Tiền tố trong tiếng AnhA. Khái niệm chung về Tiền tố & Hậu tố

Tiền tố hay còn được gọi là Tiếp đầu ngữ. Hậu tố còn được gọi là Tiếp vị ngữ.

Trong tiếng Anh có những từ gọi là từ gốc (root), từ gốc này có thể được ghép thêm một cụm từ ở trước gọi là Tiền tố (tiếp đầu ngữ - prefix). Tùy thuộc vào nghĩa của từ gốc và tiền tố mà chúng ta có một từ với nghĩa khác. Tương tự, cụm từ được ghép ở cuối từ gốc gọi là Hậu tố (tiếp vĩ ngữ - suffix).

Ví dụ:

 
- Căn ngữ happy nghĩa là hạnh phúc.

Tiền tố un- có nghĩa là không.
Hậu tố -ness có nghĩa là sự việc,...

Từ đó ta có:

 
unhappy  : bất hạnh
happiness : niềm hạnh phúc

Và có cả những từ vừa có thêm thêm tiền tố và vừa có thể thêm hậu tố.

Ví dụ:

 
unhappiness	: sự bất hạnh. 

Tất cả các từ bắt nguồn từ một từ gốc nên chúng được gọi những từ cùng gia đình (familiar).

Như vậy nếu biết được một số tiền tố và hậu tố, thì khi gặp bất kỳ một từ nào mà ta đã biết từ gốc của nó thì chúng ta cũng có thể đoán được nghĩa của từ mới này. Đây cũng là một cách hữu hiệu để làm tăng vốn từ của chúng ta lên. Nhưng lưu ý rằng điều này chỉ có thể áp dụng cho một chiều là từ tiếng Anh đoán nghĩa tiếng Việt. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tự tiện ghép các tiền tố hay hậu tố vào bất kỳ từ gốc nào được.

Quảng cáo

B. Tiền tố trong tiếng Anh

Các tiền tố (tiếp đầu ngữ) dis-, in-, un- đều có nghĩa là không. Nhưng tiền tố un- mang nghĩa không mạnh hơn các tiền tố dis-, in-. Căn ngữ ghép với tiền tố un- có nghĩa gần như ngược lại nghĩa gốc.

Ví dụ tiền tố làm thay đổi nghĩa của từ gốc ban đầu:

 
- clean : sạch
unclean : dơ bẩn

- agree : đồng ý
disagree : không đồng ý

mis- : nhầm
- to understand  : hiểu
to misunderstand  : hiểu lầm

re- : làm lại
- to read  : đọc
to reread  : đọc lại

- to write  : viết
to rewrite  : viết lại

Nếu bạn đã biết nghĩa của từ gốc, và tìm hiểu kỹ phần dưới đây thì với vô số từ được tạo từ các tiền tố phức tạp sẽ không thật sự làm khó bạn.

Phần dưới đây liệt kê một số tiền tố phổ biến trong tiếng Anh:

 • Tiền tố Un: thường mang nghĩa là không. Những từ mà có tiền tố un thường có nghĩa trái ngược với từ gốc ban đầu. Ví dụ:

   
  unaccordant (adj): không phù hợp
  unanalysable (adj): không thể phân tích được
  unaffected (adj): không xúc động, thản nhiên
  unafraid (adj): không sợ hãi
  unclean (adj): bẩn, bẩn thiểu
  uncolored (adj): không màu sắc
  uncontrolled (adj): không bị kềm chế
  undisciplined (adj): vô kỷ luật
  uneasy (adj): không thoải mái
  
 • Tiền tố Re: mang nghĩa là lại, lần nữa

   
  reappear (v.i): lại xuất hiện, lại hiện ra
  rearrange (v.t): sắp xếp lại, bố trí lại
  rebirth (n): sự sinh lại
  rebuild (v.t): xây lại, xây dựng lại
  recondition (v.t): tu sửa lại, tu bổ lại
  recopy (v.t): chép lại, sao lại
  redeem (v.t): mua lại, chuộc lại
  reform (v.t): tổ chức lại, cải tổ lại
  renew (v.t): phục hồi, tân trang
  
 • Tiền tố mis: mang nghĩa là sai, nhầm, không tốt

   
  misadvise (v.t): không đúng, cố vấn sai
  misconduct (n): đạo đức xấu, hạnh kiểm xấu
  miscount (n): sự đếm sai
  miscount (v): đếm sai, tính sai
  misjudge (v): đánh giá sai, xét sai
  mistake (v): phạm sai lầm, phạm lỗi
  mistake (n): lỗi, lỗi lầm
  misunderstand (v.t): hiểu lầm, hiểu sai
  
 • Tiền tố dis: mang nghĩa là không

   
  disability (n): sự bất tài
  disable (v.t): làm cho không đủ khả năng
  disaccustom (v.t): làm mất thói quen
  disaffirm (v.t): không công nhận, phủ nhận
  disagree (v.i): không đồng ý
  discredit (n): sự mất uy tín, sự mang tai tiếng
  discredit (v.t): mất uy tín, làm mang tai tiếng
  
 • Tiền tố non: mang nghĩa là không

   
  non-acceptance (n): sự không nhận
  non- believer (n): người không tín ngưỡng
  non-belligerent (n): nước không tham chiến
  non-belligerent (adj): không tham chiến
  non-contagious (adj): không lây
  non-cooperation (n): sự bất cộng tác
  
 • Tiền tố over: mang nghĩa là quá, quá liều

   
  overbusy (adj): quá bận
  overcareful (adj): quá cẩn thận
  over-confident (adj): quá tin
  overdear (adj): quá đắt
  over-delicate (adj): quá tế nhị
  overdose (v.t): cho quá liều lượng
  overeat (v.i): ăn quá nhiều
  overestimate (v.t): đánh giá quá cao
  
 • Tiền tố out: mang nghĩa là ra ngoài, ra khỏi, rời xa

   
  outbreak (v.i): phun ra, phụt ra
  outburst (n): sự bộc phát, sự bùng nổ
  outcry (n): sự la hét, tiếng la hhét
  outgoing (adj): đi ra
  outgush (v.i): phun ra, tóe ra
  outlet (n): chỗ thoat ra, lối ra
  
Quảng cáo

Riêng nhóm tiền tố bắt đầu với chữ cái I, bao gồm các tiền tố I, Il, Im, In, Ir mang nghĩa là không, bất, thiếu sẽ tuân theo qui tắc sau:

 • I đặt trước gn

 • Il đặt trước l

 • Im đặt trước b, m, p

 • Ir đặt trước r

Ví dụ:

 
ignore (v.t): làm ra vẻ không biết đến
illegal (adj): bất hợp pháp
illiterate (n): người thất học
illiterate (adj): thất học
illogical (adj): không logic, phí lý
immodest (adj): bất lịch sự, khiếm nhã
immoral (adj): vô đạo đức, trái đạo đức
impatient (adj): thiếu kiên nhẫn
impermanent (adj): không thường xuyên
impolite (adj): vô lễ
inconvenient (adj): bất tiện
indenfinitive (adj): không định rõ, bất định
indelicate (adj): thiếu tế nhị
infinite (adj): không hạ định, vô tận
irregular (adj): bất qui tắc
irreligion (adj): sự không tín ngưỡng
irresponsible (adj): thiếu tinh thần trách nhiệm

Trên đây là các tiền tố phổ biến mà bạn thường hay gặp. Tất nhiên là còn có rất nhiều tiền tố trong tiếng Anh nữa, và hi vọng rằng chúng ta sẽ gặp nhau trong một bài nào đó để trình bày tất cả các tiền tố trong tiếng Anh.

Các loạt bài khác: