Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng AnhA. Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh

Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh là Present Perfect.

Thì hiện tại hoàn thành được thành lập theo cấu trúc:

    to have + Quá khứ phân từ (Past Participle)

Past Participle là quá khứ phân từ. Các động từ trong tiếng Anh có hai dạng quá khứ là quá khứ thường (Past) và quá khứ phân từ (Past Participle). Đối với các động có quy tắc quá khứ phân từ cũng được thành lập bằng cách thêm đuôi -ed như quá khứ thường, riêng các động từ bất quy tắc được viết khác.

Sau đây là quá khứ phân từ của các động từ bất quy tắc đã học:

Động từ Quá khứ Quá khứ phân từ
to be was (số ít) been
were (số nhiều) been
to do did done
to have had had
can could
may might
will would
shall should
to go went gone
to see saw seen
to write wrote written
to speak spoke spoken
to say said said
to tell told told
to get got gotten, got
to come came come
to feel felt felt
to know knew known
to let let let
to lend lent lent
to hear heard heard
to hold held held
to meet met met
to stand stood stood
to mean meant meant
to read read read
to sit sat sat
to take took taken
to think thought thought
to make made made
Quảng cáo

B. Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh

Dưới đây là một số cách sử dụng của thì hiện tại hoàn thành:

 • Thì hiện tại hoàn thành để diễn tả một hành động đã xảy ra nhưng không xác định thời gian. Ví dụ:

  - I have seen this film before.

  Tôi đã xem phim này trước đây.

  So sánh với:

  - I saw this film last month.

  Tôi đã xem phim này tháng vừa rồi.

 • Thì hiện tại hoàn thành để diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng chưa kết thúc, còn kéo dài đến hiện tại.

  - I have learned English for two years.

  Tôi đã học tiếng Anh được hai năm. (và bây giờ vẫn còn học)

  So sánh với:

  - I learned English for two years. (nhưng giờ không còn học nữa)

 • Thì hiện tại hoàn thành thường dùng với một số từ hoặc thành ngữ: since, for, already, yet, ever, never, so far, up to now, lately...

  - I have already explained that.

  Tôi đã giải thích chuyện ấy rồi.

Quảng cáo

C. Trạng từ thường dùng trong thì hiện tại hoàn thành

Dưới đây là một số trạng từ thường được sử dụng với thì hiện tại hoàn thành:

 • Recently (gần đây)

  - I've seen him recently.

  Tôi gặp anh ta gần đây.

 • Just, Already

  Just : vừa mới

  Already : rồi, đã rồi

  Ví dụ:

  - Have you just arrived?

  Anh vừa mới đến à?

  - I've just had a lunch.

  Tôi vừa mới ăn trưa xong.

  - He has just gone out.

  Hắn vừa đi ra ngoài.

  - I've already known it.

  Tôi đã biết điều đó rồi.

 • Yet (chưa) thường được dùng với thì hiện tại hoàn thành ở thể phủ định hoặc nghi vấn

  - I haven't learnt English yet.

  Tôi chưa học tiếng Anh.

  - Have you phoned Ann yet? No, I haven't yet.

  Anh đã gọi điện cho Ann chưa? Chưa, tôi chưa gọi.

  - Have you made the coffee yet?

  Anh uống cà phê chưa?

 • Ever, Never

  ever : có bao giờ

  never : chưa bao giờ

  Ví dụ:

  - Have you ever seen that woman?

  Đã bao giờ anh gặp người phụ nữ đó chưa?

  - We have ever had a car.

  Chúng tôi đã từng có một chiếc xe hơi.

  - I have never smoked.

  Tôi chưa bao giờ hút thuốc.

  - He's never spoken English with anyone.

  Anh ta chưa bao giờ nói tiếng Anh với bất kỳ ai.

 • For, Since, Ago

  for : trong khoảng (thời gian)

  since : từ, từ khi

  ago : về trước, cách đây

  Ví dụ:

  - They have lived here for 15 years.

  Họ đã sống ở đây được 15 năm.

  - I haven't smoke since September.

  Tôi đã không hút thuốc kể từ tháng chín.

  - He's leaved for Paris for three hours ago.

  Anh ta đã đi Paris cách đây ba giờ.

Phân biệt sự khác nhau giữa thì quá khứ đơnthì hiện tại hoàn thành qua các ví dụ:

- I lived here for 5 years. (Quá khứ đơn)

Tôi đã sống ở đây 5 năm).

(Tôi đã từng sống ở đây trong thời gian 5 năm nhưng bây giờ tôi không sống ở đây nữa)

- I have lived here for 5 years. (Hiện tại hoàn thành)

(Tôi đã sống ở đây được 5 năm — và bây giờ tôi vẫn sống ở đây).

Các loạt bài khác: