Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 2 - Đề 1)

Đề kiểm tra môn Hóa học 12

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Etyl amin có công thức là

Quảng cáo

A. CH3CH2NH2.    B. CH3OH.

C. CH3COOH.     D. C6H5NH2.

Câu 2: Các polime: poli etilen; xenlulozơ; tinh bột; nilon-6; nilon-6,6; polibutađien.

Dãy các poli me tổng hợp là

A. poli etilen, xenlulozơ, nilon-6,6.

B. poli etilen, xenlulozơ, nilon-6, nilon-6,6.

C. poli etilen, nilon-6, nilon-6,6, poli butađien.

D. poli etilen, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6.

Câu 3: Cho 15 gam hỗn hợp X gồm các amin: anilin, metylamin, đimetylamin, đietylmetylamin tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng sản phẩm thu được có giá trị là

A. 16,825 gam.    B. 20,180 gam.

C. 21,123 gam.    D. 15,925 gam.

Câu 4: Trùng hợp vinyl xianua (acrilonitrin) thu được chất nào trong các chất sau?

A. Cao su buna-N.    B. Tơ nitron (hay olon).

C. Tơ capron.    D. Tơ lapsan.

Câu 5: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)?

Quảng cáo

A. Bông.    B. Tơ nilon-6,6.

C. Tơ tằm.    D. Tơ visco.

Câu 6: Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

A. poli (vinyl clorua).

B. polietilen.

C. poli (metyl metacrylat).

D. nilon-6,6.

Câu 7: Chất nào sau đây không phải trạng thái khí, ở nhiệt độ thường?

A. Trimetylamin.    B. Metylamin.

C. Etylamin.    D. Anilin.

Câu 8: X là một α-amino axit no, chỉ chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH. Cho 10,3 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 12,5 gam muối. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3CH2CH(NH2)COOH.    B. CH3CH(NH2)COOH.

C. CH3CH(NH2)COOH.     D. H2NCH2CH2COOH.

Câu 9: Phân tử khối trung bình của poli (vinyl clorua) (PVC) là 75000. Hệ số polime hóa của PVC là

A. 1200.    B. 1500.

C.2400.    D. 2500.

Câu 10: Amin no, đơn chức, mạch hở X có 53,33% C về khối lượng. Số đồng phân cấu tạo của X là

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. 2    B. 3

C. 1    D. 4

Đáp án & Thang điểm

Câu 1: Đáp án A

Etyl amin: CH3CH2NH2.

Câu 2: Đáp án C

A và B loại vì xenlulozơ là polime thiên nhiên.

D loại vì tinh bột là polime thiên nhiên.

Câu 3: Đáp án A

X + HCl → muối

Bảo toàn khối lượng có:

mmuối = mX + mHCl = 15 + 0,05.36,5 = 16,825 gam.

Câu 4: Đáp án B

Trùng hợp vinyl xianua (acrilonitrin) thu được tơ nitron (tơ olon).

nCH2=CH-CN Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 2 - Đề 1) [-CH2-CH(CN)-]n

Câu 5: Đáp án D

Bông và tơ tằm là tơ thiên nhiên, tơ nilon – 6,6 là tơ tổng hợp.

Câu 6: Đáp án D

Poli (vinyl clorua) được điều chế bằng cách trùng hợp vinyl clorua.

Polietilen được điều chế bằng cách trùng hợp etilen.

Poli (metyl metacrylat) được điều chế bằng cách trùng hợp metyl metacrylat.

Nilon-6,6 được điều chế bằng cách trùng ngưng hexametylenđiamin và axit ađipic.

Câu 7: Đáp án D

Có 4 amin là chất khí ở nhiệt độ thường gồm: metylamin: CH3NH2; etylamin: C2H5NH2; đimetylamin: CH3NHCH3 và trimetylamin (CH3)3N.

Câu 8: Đáp án A

Đặt công thức tổng quát của amino axit là H2N – R – COOH

H2N – R – COOH + NaOH → H2N – R – COONa + H2O

1 mol X tham gia phản ứng với NaOH thu được 1 mol muối → mmuối – mX = 22g

→ mmuối – mX = 12,5 – 10,3 = 2,2 gam → nX = 0,1 mol

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 2 - Đề 1)

Câu 9: Đáp án A

Poli (vinyl clorua) là [-CH2-CH(Cl)-]n

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 2 - Đề 1)

Câu 10: Đáp án A

Amin no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát: CnH2n+3N

Trong X có 53,33%C

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 2 - Đề 1)

⇒ X là: C2H7N

CTCT X: C2H5-NH2; CH3 – NH – CH3.

Xem thêm các Đề kiểm tra, đề thi Hóa học lớp 12 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác