Bộ 50 đề thi Toán lớp 7 Học kì 1 năm học 2022 - 2023 có đáp án

Bộ 50 đề thi Toán lớp 7 Học kì 1 năm học 2022 - 2023 có đáp án

Để ôn luyện và làm tốt các bài kiểm tra Toán lớp 7, dưới đây là Top 40 Đề thi Toán lớp 7 Học kì 1 chọn lọc, có đáp án gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề thi giữa kì 1, đề thi học kì 1 cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Toán 7.

Quảng cáo

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 7 theo Chương

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Bài 1.  Chọn câu trả lời đúng (1 điểm)

Câu 1. Số nào sau đây không phải là số hữu tỉ?

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Quảng cáo

Câu 2. Nếu Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) thì x = …..?

A. 3                                

B. 18                              

C. ±81                          

D. 81

Câu 3. Cho hình vẽ biết x // y, khi đó hệ thức nào sau đây là không đúng?

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Câu 4. Nếu ∆ABC = ∆B’A’C’ biết Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) là

A. 300                                          

B. 500                                       

C. 1000                                  

D. Kết quả khác

Bài 2.  Xác định tính đúng - sai của mỗi khẳng định sau (1điểm)

a. Chỉ có số 0 không là số hữu tỉ âm và cũng không là số hữu tỉ dương.

b. Nếu a ⊥ b và b ⊥ c thì a ⊥ c.

c. Số lớn nhất trong 3 số 0,432(32); 0,4(3)  và 0,434 là 0,4(3)   

d. Trong hình vẽ trên (Câu 3) nếu  Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm)Thực hiện phép tính

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Bài 2. (1 điểm) Tìm x, biết

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Bài 3. (1,5 điểm)Tam giác ABC có số đo các góc A, B, C tương ứng tỉ lệ với 1:2:3.

Tính số đo các góc đó.

Bài 4. (3,5 điểm)Cho DABC có Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4). Từ A, kẻ AH vuông góc với BC tại H. Gọi Ax là tia phân giác góc ngoài đỉnh A:

a) Tính số đo góc BAC

b) Chứng tỏ rằng Ax song song với BC

c) Chứng tỏ rằng AH vuông góc với Ax

d) Chứng tỏ rằng Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Bài 5. (0,5 điểm) So sánh 2603 và 3402.

Quảng cáo

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm x 8 = 2 điểm

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Bài 1.

Câu 1.

Ta có: 0,5 là số thập phân hữu hạn; 1,2(3) là số thập phân vô hạn tuần hoàn với chu kì 3

Do đó các số 0,5; 1,2(3); Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) là số hữu tỉ.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) là số vô tỉ vì nó biểu diễn được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn

Chọn đáp án C

Câu 2.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Chọn đáp án D

Câu 3.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Vì x // y nên

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Chọn đáp án D

Câu 4.

Vì ∆ABC = ∆B’A’C’ nên Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) (hai góc tương ứng)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

(Chú ý, đề bài cho số đo góc C để gây nhiễu, đánh lừa)

Chọn đáp án C

Quảng cáo

Bài 2.

a) Sai, vì số vô tỉ cũng không phải là số hữu tỉ dương và số hữu tỉ âm.

b) Sai, vì a ⊥ b và b ⊥ c thì a // c.

c) Sai

Ta có: 0,432(32) = 0,43232....

  0,4(3) = 0,43333...

  0,434

Nên 0,432(32) < 0,4(3) < 0,434

Vậy số lớn nhất là 0,434.

d)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Bài 2.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

(Chú ý: Giải đúng, thiếu kết luận trừ 0,25 điểm)

Bài 3.

Theo định lý tổng ba góc trong tam giác ABC ta có: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)      (0,25 điểm)

Vì số đo ba góc A, B, C tỉ lệ với 1:2:3 nên ta có: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)    (0,25 điểm)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta được:

  Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)      (0,25 điểm)

Suy ra Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)  (0,5 điểm)

Vậy số đo ba góc A, B, C của tam giác ABC lần lượt là 30°; 60°; 90°.   (0,25 điểm)

Bài 4.  

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Ghi đúng GT - KL, vẽ đúng hình 1 điểm

Chứng minh

a) Theo định lý tổng ba góc trong tam giác ABC ta có: = 1800

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

b) Gọi Ay là tia đối của tia AC, khi đó góc yAB là góc ngoài tại đỉnh A của tam giác ABC

Theo định lý góc ngoài của tam giác ta có: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Lại có: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) (vì Ax là tia phân giác của góc yAB)

Do đó: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Mà hai góc này ở vị trí so le trong nên Ax // BC.    (0,5 điểm)

c) Ta có: AH ⊥ BC (gt) và Ax // BC (câu b)

Do đó: AH ⊥ Ax (quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song) (0,5 điểm)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Bài 5.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

A. TRẮC NGHIỆM:          (3 điểm)

Hãy chọn một chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng ghi vào giấy làm bài :

Câu 1: Tổng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) bằng:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Câu 2:  Biết: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) thì x bằng:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Câu 3: Từ tỉ lệ thức Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) thì giá trị x bằng:

A. 1                     

B. 2                               

C. 3                     

D. 4

Câu 4:  Cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) thì  x bằng:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Câu 5: Nếu một đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc...... thì a//b. Cụm từ trong chỗ trống (...) là:

A. so le trong bằng nhau                    

B. đồng vị            

C. trong cùng phía bằng nhau           

D. Cả A, B đều đúng

Câu 6: Cho a ⊥ b và b ⊥ c thì:

A. a//b                 

B. a//c                            

C. b//c                           

D. a//b//c

Câu 7: Cho tam giác ABC có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4). Số đo góc ngoài tại đỉnh C bằng:

A. 600                               

B. 1200                                            

C. 700                            

D. 500

Câu 8: Cho ΔABC =  ΔMNP suy ra

A. AB = MP

B. CB = NP       

C. AC = NM                  

D. Cả B và C đúng.

Câu 9: Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ –2 thì y và x liên hệ với nhau theo công thức:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Câu 10: Cho y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là a, khi x = 3 thì y = 6. Vậy hệ số tỉ lệ a bằng:

A. 2                     

B. 0,5                            

C. 18                   

D. 3

Câu 11: Cho hàm số y = f(x) = 3x + 1.Thế thì  f(-1)  bằng:

A. 2                     

B. – 2                                      

C. 4                     

D. – 4

Câu 12: Trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = 2x.

A. (- 1; - 2)           

B. (- 1; 2)                       

C. (- 2: - 1)           

D. ( - 2; 1)

B. TỰ LUẬN:      (7 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm)    

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Bài 2: (1,5 điểm)    Tính diện tích của một hình chữ nhật biết tỉ số giữa 2 kích thước của chúng là 0,8 và chu vi của hình chữ nhật đó là 36m.

Bài 3: (1,0 điểm)  Vẽ đồ thị hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Bài 4: (2,5 điểm)  Cho tam giác ABC có AB = AC và tia phân giác góc A cắt BC ở H.

a) Chứng minh ΔABH = ΔACH

b) Chứng minh AH ⊥ BC

c) Vẽ HD ⊥ AB (D ∈ AB)  và HE ⊥ AC (E ∈ AC). Chứng minh: DE // BC

Bài 5: (0,5 điểm)  Tìm x biết: |2x - 1| + |1 - 2x| = 8

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

A. TRẮC NGHIỆM:     (3 điểm)

Mỗi câu  đúng ghi (0,25 điểm) x 12 câu = 3 điểm

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Câu 1.

  Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Chọn đáp án D

Câu 2.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Chọn đáp án D

Câu 3.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Chọn đáp án A

Câu 4.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Chọn đáp án C

Câu 5.

Theo dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song: "Nếu một đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc cặp góc đồng vị bằng nhau, hoặc cặp góc trong cùng phía bù nhau) thì a//b".

Chọn đáp án A

Câu 6.

Ta có: a ⊥ b; b ⊥ c thì a // c (quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song)

Chọn đáp án B

Câu 7.

Theo định lý góc ngoài của tam giác, số đo góc ngoài tại đỉnh C là:

  Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Chọn đáp án B

Câu 8.

Ta có: ΔABC = ΔMNP

Suy ra: AB = MN; AC = MP; BC = NP (các cạnh tương ứng)

Chọn đáp án B

Câu 9.

Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ – 2 thì y và x liên hệ với nhau theo công thức: y = -2x

Chọn đáp án D

Câu 10.

Vì y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là a nên y = Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Khi x = 3 thì y = 6 nên 6 = Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) ⇒ a = 6.3 = 18 

Chọn đáp án C

Câu 11.

f(-1) = 3.(-1) + 1 = -3 + 1 = -2

Chọn đáp án B

Câu 12.

+) A(-1; -2)

2. (-1) = -2 nên điểm A thuộc đồ thị hàm số y = 2x.

+) B(-1; 2)

2.(-1) = -2 ≠ 2 nên điểm B không thuộc đồ thị hàm số y = 2x

+) C(-2; -1)

2.(-2) = -4 ≠ -1 nên điểm C không thuộc đồ thị hàm số y = 2x

+) D(-2; 1)

2.(-2) = - 4 ≠ 1 nên điểm D không thuộc đồ thị hàm số y = 2x

Chọn đáp án A

B. TỰ LUẬN:      (7 điểm)

Bài 1.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Bài 2.

Gọi độ dài chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật lần lượt là a, b (m) (a, b > 0)  (0,25 điểm)

Theo đề bài ta có: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) và (a + b).2 = 36         (0,25 điểm)

Suy ra: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) và a + b = 18                                  (0,25 điểm)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

  Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) (0,25 điểm)

Suy ra: a = 8; b = 10                                

Độ dài chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật lần lượt là 8m và 10m  (0,25 điểm)

Vậy diện tích của hình chữ nhật là: 8. 10 = 80m2  (0,25 điểm)

Bài 3.

Cho x = 3 suy ra y = Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) = - 2, ta có A(3; -2)             (0,25 điểm)                                      

Học sinh đánh dấu điểm A và vẽ đồ thị đúng trên mặt phẳng tọa độ Oxy

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

(0,5 điểm)

Vậy đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng OA.  (0,25 điểm)

Bài 4.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Vẽ đúng hình, ghi GT, KL đúng được 0,5 điểm

a) Xét ΔABH và ΔACH có:

  AH cạnh chung

  Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) (AH là tia phân giác của góc BAC)

  AB = AC (gt)

Suy ra: ΔABH = ΔACH (c – g – c)               (0,75 điểm)

b)

  Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) (AH là tia phân giác của góc BAC)

(0,75 điểm)

c) Gọi I là giao điểm của AH và DE

Xét hai tam giác vuông: ΔADH và ΔAEH có:

  AH cạnh chung

  Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) (AH là tia phân giác của góc BAC)

Suy ra: ΔADH = ΔAEH (ch – gn)                               (0,25 điểm)

Xét ΔADI và ΔAEI có:

  AI: cạnh chung

  Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) (AH là tia phân giác của góc BAC)

  AD = AE (ΔADH = ΔAEH)

Suy ra: ΔADI = ΔAEI (c – g – c)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Bài 5.

Ta có: |2x - 1| + |1 - 2x| = 8  (1)

Vì 2x – 1 và 1 – 2x là hai số đối nhau, nên: |2x - 1| = |1 - 2x| (2)

Từ (1) và (2) suy ra: 2|2x - 1| = 8 hay |2x - 1| = 4  (0,25 điểm)

Suy ra: 2x – 1 = 4 hoặc 2x – 1 = - 4

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

(Tự luận)

Câu hỏi:

a) Tìm x, y, z biết Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Đại Số có đáp án (Tự luận 4)

b) Chu vi của một tam giác là 81 cm. Các cạnh của nó tỉ lệ với 2, 3, 4. Tính độ dài mỗi cạnh.

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

a) (4 điểm) Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Đại Số có đáp án (Tự luận 4) (1 điểm)

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Đại Số có đáp án (Tự luận 4) (mỗi giá trị x, y, z tìm đúng được 1 điểm)

Vậy x = -32; y = -20; z = -48.

b) (6 điểm) Gọi độ dài mỗi cạnh của một tam giác tỉ lệ với 2, 3, 4 lần lượt là x, y, z (cm) (x, y, z > 0) (1 điểm)

Vì x, y, z tỉ lệ với 2, 3, 4 nên ta có Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Đại Số có đáp án (Tự luận 4). (1 điểm)

Vì chu vi của tam giác là 81 cm nên ta có x + y + z = 81 (cm) (1 điểm)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Đại Số có đáp án (Tự luận 4)

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Đại Số có đáp án (Tự luận 4) (tìm đúng ba giá trị x, y, z được 1 điểm)

Vậy độ dài ba cạnh của tam giác là 18 (cm), 27 (cm), 36 (cm) (1 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - Tự luận)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Chọn đáp án đúng:

A. Q ⊂ Z

B. Z ⊂ N

C. N ⊂ Q

D. Q ⊂ N

Câu 2. Kết quả của phép tính Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) là:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 3. Làm tròn số 17,658 đến chữ số thập phân thứ hai được kết quả là:

A. 17,64;

B. 17,65;

C. 17,658;

D. 17,66.

Câu 4. Phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 5.Kết quả của phép tính  325: 35 là:

A.

330                           

B.  630                  

C.   320                       

D.   120

Câu 6. Từ đẳng thức a.d = b.c ta có thể suy ra được tỉ lệ thức:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

B. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Tính

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 2. (2 điểm): Tìm x

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 3. (3 điểm)

a) Tìm các số a, b, c biết: Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) và a + b – c = - 44

b) Tính số đo 3 cạnh của một tam giác, biết rằng 3 cạnh của tam giác đó tỉ lệ với 4;5;3 và chu vi tam giác là 120cm.

Câu 4. (0,5 điểm): Không dùng máy tính bỏ túi hãy so sánh 23000 và 32000

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

B. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1. Mỗi ý 0,5 điểm

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 2. Mỗi ý 1 điểm

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 3.

a) (1 điểm)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Ta tìm được a = -132, b = -110, c = -198

b) (2 điểm) Gọi độ dài ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 4 ; 5 ; 3 lần lượt là x, y, z (cam) (x, y, z > 0)

Vì x, y, z tỉ lệ với 4 ; 5 ; 3 nên ta có Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1).

Vì chu vi của tam giác là 120 cm nên ta có x + y + z = 120.

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

  Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Ta tìm được x = 40 (TM), y = 50 (TM), z = 30 (TM)

Vậy độ dài ba cạnh của tam giác đó là 40 cm, 50 cm, 30 cm.

Câu 4. (0,5 điểm)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Xem thêm đề thi Toán lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề thi các môn học lớp 7 năm học 2022 - 2023 học kì 1, học kì 2 được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình và cấu trúc ra đề thi trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học