Mạo từ bất định trong tiếng AnhA. Cách sử dụng mạo từ bất định trong tiếng Anh

Mạo từ bất định a được đọc là /ơ/ ở các âm yếu; đọc là /ei/ trong các âm mạnh.

Mạo từ a/an đặt trước một danh từ số ít đếm được và được dùng trong những trường hợp sau đây:

 • 1. Mạo từ bất định a/an với ý nghĩa một người, một vật, một cái bất kỳ.

   
  - I have a sister and two brothers. 
  Tôi có một người chị và hai người anh.
  
 • 2. Mạo từ bất định a/an được sử dụng trong các thành ngữ chỉ một sự đo lường.

   
  - He works forty-four hours a week. 
  Anh ấy làm việc 44 giờ một tuần.
  
 • 3. Mạo từ bất định a/an được sử dụng trước các chữ dozen (hàng tá), hundred (trăm), thousand (ngàn), million (triệu).

   
  - There are a dozen eggs in the fridge. 
  Có một chục trứng trong tủ lạnh.
  
 • 4. Mạo từ bất định a/an được sử dụng trước các bổ ngữ từ (complement) số ít đếm được chỉ nghề nghiệp, thương mại, tôn giáo, giai cấp ...

   
  - George is an engineer. 
  George là một kỹ sư.
  
  - The King made him a Lord. 
  Nhà Vua phong cho ông ta làm Huân tước.
  
 • 5. Mạo từ bất định a/an được sử dụng trước một danh từ riêng khi đề cập đến nhân vật ấy như một cái tên bình thường.

   
  - A Mr. Johnson called to see you when you were out.
  Một Ô. Johnson nào đó đã gọi để gặp bạn khi bạn ra ngoài.
  
 • 6. Mạo từ bất định a/an được sử dụng với ý nghĩa cùng, giống (same) trong các câu tục ngữ, thành ngữ.

   
  - They were much of a size. 
  Chúng cùng cỡ.
  Birds of a feather flock together. 
  Chim cùng loại lông hợp đàn với nhau — Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã
  
 • 7. Mạo từ bất định a/an được sử dụng trước một ngữ đồng vị (appositive) khi từ này diễn tả một ý nghĩa không quen thuộc lắm.

   
  - He was born in Lowton, a small town in Lancashire.
  Ông ấy sinh tại Lowton, một thành phố nhỏ ở Lancashire.
  
 • 8. Mạo từ bất định a/an được sử dụng trong các câu cảm thán (exclamatory sentences) bắt đầu bằng "What" và theo sau là một danh từ số ít đếm được.

   
  - What a boy! 
  Một chàng trai tuyệt làm sao!
  
 • 9. Mạo từ bất định a/an được sử dụng trong các thành ngữ sau (và các cấu trúc tương tự):

   
  It's a pity that...    : Thật tiếc rằng...
  to keep it a secret    : giữ bí mật
  as a rule         : như một nguyên tắc
  to be in a hurry      : vội vã
  to be in a good/bad temper : bình tĩnh/cáu kỉnh
  all of a sudden      : bất thình lình
  to take an interest in   : lấy làm hứng thú trong
  to make a fool of oneself : xử sự một cách ngốc nghếch
  to have a headache     : nhức đầu
  to have an opportunity to : có cơ hội
  at a discount       : giảm giá
  on an average       : tính trung bình
  a short time ago      : cách đây ít lâu
  
 • 10. Mạo từ bất định a/an được sử dụng trong các cấu trúc such a; quite a; many a; rather a.

   
  - I have had such a busy day.
  
Quảng cáo

B. Trường hợp KHÔNG sử dụng mạo từ bất định

Mạo từ bất định không được sử dụng trong các trường hợp sau:

 • KHÔNG sử dụng mạo từ bất định a/an trước một danh từ chỉ một tước hiệu, cấp bậc hay một chức danh chỉ có thể giữ bởi một người trong một thời điểm nào đó.

   
  - They made him King. 
  Họ lập ông ta làm vua.
  
  - As Chairman of the Society, I call on Mr. Brown to speak. 
  Với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội, tôi mời Ô.Brown đến nói chuyện.
  
 • KHÔNG sử dụng mạo từ bất định a/an trước những danh từ không đếm được (uncountable nouns) nói chung.

   
  - He has bread and butter for breakfast. 
  Anh ấy ăn sáng với bánh mì và bơ.
  
  - She bought beef and ham. 
  Cô ấy mua thit bò và thịt heo.
  
 • KHÔNG sử dụng mạo từ bất định a/an trước các danh từ chỉ các bữa ăn nói chung.

   
  - They often have lunch at 1 o'clock. 
  Họ thường ăn trưa lúc một giờ.
  
  - Dinner will be served at 5 o'clock. 
  Bữa ăn tối sẽ được dọn lúc 5 giờ.
  
 • KHÔNG sử dụng mạo từ bất định a/an trước các danh từ chỉ một nơi công cộng để diễn tả những hành động thường được thực hiện tại nơi ấy.

   
  - He does to school in the morning. 
  Anh ta đi học vào buổi sáng.
  
  - They go to market every day. 
  Họ đi chợ mỗi ngày.
  
 • KHÔNG sử dụng mạo từ bất định a/an trước các danh từ chỉ ngày, tháng, mùa.

   
  - Sunday is a holiday. 
  Chủ nhật là một ngày lễ.
  
  - They often go there in summer. 
  Họ thường đến đó vào mùa hè.
  
 • KHÔNG sử dụng mạo từ bất định a/an sau động từ turn với nghĩa trở nên, trở thành.

   
  - He used to be a teacher till he turned writer. 
  Ông ấy là một giáo viên trước khi trở thành nhà văn.
  

Các loạt bài khác: