Cấu trúc the more ..., the more ... trong tiếng AnhA. Cách sử dụng The more ... The more ... trong tiếng Anh

Chúng ta dùng cấu trúc the + so sánh hơn, the + so sánh hơn để nói lên một điều gì đó tùy thuộc vào một điều khác.

Ví dụ:

 
- 'What time shall we leave?' 'The sooner the better.'
Mấy giờ chúng ta đi? Càng sớm càng tốt.

- 'What size box do you want?' 'The bigger the better.'
Anh thích cỡ hộp nào? Càng lớn càng tốt.

- The warmer the weather, the better I feel.
Thời tiết càng ấm tôi càng thấy dễ chịu hơn.

- The earlier we leave, the sooner we will arrive.
Chúng ta đi càng sớm chúng ta càng đến nơi sớm.

- The more expensive the hotel is, the better the service is.
Khách sạn càng đắt tiền phục vụ càng tốt.

- The more you have, the more you want.
Anh càng có nhiều anh lại càng muốn nhiều.
Quảng cáo

B. Lưu ý

Sau than hoặc as chúng ta dùng me, us, him, her, them khi không có động từ đi theo.

Bạn so sánh các câu sau:

 
- You are taller than I am.
You are taller me.
Bạn cao hơn tôi.

- They have more money than we have.
They have more money than us.
Họ có nhiều tiền hơn chúng tôi.

- I can't run as fast as he can.
I can't run as fast as him.
Tôi không thể chạy nhanh bằng anh ta được. 

Các loạt bài khác: