Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 4)

Đề kiểm tra môn Hóa học 12

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Những phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucozơ có chứa 5 nhóm hiđroxyl trong phân tử?

Quảng cáo

A. Phản ứng tạo 5 chức este.

B. Phản ứng tráng gương và phản ứng lên men rượu.

C. Phản ứng tạo kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2 khi đun nóng và phản ứng lên men rượu.

D. Phản ứng cho dung dịch xanh lam ở nhiệt độ phòng với Cu(OH)2.

Câu 2: Chỉ ra nhận định sai?

A. Chất béo là dầu, mỡ động, thực vật.

B. Chất béo là este ba chức của glixerol với các axit béo.

C. Muối hỗn hợp Na hoặc K của axit béo là thành phần chính của xà phòng.

D. Dầu mỡ bôi trơn máy móc, động cơ cũng là chất béo.

Câu 3: Thủy phân hoàn toàn 7,02 gam hỗn hợp X gồm glucozơ và saccarozơ trong môi trường axit, thu được dung dịch Y. Trung hòa axit trong dung dịch Y sau đó cho thêm dung dịch AgNO3/ NH3 đư, đun nóng thu được 8,64 gam Ag. Thành phần phần trăm về khối lượng của glucozơ trong hỗn hợp X là

A. 51,3%.     B. 48,7%.

C. 24,35%.     D. 12,17%.

Câu 4: Thủy phân xenlulozơ thu được

A. mantozơ.     B. glucozơ.

C. saccarozơ.     D. fructozơ.

Câu 5: C4H8O2 có số đồng phân este là

Quảng cáo

A. 4.     B. 5.

C. 6.    D. 7.

Câu 6: Nhận định nào dưới đây không đúng về glucozơ và fructozơ?

A. Glucozơ và fructozơ đều tác dụng được với hiđro tạo poliancol.

B. Glucozơ và fructozơ đều tác dụng với Cu(OH)2 tạo ra dung dịch phức đồng màu xanh lam.

C. Glucozơ có phản ứng tráng bạc vì nó có tính chất của nhóm –CHO.

D. Khác với glucozơ, fructozơ không có phản ứng tráng bạc vì ở dạng mạch hở nó không có nhóm –CHO.

Câu 7: Xà phòng hóa hoàn toàn 4,4g este C4H8O2 bằng dung dịch NaOH thu được 4,1g muối. Este là

A. C2H5COOCH3.     B. CH3COOC2H5.

C. HCOOCH2CH2CH3.    D. HCOOCH(CH3)2.

Câu 8: Thể tích dung dịch HNO3 96% (D = 1,52g/ml) cần dùng để tác dụng với lượng dư xenlulozơ tạo 29,7 kg xenlulozơ trinitrat là

A. 15 lít.     B. 1,439 lít.

C. 24,39 lít.     D. 12,952 lít.

Câu 9: Metyl fomat có CTCT là

A. CH3COOCH3.     B. CH3COOC2H5.

C. HCOOC2H5.     D. HCOOCH3.

Câu 10: Cho 23g C2H5OH tác dụng với 24g CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc) với hiệu suất phản ứng 60%. Khối lượng este thu được là

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. 23,76g.    B. 26,4g.

C. 21,12g.    D. 22g.

Đáp án & Thang điểm

Câu 1: Đáp án A

Glucozơ tạo este có 5 gốc axit chứng tỏ trong phân tử có 5 nhóm – OH ancol (hiđroxyl).

Câu 2: Đáp án D

Dầu mỡ bôi trơn máy móc, động cơ là ankan cao phân tử.

Câu 3: Đáp án A

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 4)

Trong đó:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 4)

Ta có hệ:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 4)

Câu 4: Đáp án B

Thủy phân xenlulozơ thu được glucozơ.

Câu 5: Đáp án A

Độ bất bão hòa k = 1. Có 4 đồng phân este là:

HCOOCH2CH2CH3; HCOOCH(CH3)2, CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3.

Câu 6: Đáp án D

Tương tự glucozơ, fructozơ bị oxi hóa bởi dung dịch AgNO3/ NH3. Đây là phản ứng của nhóm anđehit xuất hiện do trong môi trường bazơ, fructozơ chuyển thành glucozơ.

Câu 7: Đáp án B

neste = 0,05 mol ⇒ MRCOONa = 4,1/0,05 = 82 (g/mol) ⇒ R = 15 (tức - CH3).

Vậy este là: CH3COOC2H5.

Câu 8: Đáp án D

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 4)

Câu 9: Đáp án D

Metyl fomat: HCOOCH3.

Câu 10: Đáp án C

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 4)

Giả sử H = 100% thì axit hết, số mol sản phẩm tính theo số mol axit.

H = 60% ⇒ meste = 0,4.88.60% = 21,12g.

Xem thêm các Đề kiểm tra, đề thi Hóa học lớp 12 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác