Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1)

Dưới đây là danh sách Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1). Bạn vào tên đề để xem đề kiểm tra Hóa học lớp 12 tương ứng.

Mục lục Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề số 1)

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Câu nào sau đây sai?

A. Chất béo ở điều kiện thường là chất rắn.

B. Chất béo nhẹ hơn nước.

C. Chất béo không tan trong nước, tan trong các dung môi hữu cơ.

D. Chất béo có nhiều trong tự nhiên.

Câu 2: Thuỷ phân 62,5 gam dung dịch saccarozơ 17,1% trong môi trường axit thu được dung dịch X (với hiệu suất thuỷ phân 80%). Cho AgNO3/NH3 dư vào dung dịch X đun nhẹ thì khối lượng Ag thu được là

A. 7,65 gam.     B. 13,5 gam.

C. 16 gam.     D. 10,8 gam.

Câu 3: Cho este X có CTCT: CH3COOCH = CH2. Câu nào sau đây sai?

A. X là este chưa no.

B. X được điều chế từ phản ứng giữa rượu và axit tương ứng.

Quảng cáo

C. X có thể làm mất màu nước brom.

D. Xà phòng hoá cho sản phẩm là muối và anđehit.

Câu 4: Phản ứng nào không thể hiện tính khử của glucozơ?

A. Cho glucozơ tác dụng với nước brom.

B. Phản ứng tráng gương glucozơ.

C. Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2/NaOH tạo ra Cu2O

D. Cho glucozơ cộng H2 (Ni, to).

Câu 5: Nhóm gồm tất cả các chất đều tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3

A. Metanal; propin; glucozơ; mantozơ.

B. Propin; etanol; glucozơ; phenol.

C. Axetilen; mantozơ; anilin; etanal.

D. Axetilen; metanal; axit oxalic; glucozơ.

Câu 6: Câu nào sau đây đúng?

Dầu mỡ động thực vật và dầu bôi trơn máy:

A. Khác nhau hoàn toàn.

B. Giống nhau hoàn toàn.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

C. Chỉ giống nhau về tính chất hoá học.

D. Đều là lipit.

Câu 7: Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 với xúc tác axit vô cơ loãng, thu được hai sản phẩm hữu cơ X, Y (chỉ chứa các nguyên tử C, H, O). Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Chất X là

A. Axit axetic.     B. Rượu etylic.

C. Etyl axetat.     D. Axit fomic.

Câu 8: Đun nóng 66,3 gam etyl propionat với 400 ml dung dịch NaOH 2M, cô cạn dung dịch sau phản ứng khối lượng chất rắn thu được là

A. 62,4 gam.    B. 59,3 gam.

C. 82,45 gam.     D. 68,4 gam.

Câu 9: Lên men một lượng glucozơ thành ancol etylic thì thu được 100 ml ancol 46o. Khối lượng riêng của ancol nguyên chất là 0,8 gam/ml. Hấp thụ toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình lên men vào dung dịch NaOH dư thu được muối có khối lượng là (các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

A. 106 gam.     B. 84,8 gam.

C. 212 gam.     D. 169,6 gam.

Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm metanal, axit etanoic, glucozơ và fructozơ cần 3,36 lít O2 (đktc). Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng thu được kết tủa và dung dịch X. Khối lượng dung dịch X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu đã thay đổi như thế nào ?

A. Giảm 5,7 gam.     B. Tăng 5,7 gam.

C. Tăng 9,3 gam.     D. Giảm 15,0 gam.

Đáp án & Thang điểm

Câu 1: Đáp án A

Chất béo ở điều kiện thường có thể là chất rắn hoặc chất lỏng.

Câu 2: Đáp án D

C12H22O11 + H2O Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 3) C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 3)

Với H = 80% ⇒ nglucozơ = nfructozơ = 0,03125.80% = 0,025 mol.

⇒ nAg = 2 (nglucozơ + nfructozơ) = 0,1 mol ⇒ mAg = 10,8 g.

Chú ý: Thủy phân saccarozơ tạo glucozơ và fructozơ, trong môi trường kiềm (NH3) thì fructozơ chuyển hóa thành glucozơ nên tất cả sản phẩm thủy phân đều tham gia phản ứng tráng bạc.

Câu 3: Đáp án B

Este CH3COOCH=CH2 được điều chế theo phản ứng:

CH3COOH + C2H2 Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 3) CH3COOCH=CH2

Câu 4: Đáp án D

Trong phản ứng cộng H2 (Ni, to) vào glucozơ thì glucozơ thể hiện tính oxi hóa.

Câu 5: Đáp án A

B sai vì etanol không tác dụng.

C sai vì anilin không tác dụng.

D sai vì axit oxalic không tác dụng.

Câu 6: Đáp án A

Dầu mỡ động thực vật là các trieste, còn dầu mỡ bôi trơn máy là các ankan cao phân tử. Chúng hoàn toàn khác nhau.

Câu 7: Đáp án B

Ta thấy:

CH3COOC2H5 (CTPT: C4H8O2) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 3) CH3COOH + C2H5OH

C2H5OH + O2 Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 3) CH3COOH + H2O

Vậy X là C2H5OH.

Câu 8: Đáp án D

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 3)

Bảo toàn khối lượng:

mchất rắn = meste + mNaOH – mC2H5OH = 66,3 + 0,8.40 - 0,65.46 = 68,4 gam.

Câu 9: Đáp án B

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 3)

Câu 10: Đáp án A

Nhận thấy hỗn hợp metanal, axit etanoic, glucozơ và fructozơ đều có dạng CnH2nOn.

CnH2nOn + nO2 -to→ nCO2 + nH2O

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

Ta có nO2 = nCO2 = nH2O = 0,15 mol.

mCO2 + mH2O - n = 0,15.44 + 0,15.18 - 0,15.100 = -5,7g

Vậy khối lượng dung dịch X giảm 5,7 gam so với khối lượng Ca(OH)2 ban đầu.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề số 2)

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Những phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucozơ có chứa 5 nhóm hiđroxyl trong phân tử?

A. Phản ứng tạo 5 chức este.

B. Phản ứng tráng gương và phản ứng lên men rượu.

C. Phản ứng tạo kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2 khi đun nóng và phản ứng lên men rượu.

D. Phản ứng cho dung dịch xanh lam ở nhiệt độ phòng với Cu(OH)2.

Câu 2: Chỉ ra nhận định sai?

A. Chất béo là dầu, mỡ động, thực vật.

B. Chất béo là este ba chức của glixerol với các axit béo.

C. Muối hỗn hợp Na hoặc K của axit béo là thành phần chính của xà phòng.

D. Dầu mỡ bôi trơn máy móc, động cơ cũng là chất béo.

Câu 3: Thủy phân hoàn toàn 7,02 gam hỗn hợp X gồm glucozơ và saccarozơ trong môi trường axit, thu được dung dịch Y. Trung hòa axit trong dung dịch Y sau đó cho thêm dung dịch AgNO3/ NH3 đư, đun nóng thu được 8,64 gam Ag. Thành phần phần trăm về khối lượng của glucozơ trong hỗn hợp X là

A. 51,3%.     B. 48,7%.

C. 24,35%.     D. 12,17%.

Câu 4: Thủy phân xenlulozơ thu được

A. mantozơ.     B. glucozơ.

C. saccarozơ.     D. fructozơ.

Câu 5: C4H8O2 có số đồng phân este là

A. 4.     B. 5.

C. 6.    D. 7.

Câu 6: Nhận định nào dưới đây không đúng về glucozơ và fructozơ?

A. Glucozơ và fructozơ đều tác dụng được với hiđro tạo poliancol.

B. Glucozơ và fructozơ đều tác dụng với Cu(OH)2 tạo ra dung dịch phức đồng màu xanh lam.

C. Glucozơ có phản ứng tráng bạc vì nó có tính chất của nhóm –CHO.

D. Khác với glucozơ, fructozơ không có phản ứng tráng bạc vì ở dạng mạch hở nó không có nhóm –CHO.

Câu 7: Xà phòng hóa hoàn toàn 4,4g este C4H8O2 bằng dung dịch NaOH thu được 4,1g muối. Este là

A. C2H5COOCH3.     B. CH3COOC2H5.

C. HCOOCH2CH2CH3.    D. HCOOCH(CH3)2.

Câu 8: Thể tích dung dịch HNO3 96% (D = 1,52g/ml) cần dùng để tác dụng với lượng dư xenlulozơ tạo 29,7 kg xenlulozơ trinitrat là

A. 15 lít.     B. 1,439 lít.

C. 24,39 lít.     D. 12,952 lít.

Câu 9: Metyl fomat có CTCT là

A. CH3COOCH3.     B. CH3COOC2H5.

C. HCOOC2H5.     D. HCOOCH3.

Câu 10: Cho 23g C2H5OH tác dụng với 24g CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc) với hiệu suất phản ứng 60%. Khối lượng este thu được là

A. 23,76g.    B. 26,4g.

C. 21,12g.    D. 22g.

Đáp án & Thang điểm

Câu 1: Đáp án A

Glucozơ tạo este có 5 gốc axit chứng tỏ trong phân tử có 5 nhóm – OH ancol (hiđroxyl).

Câu 2: Đáp án D

Dầu mỡ bôi trơn máy móc, động cơ là ankan cao phân tử.

Câu 3: Đáp án A

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 4)

Trong đó:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 4)

Ta có hệ:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 4)

Câu 4: Đáp án B

Thủy phân xenlulozơ thu được glucozơ.

Câu 5: Đáp án A

Độ bất bão hòa k = 1. Có 4 đồng phân este là:

HCOOCH2CH2CH3; HCOOCH(CH3)2, CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3.

Câu 6: Đáp án D

Tương tự glucozơ, fructozơ bị oxi hóa bởi dung dịch AgNO3/ NH3. Đây là phản ứng của nhóm anđehit xuất hiện do trong môi trường bazơ, fructozơ chuyển thành glucozơ.

Câu 7: Đáp án B

neste = 0,05 mol ⇒ MRCOONa = 4,1/0,05 = 82 (g/mol) ⇒ R = 15 (tức - CH3).

Vậy este là: CH3COOC2H5.

Câu 8: Đáp án D

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 4)

Câu 9: Đáp án D

Metyl fomat: HCOOCH3.

Câu 10: Đáp án C

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 4)

Giả sử H = 100% thì axit hết, số mol sản phẩm tính theo số mol axit.

H = 60% ⇒ meste = 0,4.88.60% = 21,12g.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Hóa học lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác