Động từ khuyết thiếu OUGHT TO trong tiếng AnhA. Động từ khuyết thiếu OUGHT TO trong tiếng Anh

OUGHT TO là một động từ khuyết thiếu chỉ có thì Hiện tại (simple present). Nó có nghĩa là "nên", gần giống với should. Trong hầu hết các trường hợp OUGHT TO có thể được thay thế bằng should.

Ví dụ:

- They ought to (should) pay the money.

(Họ nên trả tiền.)

- He ought to (should) be ashamed of himself.

(Anh ta nên xấu hổ về chính bản thân mình.)

 • OUGHT TO cũng dùng để diễn tả một sự gần đúng, rất có thể đúng (strong probability).

  - If Alice left home at 9:00, she ought to be here any minute now.

  (Nếu Alice rời nhà lúc 9 giờ, thì cô ta có lẽ nên ở đây trong một vài phút nữa.)

 • OUGHT TO có thể dùng trong tương lai với các từ xác định thời gian tương lai như tomorrow, next Tuesday...

  - Our team ought to win the match tomorrow.

  (Đội của chúng ta sẽ chiến thắng trận đấu ngày mai.)

 • Cấu trúc OUGHT NOT TO HAVE + Quá khứ phân từ diễn tả một sự không tán đồng về một hành động đã làm trong quá khứ.

  - You ought not to have spent all that money on such a thing.

  (Bạn không nên dành tất cả tiền vào thứ đó.)

Quảng cáo

B. Động từ khuyết thiếu DARE trong tiếng Anh

DARE có nghĩa là "dám, cả gan" có thể được xem như một động từ khuyết thiếu lẫn động từ thường. Khi là một động từ khuyết thiếu, nó có đầy đủ đặc tính của loại động từ này.

Ví dụ:

- Dare he go and speak to her? (động từ khuyết thiếu)

(Anh có dám đi tới và nói chuyện với cô ấy không?)

- You daren't climb that tree, dare you? (động từ khuyết thiếu)

(Bạn không dám trèo lên cây đó, phải không?)

- He doesn't dare to answer my letter. (động từ thường)

(Anh ta không dám trả lời lá thư của tôi.)

- She didn't dare to say a word, did she? (động từ thường)

(Cô ấy đã không dám nói một từ nào, phải không?)

Thành ngữ I daresay có nghĩa là "có thể, có lẽ" đồng nghĩa với các từ perhaps, it is probable. Thành ngữ này thường không dùng với chủ từ nào khác ngoài ngôi thứ nhất.

- He is not here yet, but I daresay he will come later.

(Cậu ta vẫn chưa ở đây, nhưng có lẽ cậu ta sẽ tới ngay thôi.)

Quảng cáo

C. Động từ khuyết thiếu NEED trong tiếng Anh

Có hai động từ NEED: một động từ thường và một động từ khuyết thiếu. Khi là động từ khuyết thiếu NEED chỉ có hình thức Hiện tại và có đầy đủ đặc tính của một động từ khuyết thiếu. Nó có nghĩa là "cần phải", tương tự như have to. Vì thế nó cũng được xem là một loại phủ định của must.

- Need he work so hard?

(Anh có cần thiết phải làm việc vất vả như thế không?)

- You needn't go yet, need you?

(Bạn không cần tới, phải không?)

Có một điều cần nhớ là động từ khuyết thiếu NEED không dùng ở thể xác định. Nó chỉ được dùng ở thể phủ định và nghi vấn. Khi dùng ở thể xác định nó phải được dùng với một từ ngữ phủ định.

- You needn't see him, but I must.

(Bạn không cần gặp anh ta, nhưng tôi phải.)

- I hardly need say how much I enjoyed the holiday.

(từ phủ định trong câu này là hardly: hiếm khi, hầu như không)

Các loạt bài khác: