Top 36 Đề thi Toán lớp 10 Học kì 2 có đáp ánTop 36 Đề thi Toán lớp 10 Học kì 2 có đáp án

Phần dưới là danh sách Top 40 Đề thi Toán lớp 10 Học kì 2 chọn lọc, có đáp án gồm các đề kiểm tra 15 phút, đề thi giữa kì, đề thi học kì 2. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Toán lớp 10.

Mục lục Đề thi Học kì 2 Toán 10

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 2

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Hãy chọn phương án trả lời đúng cho mỗi câu sau:

Câu 1: Cho 2 đường thẳng Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1) lần lượt có phương trình là x + 2y - 1 = 0

và 3x + y + 6 = 0. Góc giữa 2 đường thẳng Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1)là:

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1)

Câu 2: Điều kiện xác định của hàm số Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1)   là          

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1)

Câu 3: Tập nghiệm của bất phương trình Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1) là

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1)

Câu 4: Giá trị của m để bất phương trình Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1)luôn đúng với mọi Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1) là                                                                                                                                                          

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1)

II. Tự luận (8 điểm)

Câu 5:  (4 điểm) 

Giải các bất phương trình sau:

          Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1)

Câu 6:  (1 điểm)

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1) với Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1).

Câu 7: (2 điểm)

          Cho 2 điểm A(-1;1), B(3;7) và đường thẳng d có phương trình: Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1)

1)  Xác định tọa độ điểm C thuộc đường thẳng d sao cho tam giác ABC vuông tại A.

2)  Xác định tọa độ điểm D thuộc đường thẳng d sao cho diện tích tam giác ABD bằng 50. 

Câu 8: (1điểm)

         Cho Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1). Chứng minh rằng Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1).


Đáp án và thang điểm

I. Phần trắc nghiệm khách quan: (2 điểm - Mỗi câu 0,5 điểm)

Câu 1:  Chọn B

Ta có: Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1)

Suy ra góc giữa hai đường thẳng Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1).

 Câu 2:  Chọn A

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1)

Câu 3:  Chọn C

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1)

Kết hợp điều kiện, Vậy tập nghiệm của BPT đã cho là Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1).

Câu 4:  Chọn C

Bất phương trình Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1) luôn đúng với mọi Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1)  khi và chỉ khi

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1)

Vậy Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1) thì thỏa mãn yêu cầu bài toán.

II. Phần tự luận 

Câu 5. 

1) Giải bất phươmg trình Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1)

    Kết hợp với điều kiện (**) thì (1) vô nghiệm     (0,75 điểm)

Vậy nghiệm của bất phương trình đã cho là Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1). (0,5 điểm)

2) Giải bất phương trình  Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1)

Ta có: Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1). (0,5 điểm)

Câu 6.

Bất phương trình đã cho Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1) với mọi x >1

Gọi Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1) và g(x) = m thì g(x) có đồ thị là đường thẳng

còn  Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1)  có bảng biến thiên

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1)

 (0,5 điểm)

Dựa vào bảng biến thiên nhận thấy (*) đúng khi Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1)(0,25 điểm)

Vậy với Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1) thì BPT đã cho có nghiệm. (0,25 điểm)

Câu 7. 

1) Cho 2 điểm A(-1;1), B(3;7) và đường thẳng d có phương trình: Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1).  Xác định tọa độ điểm C thuộc đường thẳng d sao cho tam giác ABC vuông tại A.

*Do Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1) vuông tại A(-1; 1) nên điểm C thuộc đường thẳng đi qua A và nhận Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1) làm véc tơ pháp tuyến và có phương trình Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1)Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1) (0,5 điểm)

 *Mặt khác: Do điểm  nên toạ độ của C là nghiệm của hệ phương trình 

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1)

 Vậy C(5;-3). (0,25 điểm)

2) Cho 2 điểm A(-1; 1), B(3; 7) và đường thẳng d có phương trình:   Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1). Xác định tọa độ điểm D thuộc đường thẳng d sao cho diện tích tam giác ABD bằng 50.

Do Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1)

Trong đó Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1)

Đường thẳng AB có véc tơ chỉ phương Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1)và đi qua A(-1;1)

phương trình  của đường thẳng AB là Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1)(0,25 điểm)

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1)  ;    

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1)

Câu 8. Cho Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1). Chứng minh rằng Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1).

Giải:

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Toán lớp 10 Giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án (Đề 1)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 90 phút

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Đường thẳng d đi qua hai điểm A(8;0), B(0;7) có phương trình là:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Câu 2: Số đo tính theo đơn vị rađian của góc 135o là:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Câu 3: Tập nghiệm của bất phương trình x2 - 3x - 4 < 0

A. (-∞;-1) ∪ (4;+∞) B.(-∞;-1)

C. (4;+∞) D. (-1;4)

Câu 4: Góc giữa hai đường thẳng d: x + y + 2 = 0 và d': y + 1 = 0 có số đo bằng:

A. 90o B. 60o

C. 45o D. 30o

Câu 5: Đường tròn (C): x2 + y2 - 4x + 6y - 12 = 0 có tâm I và bán kính R là:

A. I(-2;3), R = 25 B. I(-2;3), R = 5

C. I(2;-3), R = 25 D. I(2;-3), R = 5

Câu 6: Cho đường thẳng Δ: x + 2y + m = 0 và đường tròn (C): x2 + y2 = 9. Giá trị của m để Δ tiếp xúc với (C) là:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Câu 7: Cho hai điểm M(3;2), N(-1;-4). Đường trung trực của MN có phương trình là:

A. 2x + 3y + 1 = 0 B. 2x + 3y - 1 = 0

C. 2x - 3y + 1 = 0 D. 2x - 3y - 1 = 0

Câu 8: Đường elip Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1) có tâm sai bằng:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Câu 9: Cho Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1) . Khi đó, Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1) bằng:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Câu 10: Đường elip Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1) có tiêu cự bằng:

A. √7 B. 2√7

C. 5 D. 10

Câu 11: Cho s⁡inx + cosx = √2. Khi đó sin⁡2 x có giá trị bằng:

A. -1 B. 0

C. 1 D. 2

Câu 12: Tập nghiệm của bất phương trình Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1) là:

A. (-∞;2] ∪ [3;+∞) B. (-∞;2] ∪ (3;+∞)

C. (-∞;2) ∪ [3;+∞) D. [2;3]

Câu 13: Với mọi số thực α, ta có Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1) bằng:

A. sin⁡α B. cosα

C. -sin⁡α D. -cosα

Câu 14: Cho Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1) . Khi đó, cos2α nhận giá trị bằng:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Câu 15: Tập nghiệm của bất phương trình |2x-1| < 3x-2 là:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Câu 16: Hàm số Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1) có tập xác định:

A. D = [-4;-3] ∪ [2;+∞) B. D = (-4;+∞)

C. D = (-∞;-3] ∪ [2;+∞) D. D = (-4;-3] ∪ [2;+∞)

Câu 17: Điều tra về số con của 30 gia đình ở khu vực Hà Đông - Hà Nội kết quả thu được như sau:

Giá trị ( số con) 0 1 2 3 4
Tần số 1 7 15 5 2 N = 30

Số trung bình x của mẫu số liệu trên bằng:

A. 1 B. 1,5

C. 2 D. 3

Câu 18: Với a, b là hai số thực tùy ý. Đẳng thức nào sau đây sai?

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Câu 19: Giá trị của tham số m để d:x-2y+3=0 và Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1) song song với nhau là:

A. m = 1 B. m = -1

C. m = 4 D. m = -4

Câu 20: Cho hypebol Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1) . Diện tích hình chữ nhật cơ sở là:

A. 6 B. 12

C. 18 D. 24

Phần II: Tự luận

Câu 1: Giải các bất phương trình sau:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Câu 2: Cho Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Tính giá trị biểu thức sau:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Câu 3: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm A(1;2), B(3;-1), C(-2;1)

a) Viết phương trình tổng quát của AB và tính diện tích tam giác ABC

b) Viết phương trình đường tròn đường kính AB

Câu 4: Giải phương trình:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

1 2 3 4 5
A B D C D
6 7 8 9 10
C A C C B
11 12 13 14 15
C B C A D
16 17 18 19 20
D C A C D

Câu 1: Đáp án: A

Phương trình đoạn chắn đi qua hai điểm A(8;0), B(0;7) là:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Câu 2: Đáp án: B

Số đo tính theo đơn vị rađian của góc 135o là:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Câu 3: Đáp án: D

x2 - 3x - 4 < 0 ⇔ (x + 1)(x - 4) < 0 ⇔ -1 < x < 4

Câu 4: Đáp án: C

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Gọi α là góc giữa hai đường thẳng d và d’

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Câu 5: Đáp án: D

(C): x2 + y2 - 4x + 6y - 12 = 0 ⇔ (x - 2)2 + (y + 3)2 = 25

Vậy đường tròn (C) có I(2;-3), R = 5

Câu 6: Đáp án: C

(C): x2 + y2 = 9 có I(0;0), R = 3

Để Δ tiếp xúc với đường tròn (C) thì

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Câu 7: Đáp án: A

M(3;2), N(-1;-4) Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Gọi I là trung điểm của MN ⇒ I(1;-1)

Đường thẳng trung trực của MN là đường thẳng đi qua I và nhận vecto MN làm vecto pháp tuyến:

MN: -4(x - 1) - 6(y + 1) = 0 ⇔ 2x + 3y + 1 = 0

Câu 8: Đáp án: C

Ta có: Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

⇒ a2 = 25, b2 = 9

Mà a2 = b2 + c2 ⇒ c2 = a2 - b2 = 25 - 9 = 16 ⇒ c = 4

Vậy Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Câu 9: Đáp án: C

Ta có:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Câu 10: Đáp án: B

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

⇒ a2 = 16, b2 = 9

Mà c2 = a2 - b2 = 16 - 9 = 7 ⇒ c = √7 ⇒ 2c = 2√7

Câu 11: Đáp án: C

Ta có: s⁡inx + cosx = √2 ⇒ (s⁡inx + cosx)2 = 2

⇔ sin2x + 2sin⁡xcos⁡x + cos2⁡ x = 2

⇔ 1 + sin⁡2x = 2

⇔ sin⁡2x = 1

Câu 12: Đáp án: B

Giải bất phương trình Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Ta có bảng xét dấu vế trái của bất phương trình:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: (-∞;2] ∪ (3;+∞)

Câu 13: Đáp án: C

Ta có:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Câu 14: Đáp án: A

Ta có:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Câu 15: Đáp án: D

Ta có:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Câu 16: Đáp án: D

Hàm số Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1) xác định khi và chỉ khi:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Vậy tập xác định của hàm số là: D = (-4;-3] ∪ [2;+∞)

Câu 17: Đáp án: C

Ta có:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Câu 18: Đáp án: A

Ta có: cos2x = cos2x - sin2⁡x

Vậy đáp án A sai

Câu 19: Đáp án: C

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Vì d//d'

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Câu 20: Đáp án: D

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

có a2 = 9 ⇒ a = 3, b2 = 4 ⇒ b = 2

Hình chữ nhật cơ sở của hypebol (H) là hình chữ nhật với độ dài hai cạnh là 6 và 4. Vậy diện tích hình chữ nhật cơ sở là: 6.4 = 24

Phần II: Tự luận

Câu 1:

Giải các bất phương trình sau:

Ta có:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Ta có bảng xét dấu vế trái của bất phương trình:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Ta có:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Câu 2:

Ta có:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Vậy giá trị của P là: Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Câu 3:

a) Viết phương trình tổng quát của AB và tính diện tích tam giác ABC

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Phương trình tổng quát của AB là: 3(x - 1) + 2(y - 2) = 0 ⇔ 3x + 2y - 7 = 0

Kẻ CH ⊥ AB, (H ∈ AB)

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Diện tích tam giác ABC là:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

b) Viết phương trình đường tròn đường kính AB

Gọi I là trung điểm của AB

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Đường tròn đường kính AB là đường tròn tâm I bán kính IA:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Câu 4:

Ta thấy:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Áp dụng bất đẳng thức Cô – si ta có:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Cộng vế với vế ta được:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi x - 1 = 2 ⇔ x = 3

Vậy x = 3 là nghiệm của phương trình.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút chương 4

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Tập xác định của hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 2: Cho biểu thức f(x) = (x + 5)(3 - x). Tập hợp tất cả các giá trị của x thỏa mãn bất phương trình f(x) ≤ 0 là

A. x ∈ (-∞;5) ∪ (3;+∞)     B. x ∈ (3;+∞)

C. x ∈ (-5;3)     D. x ∈ (-∞;-5] ∪ [3;+∞)

Câu 3: Giá trị của m để bất phương trình m2x + 3 < mx + 4 có nghiệm là:

A. ∀x ∈ R     B. m = 0

C. m = 0 và m = 1     D. m = 1

Câu 4: Giá trị nào của m thì bất phương trình (m2 + m + 1)x - 5m ≥ (m2 + 2)x - 3m - 1 vô nghiệm là:

A. m = 1     B. m ≥ 1

C. m < 1     D. m ≤ 1

Câu 5: Tập nghiệm của hệ bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) là:

A. S= (-∞; -3] ∪ (3;+∞)     B. S = [-3;3)

C. S = (-∞;3)     D. S = [-∞;-3] ∪ (3;+∞)

Câu 6: Số nghiệm nguyên của hệ bất phương trình là: Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

A. 4     B. 10

C. 8     D. 12

Câu 7: Hệ bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) vô nghiệm khi

A. m ≤ -2     B. m > -2

C. m < -1     D. m = 0

Câu 8: Bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) có tập nghiệm là:

A. (-∞;3)     B. (1;3)

C. [1;3)     D. (-∞;1)

Câu 9: Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 10: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để f(x) = m(x - m) - (x - 1) không âm với mọi x ∈ (-∞; m + 1].

A. m = 1     B. m > 1

C. m < 1     D. m ≥ 1

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án A D A A B C A D D C

Câu 1: Chọn A.

Hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) xác định khi

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Vậy tập xác định của hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) .

Câu 2: Chọn D.

Để f(x) ≤ 0 thì (x + 5)(3 - x) < 0

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Vậy x ∈ (-∞;-5] ∪ [3;+∞).

Câu 3: Chọn A.

m2x + 3 < mx + 4 ⇔ m(m - 1)x < 1 vô nghiệm Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) , vô lí.

Vậy với ∀m ∈ R, bất phương trình có nghiệm.

Câu 4: Chọn A.

Bất phương trình (m2 + m + 1)x - 5m ≥ (m2 + 2)x - 3m - 1 ⇔ (m - 1)x ≥ 2m - 1 vô nghiệm khi

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 5: Chọn B

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Tập nghiệm của hệ bất phương trình là S = [-3;3).

Câu 6: Chọn C.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Mà x nguyên ⇒ x ∈ {4;5;....;11}

Vậy có 8 giá trị của x thỏa mãn hệ bất phương trình.

Câu 7: Chọn A.

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Hệ bất phương trình vô nghiệm m - 1 ≤ -3 ⇔ m ≤ -2

Câu 8: Chọn D.

Điều kiện: x < 3

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = (-∞;1)

Câu 9: Chọn D.

Điều kiện: x ≠ -2;1

Khi đó, ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Lập bảng xét dấu.

Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) .

Câu 10: Chọn C.

m(x - m) - (x - 1) ≥ 0 ⇔ (m - 1)x ≥ m2 - 1.

   +) m = 1 ⇒ x ∈ R. (không thỏa)

   +) Xét m > 1 thì (1) ⇔ x ≥ m + 1 không thỏa điều kiện nghiệm đã cho.

   +) Xét m < 1 thì (1) ⇔ x ≥ m + 1 thỏa điều kiện nghiệm đã cho.

Vậy m < 1.

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học