Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 1)

Đề kiểm tra môn Hóa học 12

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn a mol một este no, đơn chức mạch hở X, cần b mol O2, tạo ra c mol hỗn hợp CO2 và H2O. Biết c = 2.(b - a). Số đồng phân este của X là

Quảng cáo

A. 4.     B. 3.

C. 2.     D. 6.

Câu 2: Cho 200g dung dịch glucozơ tác dụng với một lượng AgNO3 trong amoniac thu được 8,64g kết tủa. Nồng độ phần trăm của glucozơ trong dung dịch bằng bao nhiêu?

A. 1,8%.     B. 2,4%.

C. 3,6%.     D. 7,2%.

Câu 3: Saccarozơ có khả năng tham gia bao nhiêu phản ứng trong các phản ứng sau: thuỷ phân, tráng bạc, tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng, tác dụng với nước brom?

A. 4.     B. 5.

C. 3.     D. 2.

Câu 4: Cho các este: vinyl axetat, etyl axetat, isoamyl axetat, phenyl axetat, anlyl axetat, vinyl benzoat. Số este có thể điều chế trực tiếp bằng phản ứng của axit và ancol tương ứng (có H2SO4 đặc làm xúc tác) là

A. 5.     B. 3.

C. 4.     D. 2.

Câu 5: Phát biểu sai là

Quảng cáo

A. Để chuyển hóa glucozơ và fructozơ thành những sản phẩm giống nhau ta cho tác dụng với H2/Ni,t0.

B. Chỉ dùng Cu(OH)2 có thể phân biệt glucozơ, lòng trắng trứng, glixerin, etanol.

C. Tinh bột và xenlulozơ khác nhau về cấu trúc mạch phân tử.

D. Trong phân tử gluxit luôn có nhóm chức anđehit.

Câu 6: Từ hai axit béo: axit stearic; axit panmitic có thể tạo ra tối đa x triglixerit. Giá trị của x là

A. 4.     B. 2.

C. 3.     D. 6.

Câu 7: Cho các phát biểu sau:

(1) Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ và fructozơ.

(2) Dung dịch glucozơ và dung dịch saccarozơ đều có phản ứng tráng bạc.

(3) Dung dịch saccarozơ hoà tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam.

(4) Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột thu được fructozơ.

Số phát biểu đúng là

A. 3.     B. 2.

C. 4.     D. 1.

Câu 8: Trong các chất sau: glucozơ, saccarozơ, mantozơ, axit fomic, glixerol, axetanđehit, axeton. Có bao nhiêu chất có thể phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường?

A. 3.     B. 4.

C. 5.     D. 6.

Câu 9: Dãy gồm các chất nào sau đây chỉ được cấu tạo bởi các gốc α-glucozơ?

A. Saccarozơ và mantozơ.

B. Tinh bột và xenlulozơ.

C. Tinh bột và mantozơ.

D. Saccarozơ và xenlulozơ.

Câu 10: Cho 4,48 gam hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 và CH3COOC6H5 (có tỉ lệ mol là 1:1) tác dụng với 800 ml dung dịch NaOH 0,1M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì khối lượng chất rắn thu được là

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. 5,6 gam.     B. 6,4 gam.

C. 4,88 gam.     D. 3,28 gam.

Đáp án & Thang điểm

Câu 1: Đáp án A

Giả sử X là CnH2nO2

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 1)

Giả sử có 1 mol X

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 1)

Vậy X là C4H8O2.

Có 4 đồng phân este của X là

1. HCOOCH2CH2CH3

2. HCOOCH(CH3)2

3. CH3COOCH2CH3

4. CH3CH2COOCH3.

Câu 2: Đáp án C

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 1)

Câu 3: Đáp án D

Saccarozơ là một đisaccarit được cấu tạo từ một gốc glucozơ và một gốc fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi.

Do phân tử saccazozơ không có nhóm chức – CHO nên không có phản ứng tráng bạc, không làm mất màu nước brom, không tác dụng Cu(OH)2 trong môi trường kiềm đun nóng.

Câu 4: Đáp án B

Số este có thể điều chế trực tiếp bằng phản ứng của axit và ancol tương ứng (có H2SO4 đặc làm xúc tác) là: etyl axetat, isoamyl axetat, anlyl axetat.

Câu 5: Đáp án D

D sai phân tử gluxit có thể chứa nhóm chức xeton như fructozơ.

Câu 6: Đáp án D

- Triglixerit chỉ chứa cùng 1 gốc axit béo: có 2 đồng phân (C17H35COO)3C3H5 và (C15H31COO)3C3H5.

- Triglixerit tạo bởi 2 gốc axit stearic và 1 gốc axit panmitic: có 2 đồng phân.

- Triglixerit tạo bởi 1 gốc axit stearic và 2 gốc axit panmitic: có 2 đồng phân.

Câu 7: Đáp án B

(1) Đúng.

(2) Sai: dung dịch saccarozơ không có phản ứng tráng bạc.

(3) Đúng.

(4) Sai: Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột thu được glucozơ.

Câu 8: Đáp án C

Các chất phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là: glucozơ, saccarozơ, mantozơ, axit fomic, glixerol.

Câu 9: Đáp án C

Saccarozơ tạo thành từ 1 gốc α-glucozơ và 1 gốc β-fructozơ, xenlulozơ được cấu tạo bởi nhiều gốc β- glucozơ.

Câu 10: Đáp án B

Ta có: CH3COOC2H5: 0,02 mol; CH3COOC6H5: 0,02 mol; NaOH: 0,08 mol.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 1)

mrắn = mCH3COONa + mC6H5ONa + mNaOH dư = 0,04.82 + 0,02.116 + 0,02.40 = 6,4 gam.

Xem thêm các Đề kiểm tra, đề thi Hóa học lớp 12 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác