Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 2 - Đề 3)

Đề kiểm tra môn Hóa học 12

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Số mắt xích glucozơ có trong 194,4 mg amilozơ là (cho biết số Avogađro = 6,02.1023)

Quảng cáo

A. 7224.1017.     B. 6501,6.1017.

C. 1,3.10-3.     D. 1,08.10-3.

Câu 2: Tơ nilon-6,6: -(-HN-[CH2]6-NHOC-[CH2]4-CO-)n- được điều từ các monome nào sau đây?

A. axit ađipic và hexametylenđiamin.

B. axit ε-aminocaproic.

C. axit ađipic và etylenglicol.

D. phenol và fomandehit.

Câu 3: Polime X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung dịch iot hợp chất màu xanh tím. Polime X là

A. xenlulozơ.    B. saccarozơ.

C. glicogen.     D. tinh bột.

Câu 4: Cho dãy các polime gồm: tơ tằm, tơ capron, tơ nilon – 6,6, tơ nitron, poli (metyl metacrylat), poli (vinyl clorua), cao su buna, tơ axetat, poli (etylen terephtalat). Số polime được tổng hợp từ phản ứng trùng hợp là

A. 6.     B. 4.

C. 5.     D. 7.

Câu 5: Thủy phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 100000 đvC thì số mắt xích alanin có trong X là

Quảng cáo

A. 453.     B. 382.

C. 328.     D. 479.

Câu 6: Cho dung dịch chứa 1,69 gam hỗn hợp 2 amin no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M rồi cô cạn, thu được 3,515 gam hỗn hợp muối khan. Giá trị của V là

A. 65.    B. 45.

C. 25.    D. 50.

Câu 7: Cho 2,36 gam amin X đơn chức bậc II tác dụng với dung dịch HCl dư, sau đó cô cạn thu được 3,82 gam muối khan. Tên gọi của X là

A. Propylamin.     B. Isopropylamin.

C. Etylamin.    D. Etylmetylamin.

Câu 8: Số đồng phân cấu tạo thuộc loại amin bậc một của C4H11N là

A. 8.    B. 5.

C. 4.    D. 1.

Câu 9: Cho 29,4 gam một α-amino axit mạch không phân nhánh X (có một nhóm -NH2) tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 38,2 gam muối. Mặt khác, khi cho 29,4 gam X phản ứng với dung dịch HCl dư, thu được 36,7 gam muối. Tên gọi của X là

A. alanin. B. axit aminoaxetic.

C. axit glutamic. D. valin.

Câu 10: Cho các dung dịch sau: (1) etyl amin; (2) đimetyl amin; (3) amoniac; (4) anilin. Số dung dịch có thể làm đổi màu quỳ tím sang màu xanh là

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. 4.    B. 2.

C. 1.    D. 3.

Đáp án & Thang điểm

Câu 1: Đáp án A

Amilozơ là một thành phần cấu tạo nên tinh bột, amilozơ là polime có mạch không phân nhánh, do nhiều mắt xích a-glucozơ (–C6H10O5–) liên kết với nhau tạo thành.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 2 - Đề 3)

⇒ Số mắt xích (–C6H10O5–) = 1,2.10-3.6,02.1023 = 7224.1017.

Câu 2: Đáp án A

Tơ nilon – 6,6 được điều chế từ axit ađipic và hexamtylenđiamin.

Câu 3: Đáp án D

Tinh bột được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, tinh bột tạo với dung dịch iot hợp chất màu xanh tím.

Câu 4: Đáp án B

Các polime được tổng hợp từ phản ứng trùng hợp là: Tơ nitron, pli (metylmetacrylat), poli (vinyl clorua), cao su buna.

Câu 5: Đáp án B

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 2 - Đề 3)

Gọi n là số mắt xích alanin trong protein X.

Sơ đồ phản ứng:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 2 - Đề 3)

Theo (1) và giả thiết ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 2 - Đề 3)

Câu 6: Đáp án D

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mHCl = mmuối – mamin = 3,515 – 1,69 = 1,825g

⇒ nHCl = 0,05 mol ⇒ Vdd HCl = 0,05 : 1 = 0,05 lít = 50ml.

Câu 7: Đáp án D

mHCl = mmuối – mamin = 3,82 – 2,36 = 1,46g

⇒ nHCl = nAmin = 0,04 mol

⇒ Mamin = 2,36/0,04 = 59 ⇒ CTPT amin: C3H9N

Mà amin bậc II ⇒ CTCT: CH3 – NH – C2H5 (Etylmetyl amin).

Câu 8:Đáp án C

Các amin bậc I: CH3CH2CH2CH2 NH2; CH3CH2CH(NH2)CH3; CH3CH(CH3)CH2NH2; (CH3)3CNH2.

Câu 9:Đáp án C

mHCl = 36,7 – 29,4 = 7,3g

X có 1 nhóm –NH2 ⇒ nHCl = nX = 0,2 mol

1 mol –COOH → 1 mol – COONa tăng 22g

Ta có: mmuối – mX = 38,2 – 29,4 = 8,8g

n–COOH = 8,8 : 22= 0,4 mol = 2nX ⇒ X có 2 nhóm –COOH

MX = 29,2/0,2 = 146 ⇒ X là: NH2C3H5(COOH)2.

Mà X là α-amino axit mạch không phân nhánh

⇒ CTCT X: HOOC - CH2 – CH2 – CH(NH2) – COOH: axit glutamic.

Câu 10: Đáp án D

Dung dịch làm đổi màu quỳ tím sang màu xanh gồm: (1) etyl amin; (2) đimetyl amin; (3) amoniac.

Anilin không làm quỳ tím đổi màu.

Xem thêm các Đề kiểm tra, đề thi Hóa học lớp 12 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác