Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 2 - Đề 2)

Đề kiểm tra môn Hóa học 12

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Trong các phản ứng giữa các cặp chất sau, phản ứng nào làm giảm mạch polime?

Quảng cáo

A. Poli (vinyl clorua) + Cl2/to.

B. Poli (vinyl axetat) + H2O/OH–, to.

C. Cao su thiên nhiên + HCl/to.

D. Amilozơ + H2O/H, to.

Câu 2: Cho dãy các chất: C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là

A. 5.    B. 2.

C. 3.    D. 4.

Câu 3: Từ 4,2 tấn etilen người ta có thể thu được bao nhiêu tấn PVC biết hiệu suất của cả quá trình là 80%?

A. 5,7 tấn.    B. 7,5 tấn.

C. 5,5 tấn.    D. 5,0 tấn.

Câu 4: Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử là C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH sinh ra một chất khí Y và dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí, làm giấy quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. Cô cạn dung dịch Z thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 10,8 gam.     B. 9,4 gam.

C. 8,2 gam.     D. 9,6 gam.

Câu 5: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?

Quảng cáo

A. Poli (phenol-fomanđehit).

B. Poli (metyl metacrylat).

C. Poli (vinyl clorua).

D. Poli etilen.

Câu 6: Polime nào sau đây không chứa nitơ trong phân tử?

A. Poli (vinyl clorua).

B. Poli acrilonitrin.

C. Nilon-6,6.

D. Nilon-6.

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam một amin no, đơn chức, hở cần đúng 10,08 lít O2 (đktc). Vậy công thức của amin no đó là

A. C2H5NH2.     B. C3H7NH2.

C. CH3NH2.     D. C4H9NH2.

Câu 8: Polime có cấu trúc mạng lưới không gian là

A. Polietilen.    B. Poli(vinyl clorua).

C. Amilopectin.    D. Nhựa bakelit.

Câu 9: Với thuốc thử duy nhất là quỳ tím sẽ nhận biết được dung dịch các chất nào sau đây?

A. CH3COOH; C6H5OH; HN2CH2COOH.

B. CH3COOH; C6H5OH; CH3CH2NH2.

C. C6H5NH2; HN2CH2COOH; CH3COOH.

D. C6H5NH2; C6H5OH; HN2CH2COOH.

Câu 10: Một phân tử polietilen có khối lượng phân tử bằng 56000u. Hệ số polime hóa của phân tử polietilen này là

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. 20000.    B. 2000.

C. 1500.    D. 15000.

Đáp án & Thang điểm

Câu 1: Đáp án D

Amilozơ được tạo thành từ các gốc α–glucozơ liên kết với nhau bằng liên kết α – 1,4 – glucozit thành mạch dài, xoắn lại.

Sản phẩm khi thủy phân amilozơ đến cùng đó là các α–glucozơ.

Câu 2: Đáp án C

Các chất phản ứng HCl gồm: C6H5NH2; H2NCH2COOH; CH3CH2CH2NH2.

Câu 3:Đáp án B

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 2 - Đề 2)

Câu 4: Đáp án B

C4H9NO2: nX = 0,1mol.

Do X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH sinh ra một chất khí Y và dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí ⇒ MY > 29 và làm giấy quỳ tím ẩm chuyển màu xanh ⇒ C2H3COONH3CH3

C2H3COONH3CH3 + NaOH → C2H3COONa + CH3NH2↑ + H2O.

⇒ mmuối = 0,1.94 = 9,4g.

Câu 5: Đáp án A

+ Nhận thấy poli (metyl metacrylat), poli (vinyl clorua) và poli etilen được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

+ Poli (phenol-fomanđehit) điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

Câu 6: Đáp án A

Poli (vinyl clorua) được tạo nên từ các monome là CH2 = CHCl nên không chứa N trong phân tử.

Câu 7: Đáp án C

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 2 - Đề 2)

Câu 8: Đáp án D

Nhựa bakelit có cấu trúc mạng lưới không gian.

Câu 9: Đáp án B

A và C dùng quỳ tím chỉ nhận biết được CH3COOH.

D dùng quỳ tím không nhận biết dược chất nào.

B: CH3COOH; C6H5OH; CH3CH2NH2: dùng quỳ tím phân biệt:

+ Quỳ tím đổi sang màu đỏ ⇒ CH3COOH;

+ Quỳ tím đổi sang màu xanh ⇒ CH3CH2NH2;

+ Không làm đổi màu quỳ tím ⇒ C6H5OH.

Câu 10: Đáp án B

Polietilen có dạng –(–CH2–CH2)–n.

⇒ Hệ số polime hóa (n) = 56000/28 = 2000.

Xem thêm các Đề kiểm tra, đề thi Hóa học lớp 12 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác