Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 2)

Dưới đây là danh sách Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 2). Bạn vào tên đề để xem đề kiểm tra Hóa học lớp 12 tương ứng.

Mục lục Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 2 - Đề số 1)

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Số mắt xích glucozơ có trong 194,4 mg amilozơ là (cho biết số Avogađro = 6,02.1023)

A. 7224.1017.     B. 6501,6.1017.

C. 1,3.10-3.     D. 1,08.10-3.

Câu 2: Tơ nilon-6,6: -(-HN-[CH2]6-NHOC-[CH2]4-CO-)n- được điều từ các monome nào sau đây?

A. axit ađipic và hexametylenđiamin.

B. axit ε-aminocaproic.

C. axit ađipic và etylenglicol.

D. phenol và fomandehit.

Câu 3: Polime X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung dịch iot hợp chất màu xanh tím. Polime X là

A. xenlulozơ.    B. saccarozơ.

C. glicogen.     D. tinh bột.

Quảng cáo

Câu 4: Cho dãy các polime gồm: tơ tằm, tơ capron, tơ nilon – 6,6, tơ nitron, poli (metyl metacrylat), poli (vinyl clorua), cao su buna, tơ axetat, poli (etylen terephtalat). Số polime được tổng hợp từ phản ứng trùng hợp là

A. 6.     B. 4.

C. 5.     D. 7.

Câu 5: Thủy phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 100000 đvC thì số mắt xích alanin có trong X là

A. 453.     B. 382.

C. 328.     D. 479.

Câu 6: Cho dung dịch chứa 1,69 gam hỗn hợp 2 amin no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M rồi cô cạn, thu được 3,515 gam hỗn hợp muối khan. Giá trị của V là

A. 65.    B. 45.

C. 25.    D. 50.

Câu 7: Cho 2,36 gam amin X đơn chức bậc II tác dụng với dung dịch HCl dư, sau đó cô cạn thu được 3,82 gam muối khan. Tên gọi của X là

A. Propylamin.     B. Isopropylamin.

C. Etylamin.    D. Etylmetylamin.

Câu 8: Số đồng phân cấu tạo thuộc loại amin bậc một của C4H11N là

A. 8.    B. 5.

C. 4.    D. 1.

Câu 9: Cho 29,4 gam một α-amino axit mạch không phân nhánh X (có một nhóm -NH2) tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 38,2 gam muối. Mặt khác, khi cho 29,4 gam X phản ứng với dung dịch HCl dư, thu được 36,7 gam muối. Tên gọi của X là

A. alanin. B. axit aminoaxetic.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

C. axit glutamic. D. valin.

Câu 10: Cho các dung dịch sau: (1) etyl amin; (2) đimetyl amin; (3) amoniac; (4) anilin. Số dung dịch có thể làm đổi màu quỳ tím sang màu xanh là

A. 4.    B. 2.

C. 1.    D. 3.

Đáp án & Thang điểm

Câu 1: Đáp án A

Amilozơ là một thành phần cấu tạo nên tinh bột, amilozơ là polime có mạch không phân nhánh, do nhiều mắt xích a-glucozơ (–C6H10O5–) liên kết với nhau tạo thành.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 2 - Đề 3)

⇒ Số mắt xích (–C6H10O5–) = 1,2.10-3.6,02.1023 = 7224.1017.

Câu 2: Đáp án A

Tơ nilon – 6,6 được điều chế từ axit ađipic và hexamtylenđiamin.

Câu 3: Đáp án D

Tinh bột được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, tinh bột tạo với dung dịch iot hợp chất màu xanh tím.

Câu 4: Đáp án B

Các polime được tổng hợp từ phản ứng trùng hợp là: Tơ nitron, pli (metylmetacrylat), poli (vinyl clorua), cao su buna.

Câu 5: Đáp án B

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 2 - Đề 3)

Gọi n là số mắt xích alanin trong protein X.

Sơ đồ phản ứng:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 2 - Đề 3)

Theo (1) và giả thiết ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 2 - Đề 3)

Câu 6: Đáp án D

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mHCl = mmuối – mamin = 3,515 – 1,69 = 1,825g

⇒ nHCl = 0,05 mol ⇒ Vdd HCl = 0,05 : 1 = 0,05 lít = 50ml.

Câu 7: Đáp án D

mHCl = mmuối – mamin = 3,82 – 2,36 = 1,46g

⇒ nHCl = nAmin = 0,04 mol

⇒ Mamin = 2,36/0,04 = 59 ⇒ CTPT amin: C3H9N

Mà amin bậc II ⇒ CTCT: CH3 – NH – C2H5 (Etylmetyl amin).

Câu 8:Đáp án C

Các amin bậc I: CH3CH2CH2CH2 NH2; CH3CH2CH(NH2)CH3; CH3CH(CH3)CH2NH2; (CH3)3CNH2.

Câu 9:Đáp án C

mHCl = 36,7 – 29,4 = 7,3g

X có 1 nhóm –NH2 ⇒ nHCl = nX = 0,2 mol

1 mol –COOH → 1 mol – COONa tăng 22g

Ta có: mmuối – mX = 38,2 – 29,4 = 8,8g

n–COOH = 8,8 : 22= 0,4 mol = 2nX ⇒ X có 2 nhóm –COOH

MX = 29,2/0,2 = 146 ⇒ X là: NH2C3H5(COOH)2.

Mà X là α-amino axit mạch không phân nhánh

⇒ CTCT X: HOOC - CH2 – CH2 – CH(NH2) – COOH: axit glutamic.

Câu 10: Đáp án D

Dung dịch làm đổi màu quỳ tím sang màu xanh gồm: (1) etyl amin; (2) đimetyl amin; (3) amoniac.

Anilin không làm quỳ tím đổi màu.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 2 - Đề số 2)

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Cho anilin vào nước, lắc đều. Thêm lần lượt dung dịch HCl dư, rồi dung dịch NaOH dư, hiện tượng quan sát được là

A. dung dịch bị đục, sau đó trong suốt.

B. lúc đầu trong suốt, sau đó bị đục, rồi phân lớp.

C. dung dịch bị đục, rồi trong suốt, sau đó bị đục.

D. lúc đầu trong suốt, sau đó phân lớp.

Câu 2: Polime nào sau đây không phải là thành phần chính của chất dẻo?

A. Poli (vinyl clorua).

B. Poli (metyl metacrylat).

C. Poliacrilonitrin.

D. Polietilen.

Câu 3: Công thức phân tử của đimetylamin là

A. C4H11N.    B. C2H6N2.

C. C2H6N.    D. C2H7N.

Câu 4: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh?

A. Glyxin.    B. Anilin.

C. Metylamin.    D. Phenol.

Câu 5: PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa,… PVC được tổng hợp trực tiếp từ monome nào sau đây?

A. Vinyl axetat.    B. Vinyl clorua.

C. Acrilonitrin.    D. Propilen.

Câu 6: Cho dãy các chất: (a) NH3, (b) CH3NH2, (c) C6H5NH2 (anilin). Thứ tự tăng dần lực bazơ của các chất trong dãy là

A. (c), (b), (a).     B. (b), (a), (c).

C. (c), (a), (b).     D. (a), (b), (c).

Câu 7: Cho 2,0 gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin phản ứng vừa đủ với 0,05 mol HCl, thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 2,550.    B. 3,425.

C. 4,725.    D. 3,825.

Câu 8: Ở một loại polietilen (-CH2-CH2-)n có phân tử khối là 420000. Hệ số trùng hợp của loại polietilen đó là

A. 15290.    B. 17886.

C. 12300.    D. 15000.

Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no đơn chức, mạch hở thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ VCO2 : VH2O = 1:2 (các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Công thức phân tử của 2 amin đó là

A. CH3NH2 và C2H5NH2.     B. C2H5NH2 và C3H7NH2.

C. C3H7NH2 và C4H9NH2.     D. C2H5NH2 và C4H9NH2.

Câu 10: Thủy phân 14,6 gam Gly-Ala trong dung dịch NaOH dư thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 16,8.    B. 18,6.

C. 20,8.     D. 20,6.

Đáp án & Thang điểm

Câu 1: Đáp án C

- Cho anilin vào nước, lắc đều: anilin hầu như không tan (dung dịch đục)

- Nhỏ dung dịch HCl tới dư vào, anilin tan dần được dung dịch trong suốt vì xảy ra phản ứng: C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl (muối phenylamoni clorua tan).

- Sau đó, cho dung dịch NaOH tới dư vào → tạo lại anilin → làm dung dịch bị vẩn đục như lúc đầu: C6H5NH3Cl + NaOH → C6H5NH2↓ + NaCl + H2O.

Câu 2: Đáp án C

Poliacrilonitrin là thành phần của tơ nitron,

Tơ nitron có tính chất là dai, bền với nhiệt và giữ nhiệt tốt nên thường được dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi "len" đan áo rét.

Câu 3: Đáp án D

Đimetylamin: CH3NHCH3 ⇒ công thức phân tử tương ứng là C2H7N.

Câu 4: Đáp án C

+ Glyxin: H2NCH2COOH: có môi trường trung tính, pH = 7 không làm quỳ tím đổi màu.

+ Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) là các bazơ, axit rất yếu, đều không có khả năng làm quỳ tím chuyển màu.

⇒ A, B, D đều không thỏa mãn.

Câu 5: Đáp án B

Poli (vinyl clorua) (PVC) được tổng hợp trực tiếp từ vinyl clorua.

nCH2=CH-Cl Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 2 - Đề 4) [-CH2-CH(Cl)-]n.

Câu 6: Đáp án C

Amin no

Amin no, mạch hở thể hiện tính bazơ mạnh hơn amoniac do gốc ankyl có tác dụng làm tăng cường lực bazơ.

Amin no bậc II (đính với hai gốc ankyl) có tính bazơ mạnh hơn amin no bậc I.

Amin thơm

Amin thơm có nguyên tử N ở nhóm amin đính trực tiếp vào vòng benzen. Gốc phenyl có tác dụng làm suy giảm tính bazơ, do vậy amin thơm có lực bazơ rất yếu, yếu hơn amoniac.

Thứ tự lực bazơ tăng trong dãy: (c) C6H5NH2 (anilin) < (a) NH3 < (b) CH3NH2.

Câu 7: Đáp án D

Bảo toàn khối lượng có:

mmuối = mX + mHCl → m = 2 + 0,05.36,5 = 3,825 gam.

Câu 8: Đáp án D

⇒ Hệ số polime hóa (n) = 420000/28 = 15000.

Câu 9: Đáp án A

Có VCO2 : VH2O = 1:2 ⇒ nếu nCO2 = 1 mol ⇒ nH2O = 2 mol.

Đốt 2 amin no, đơn chức, mạch hở có dạng CnH2n+3N có

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 2 - Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 2 - Đề 4)

⇒ phải có 1 amin có 1C là CH5N (metyl amin) ⇒ chỉ có đáp án A thỏa mãn.

Câu 10: Đáp án C

MGly-Ala = 75 + 89 - 18 = 146 ⇒ nGly-Ala = 14,6/146 = 0,1 mol.

Muối sau phản ứng là: NH2CH2COONa 0,1 mol và CH3CH(NH2)COONa 0,1 mol

mmuối = 0,1.(97 + 111) = 20,8 gam.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Hóa học lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác