Danh từ và Mạo từ trong tiếng AnhA. Định nghĩa và phân loại danh từ trong tiếng Anh

Danh từ là gì ?

Trong tiếng Anh danh từ gọi là Noun.

Danh từ là từ để gọi tên một người, một vật, một sự việc, một tình trạng hay một cảm xúc.

Phân loại Danh từ

Danh từ có thể được chia thành hai loại chính:

 • Danh từ cụ thể (concrete nouns): loại danh từ này có thể chia thành hai loại sau:

  • Danh từ chung (common nouns): là danh từ dùng làm tên chung cho một loại.

    
   table  cái bàn
   man   người đàn ông
   wall   bức tường
   ...
   
  • Danh từ riêng (proper nouns): là tên riêng

    
   Marry
   VietJack
   England
   ...
   
 • Danh từ trừu tượng (abstract nouns)

   
  happiness  sự hạnh phúc
  beauty    vẻ đẹp
  health    sức khỏe
  ...
  

Danh từ đếm được và danh từ không đếm được

 • Danh từ đếm được (Countable nouns): Một danh từ được xếp vào loại đếm được khi chúng ta có thể đếm trực tiếp người hay vật ấy. Phần lớn danh từ cụ thể đều thuộc vào loại đếm được.

  Ví dụ:

   
  boy    cậu bé
  apple   quả táo
  book    quyển sách 
  tree    cây
  ...
  
 • Danh từ không đếm được (Uncountable nouns): Một danh từ được xếp vào loại không đếm được khi chúng ta không đếm trực tiếp người hay vật ấy. Muốn đếm, ta phải thông qua một đơn vị đo lường thích hợp. Phần lớn danh từ trừu tượng đều thuộc vào loại không đếm được.

  Ví dụ:

   
  meat    thịt
  ink    mực 
  chalk   phấn 
  water   nước
  ...
  
Quảng cáo

B. Cách viết dạng số nhiều của Danh từ trong tiếng Anh

Một được xem như là số ít (singular). Từ hai trở lên được xem là số nhiều (plural). Danh từ thay đổi theo số ít và số nhiều.

Nguyên tắc đổi từ số ít sang số nhiều

 • Thông thường, bạn thêm s vào sau danh từ số ít để chuyển sang dạng danh từ số nhiều.

   
  chair -->  chairs
  dog  -->  dogs
  girl  -->  girls
  ...
  
 • Với các danh từ tận cùng bằng O, X, S, Z, CH, SH thì bạn thêm es vào sau danh từ số ít để chuyển sang dạng danh từ số nhiều.

   
  potato -->  potatoes
  box   -->  boxes
  bus   -->  buses
  buzz  -->  buzzes
  watch  -->  watches
  dish  -->  dishes 
  

  Ngoại trừ một số trường hợp sau:

  1. Với các danh từ tận cùng bằng O nhưng có nguồn gốc không phải là tiếng Anh thì chỉ thêm s ở số nhiều.

   
  pianos, photos, dynamo, magnetos, kilos, mementos, solos
  

  2. Với các danh từ tận cùng bằng nguyên âm + O thì chỉ thêm s ở số nhiều.

   
  cuckoos, cameos, bamboos, curios, studios, radios
  
 • Với các danh từ tận cùng bằng phụ âm + Y thì chuyển Y thành I và sau đó thêm ES ở dạng số nhiều.

   
  lady  -->  ladies 
  story  -->  stories
  
 • Với các danh từ tận cùng bằng F hay FE thì chuyển thành VES ở số nhiều.

   
  leaf  -->  leaves
  knife  -->  knives
  

  Các trường hợp ngoại lệ:

  1. Với danh từ sau, bạn chỉ cần thêm s ở dạng số nhiều:

   
  roofs	: mái nhà		
  gulfs	: vịnh
  cliffs	: bờ đá dốc		
  reefs	: đá ngầm
  proofs	: bằng chứng		
  chiefs	: thủ lãnh
  turfs	: lớp đất mặt		
  safes	: tủ sắt
  dwarfs	: người lùn
  beliefs	: niềm tin
  

  2. Các danh từ sau có hai hình thức số nhiều:

   
  wharfs hoặc wharves: cầu tàu gỗ
  staffs hoặc staves	: cán bộ
  hoofs  hoặc hooves	: móng guốc
  

Cách phát âm với danh từ số nhiều tận cùng là S

 • Được phát âm là /z/: khi đi sau các nguyên âm và các phụ âm tỏ (voiced consonants), cụ thể là các phụ âm sau: /b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, /m/, /n/, /l/, /r/

   
  boys, lies, ways, pubs, words, pigs, loves, 
  bathes, rooms, turns, things, walls, cars
  
 • Được phát âm là /s/: khi đi sau các phụ âm điếc (voiceless consonants), cụ thể là các phụ âm sau: /f/, /k/, /p/, /t/.

   
  laughs, walks, cups, cats, tenths
  
 • Được phát âm là /iz/: khi đi sau một phụ âm rít (hissing consonants), cụ thể là các phụ âm sau: /z/, /s/, /dZ/, /tS/.

   
  refuses, passes, judges, churches, garages, wishes
  

Trường hợp đặc biệt

Các qui tắc chuyển từ danh từ số ít sang danh từ số nhiều trên thường áp dụng với đa số danh từ, tuy nhiên có một số danh từ không theo qui tắc trên:

 • Danh từ có dạng số ít và số nhiều giống nhau

   
  deer	: con nai
  sheep	: con cừu
  swine	: con heo
  
 • Một số danh từ có dạng số nhiều đặc biệt

   
  man – men    : đàn ông
  woman – women  : phụ nữ
  child – children : trẻ con
  tooth – teeth  : cái răng
  foot – feet   : bàn chân
  mouse – mice   : chuột nhắt
  goose – geese  : con ngỗng
  louse – lice   :con rận
  
Quảng cáo

C. Mạo từ trong tiếng Anh

Trong tiếng Việt ta vẫn thường nói như: cái nón, chiếc nón, trong tiếng Anh những từ có ý nghĩa tương tự như cáichiếc đó gọi là Mạo từ (Article).

Tiếng Anh có các mạo từ: the, a, an.

Các danh từ thường có các mạo từ đi trước.

Ví dụ:

 
the hat  cái nón
the house cái nhà
a boy   một cậu bé

Mạo từ xác định và mạo từ bất định

 • Mạo từ the gọi là mạo từ xác định (Definite Article). Mạo từ the đọc thành [ði] khi đứng trước một danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm hay phụ âm câm (phụ âm h thường là một phụ âm câm như hour (giờ) không đọc là [hauơ] mà là [auơ]).

   
  the hat [ðơ hæt]
  nhưng 	
  the end [ði end]
  
  the house [ðơ haus]
  nhưng	
  the hour [ði auơ]
  
 • Mạo từ a gọi là mạo từ không xác định hay bất định (Indefinite Article). Mạo từ a được đổi thành an khi đi trước một danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm hay phụ âm câm.

   
  a hat (một cái nón)
  nhưng	
  an event (một sự kiện)
  
  a boy (một cậu bé)
   nhưng	
  an hour (một giờ đồng hồ)
  

Về cách sử dụng của ba mạo từ the, a, an chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn trong các chương sau.

Các loạt bài khác: