Câu hỏi với WHO, WHOM, WHOSE trong tiếng AnhA. Câu hỏi với WHO, WHOM, WHOSE trong tiếng Anh

WhoWhom đều dùng để hỏi ai, người nào, nhưng:

 • Who dùng thay cho người, giữ nhiệm vụ chủ từ trong câu.

 • Whom giữ nhiệm vụ là túc từ của động từ theo sau.

Ví dụ:

 
- Who can answer that question? (Who là chủ từ của can)
Ai có thể trả lời câu hỏi đó?

- Whom do you meet this morning? (Whom là túc từ của meet)
Anh gặp ai sáng nay? 

Lưu ý rằng:

 • Trong văn nói, người ta có thể dùng who trong cả hai trường hợp chủ từ và túc từ. Ví dụ:

   
  - Who(m) do they help this morning?
  Họ giúp ai sáng nay?
  
 • Động từ trong câu hỏi với Who ở dạng xác định. Ngược lại động từ trong câu hỏi với Whom phải ở dạng nghi vấn:

   
  - Who is going to London with Daisy?
  Ai đang đi London cùng với Daisy vậy?
  
  - With whom is she going to London?
  = Who(m) did she go to London with?
  Cô ta đang đi London cùng với ai vậy?
  
 • Whose là hình thức sở hữu của Who. Nó được dùng để hỏi "của ai".

   
  - "Whose is this umbrella?" "It's mine."
  "Cái ô này của ai?" "Của tôi."
  
 • Whose có thể được dùng như một tính từ nghi vấn. Khi ấy theo sau Whose phải có một danh từ.

   
  - Whose pen are you using? 
  Bạn đang dùng cây bút của ai đấy?
  
  - Whose books are they reading? 
  Họ đang đọc sách của ai thế?
  
Quảng cáo

Các loạt bài khác: