Phân số trong tiếng AnhA. Phân số trong tiếng Anh

Cách viết và đọc phân số thông thường

 • Tử số (numerator) được viết bằng số đếm; mẫu số (denominator) được viết bằng số thứ tự.

   
  1 = one-tenth
  10
  
  1 = one-fifth
  5
  
 • Nếu tử số là số nhiều (lớn hơn 1) thì mẫu số cũng phải có hình thức số nhiều.

   
  5 = five-eighths
  8
  
  2 = two-sevenths
  7
  
 • Nếu phân số có một số nguyên trước nó (hỗn số) ta thêm and trước khi viết phân số:

   
  3 8 = three and five-eighths
   5
  

Một số phân số đặc biệt

 
1  = a half
2
1  = a quarter = a fourth
4
3  = three quarter
4
Quảng cáo

Một số cách sử dụng phân số đặc biệt

 
- This cake is only half as big as that one. 
Cái bánh này chỉ lớn bằng nửa cái kia.

- My house is three-quarters the height of the tree. 
Nhà tôi chỉ cao bằng 3/4 cái cây.

- The glass is a third full of water. 
Cái ly đầy 1/3 nước.

- I couldn't finish the race. I ran only two-thirds of the distance. 
Tôi không thể chạy đến cùng cuộc đua. Tôi chỉ chạy nổi 2/3 đoạn đường.

Các loạt bài khác: