Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 3)

Đề kiểm tra môn Hóa học 12

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Câu nào sau đây sai?

Quảng cáo

A. Chất béo ở điều kiện thường là chất rắn.

B. Chất béo nhẹ hơn nước.

C. Chất béo không tan trong nước, tan trong các dung môi hữu cơ.

D. Chất béo có nhiều trong tự nhiên.

Câu 2: Thuỷ phân 62,5 gam dung dịch saccarozơ 17,1% trong môi trường axit thu được dung dịch X (với hiệu suất thuỷ phân 80%). Cho AgNO3/NH3 dư vào dung dịch X đun nhẹ thì khối lượng Ag thu được là

A. 7,65 gam.     B. 13,5 gam.

C. 16 gam.     D. 10,8 gam.

Câu 3: Cho este X có CTCT: CH3COOCH = CH2. Câu nào sau đây sai?

A. X là este chưa no.

B. X được điều chế từ phản ứng giữa rượu và axit tương ứng.

C. X có thể làm mất màu nước brom.

D. Xà phòng hoá cho sản phẩm là muối và anđehit.

Câu 4: Phản ứng nào không thể hiện tính khử của glucozơ?

A. Cho glucozơ tác dụng với nước brom.

B. Phản ứng tráng gương glucozơ.

C. Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2/NaOH tạo ra Cu2O

D. Cho glucozơ cộng H2 (Ni, to).

Câu 5: Nhóm gồm tất cả các chất đều tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3

Quảng cáo

A. Metanal; propin; glucozơ; mantozơ.

B. Propin; etanol; glucozơ; phenol.

C. Axetilen; mantozơ; anilin; etanal.

D. Axetilen; metanal; axit oxalic; glucozơ.

Câu 6: Câu nào sau đây đúng?

Dầu mỡ động thực vật và dầu bôi trơn máy:

A. Khác nhau hoàn toàn.

B. Giống nhau hoàn toàn.

C. Chỉ giống nhau về tính chất hoá học.

D. Đều là lipit.

Câu 7: Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 với xúc tác axit vô cơ loãng, thu được hai sản phẩm hữu cơ X, Y (chỉ chứa các nguyên tử C, H, O). Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Chất X là

A. Axit axetic.     B. Rượu etylic.

C. Etyl axetat.     D. Axit fomic.

Câu 8: Đun nóng 66,3 gam etyl propionat với 400 ml dung dịch NaOH 2M, cô cạn dung dịch sau phản ứng khối lượng chất rắn thu được là

A. 62,4 gam.    B. 59,3 gam.

C. 82,45 gam.     D. 68,4 gam.

Câu 9: Lên men một lượng glucozơ thành ancol etylic thì thu được 100 ml ancol 46o. Khối lượng riêng của ancol nguyên chất là 0,8 gam/ml. Hấp thụ toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình lên men vào dung dịch NaOH dư thu được muối có khối lượng là (các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

A. 106 gam.     B. 84,8 gam.

C. 212 gam.     D. 169,6 gam.

Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm metanal, axit etanoic, glucozơ và fructozơ cần 3,36 lít O2 (đktc). Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng thu được kết tủa và dung dịch X. Khối lượng dung dịch X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu đã thay đổi như thế nào ?

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. Giảm 5,7 gam.     B. Tăng 5,7 gam.

C. Tăng 9,3 gam.     D. Giảm 15,0 gam.

Đáp án & Thang điểm

Câu 1: Đáp án A

Chất béo ở điều kiện thường có thể là chất rắn hoặc chất lỏng.

Câu 2: Đáp án D

C12H22O11 + H2O Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 3) C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 3)

Với H = 80% ⇒ nglucozơ = nfructozơ = 0,03125.80% = 0,025 mol.

⇒ nAg = 2 (nglucozơ + nfructozơ) = 0,1 mol ⇒ mAg = 10,8 g.

Chú ý: Thủy phân saccarozơ tạo glucozơ và fructozơ, trong môi trường kiềm (NH3) thì fructozơ chuyển hóa thành glucozơ nên tất cả sản phẩm thủy phân đều tham gia phản ứng tráng bạc.

Câu 3: Đáp án B

Este CH3COOCH=CH2 được điều chế theo phản ứng:

CH3COOH + C2H2 Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 3) CH3COOCH=CH2

Câu 4: Đáp án D

Trong phản ứng cộng H2 (Ni, to) vào glucozơ thì glucozơ thể hiện tính oxi hóa.

Câu 5: Đáp án A

B sai vì etanol không tác dụng.

C sai vì anilin không tác dụng.

D sai vì axit oxalic không tác dụng.

Câu 6: Đáp án A

Dầu mỡ động thực vật là các trieste, còn dầu mỡ bôi trơn máy là các ankan cao phân tử. Chúng hoàn toàn khác nhau.

Câu 7: Đáp án B

Ta thấy:

CH3COOC2H5 (CTPT: C4H8O2) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 3) CH3COOH + C2H5OH

C2H5OH + O2 Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 3) CH3COOH + H2O

Vậy X là C2H5OH.

Câu 8: Đáp án D

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 3)

Bảo toàn khối lượng:

mchất rắn = meste + mNaOH – mC2H5OH = 66,3 + 0,8.40 - 0,65.46 = 68,4 gam.

Câu 9: Đáp án B

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 3)

Câu 10: Đáp án A

Nhận thấy hỗn hợp metanal, axit etanoic, glucozơ và fructozơ đều có dạng CnH2nOn.

CnH2nOn + nO2 -to→ nCO2 + nH2O

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

Ta có nO2 = nCO2 = nH2O = 0,15 mol.

mCO2 + mH2O - n = 0,15.44 + 0,15.18 - 0,15.100 = -5,7g

Vậy khối lượng dung dịch X giảm 5,7 gam so với khối lượng Ca(OH)2 ban đầu.

Xem thêm các Đề kiểm tra, đề thi Hóa học lớp 12 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác