Cách sử dụng There is, There are trong tiếng AnhA. Cách sử dụng There is/There are trong tiếng Anh

Bạn xét câu sau:

 
- There is a book on the table.

Câu này được dịch là: Có một quyển sách ở trên bàn.

Trong tiếng Anh thành ngữ: There + to be được dịch là .

Khi dùng với danh từ số nhiều, chúng ta sử dụng there are.

Ở đây, there đóng vai trò như một chủ từ. Vì vây, khi viết ở dạng phủ định và nghi vấn ta làm như với câu có chủ từ + to be.

Người ta thường dùng các từ sau với cấu trúc there + to be:

 
many/much   : nhiều
some     : một vài
any      : bất cứ, cái nào

Trong đó:
many dùng với danh từ đếm được.
much dùng với danh từ không đếm được.
Quảng cáo

Ví dụ:

 
- There are many books on the table. 
Có nhiều sách ở trên bàn.

nhưng
- There is much milk in the bottle. 
Có nhiều sữa ở trong chai.

Chúng ta dùng some trong câu khẳng định và any trong câu phủ định và nghi vấn.

Ví dụ:

 
- There are some pens on the table.
Có vài cây bút ở trên bàn.

- There isn't any pen on the table.
Không có cây bút nào ở trên bàn.

- Is there any pens on the table? Yes, there're some.
Có cây bút nào ở trên bàn không? Vâng, có vài cây.

Khi đứng riêng một mình there còn có nghĩa là ở đó. Từ có ý nghĩa tương tự như therehere (ở đây).

Quảng cáo

Ví dụ:

 
- The book is there. 
Quyển sách ở đó.

- I go there. 
Tôi đi đến đó.

- My house is here. 
Nhà tôi ở đây.

Các loạt bài khác: