Trợ động từ BE trong tiếng AnhA. Trợ động từ BE trong tiếng Anh

Dưới đây là các cách sử dụng của trợ động từ BE:

 • 1. BE được sử dụng làm trợ động từ để hình thành các thì tiếp diễn (Continuous Tenses) và thể thụ động (Passive Voice).

   
  - She was washing clothes when we came.
  - He was washed to sign his name.
  
 • 2. BE là một loại động từ chưa đầy đủ (incomplete predication). Vì thế luôn đòi hỏi phải có một bổ ngữ từ (Complement) để hoàn thành ý nghĩa của câu.

   
  - Your dinner is ready.
  His father was a famous man.
  
 • 3. Khi được sử dụng như một động từ hoàn chỉnh, BE có nghĩa là "hiện hữu, tồn tại".

   
  - I think, therefore I am.
  
 • 4. BE TO diễn tả:

  a. Một sự thu xếp, sắp đặt (arrangement).

   
  - The wedding is to take place on Saturday.
  

  b. Một mệnh lệnh, một yêu cầu.

   
  - You are to see the headmaster at 4 o'clock.
  

  c. Tính chất tương lai trong những trường hợp cần diễn tả tương lai trong quá khứ (Future in the Past).

   
  - My sister and her husband were to come and see us this 
  weekend, but they couldn't come.
  
 • 5. DO BE là một hình thức nhấn mạnh, làm tăng ý nghĩa tình cảm của hành động hay làm cho câu nó có ý nghĩa thuyết phục hơn.

   
  - Do be careful when you cross the road.
  - Do be as nice to him as you can.
  
 • 6. Một số thành ngữ với BE:

   
  - be able to: có thể, có khả năng
  Ex: I am not able to guarantee the results.
  
  - be about to: sắp sửa
  Ex: The plane is about to take off.
  
  - be apt to: có khiếu, nhanh trí về
  Ex: He's apt to ask awkward questions.
  
  - be bound to: nhất định, có khuynh hướng
  Ex: Prices are bound to go up this autumn.
  
  - be certain to: chắc chắn
  Ex: The match is certain to start on time.
  
  - be due to: vì, do bởi, ắt hẳn, nhất định
  Ex: He's due to arrive at any moment.
  
  - be going to: định sẽ
  Ex: We're going to need more staff here.
  
  - be liable to: có khả năng sẽ
  Ex: This machine is liable to break down.
  
  - be sure to: chắn chắn, dứt khoát là
  Ex: He's sure to be waiting outside.
  
  - be likely to: có vẻ như là
  Ex: They're likely to win by several goals.
  
  - be meant to: ý muốn nói là
  Ex: Are you meant to work overtime?
  
  - be supposed to: xem là, có nhiệm vụ là
  Ex: We're not supposed to smoke in here.
  

Chương tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng của trợ động từ HAVE trong tiếng Anh.

Các loạt bài khác: