Cách viết Thời gian trong tiếng AnhA. Cách viết Thời gian trong tiếng Anh

Để hỏi về thời gian, chúng ta sử dụng câu hỏi:

 
- What time is it? 
Mấy giờ rồi?

hay hiện nay người ta cũng thường dùng câu hỏi này:

 
- What's the time? 
Mấy giờ rồi?

Để nói về thời gian ta dùng các cách nói sau:

 • Người ta dùng it để nói đến giờ giấc.

 • Nếu chỉ nói đến giờ không có phút ta dùng o'clock hoặc có thể chỉ cần viết số.

  - It's five o'clock. 5 giờ rồi. - He usually gets up at five. Anh ấy thường dậy lúc năm giờ.
 • Nếu nói đến giờ lẫn phút ta dùng:

  • past nếu muốn nói phút hơn

  • to nếu muốn nói kém

  Ví dụ:

   
  - It's five past two now.
  Bây giờ là hai giờ năm phút.
  
  - It's five to two now.
  Bây giờ là hai giờ kém năm.
  
Quảng cáo

Các từ sau được dùng để nói về thời gian:

 
hour  : giờ
minute : phút
second : giây

Các loạt bài khác: