năm 2021 (Đề 4) bằng :

A. π2 - 4

B. π2 + 4

C. 2π2 - 3

D. 2π2 + 3

..............................

..............................

..............................

Đề thi còn nhiều, để tải bản đầy đủ có lời giải chi tiết, mời bạn tải bản dưới đây.

Xem thêm các bài kiểm tra, bài thi môn Toán lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa