Top 12 Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Top 12 Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Dưới đây là danh sách Top 12 Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1). Bạn vào tên đề để xem đề kiểm tra Hóa học lớp 12 tương ứng.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2

Môn: Hóa Học 12

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 1)

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Na = 23, Li = 7, K = 39, Rb = 85, Cs = 133.

Câu 1: Phương pháp nhiệt luyện thường dùng để điều chế các kim loại

 A. hoạt động trung bình như Fe, Zn…

 B. hoạt động mạnh như Ca, Na…

 C. mọi kim loại như Cu, Na, Fe, Al…

 D. kém hoạt động như Ag, Au…

Câu 2: Trong các kim loại sau, kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là

 A. Cs.

 B. Li.

 C. Ba.

 D. Be.

Câu 3: Thạch cao sống là chất nào sau đây?

 A. CuSO4.5H2O.

 B. CaSO4.

 C. CaSO4. 2H2O.

 D. CaCO3.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai?

 A. Nước chứa nhiều ion: Ca2+, Mg2+ được gọi là nước cứng.

 B. Nấu ăn bằng nước cứng làm tăng mùi vị của món ăn.

 C. Nước mềm là nước có chứa ít hoặc không chứa các ion: Ca2+, Mg2+.

 D. Khi cho xà phòng vào nước cứng sẽ có kết tủa.

Câu 5: Hãy cho biết phản ứng nào sau đây không xảy ra ở điều kiện thường?

 A. CaO + H2O → Ca(OH)2.

 B. 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2.

 C. Be + 2H2O → Be(OH)2 + H2.

 D. Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2.

Câu 6: Hấp thụ hết 5,6 lít CO2 (ở đktc) vào dung dịch chỉ chứa 29,925 gam Ba(OH)2 thu được a gam kết tủa Y. Giá trị của a là

 A. 15 gam.

 B. 14,8 gam.

 C. 19,7 gam.

 D. 34,5 gam.

Câu 7: Cho 3,8 gam hỗn hợp muối M2CO3 và MHCO3 (M là kim loại kiềm) vào dung dịch H2SO4 2M (dư), sinh ra 0,496 lít khí (đktc). M là

 A. K.

 B. Li.

 C. Rb.

 D. Na.

Câu 8: Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 sẽ

 A. có kết tủa trắng.

 B. có bọt khí.

 C. có kết tủa trắng và bọt khí.

 D. không có hiện tượng gì.

Câu 9: Cho 8,52 gam hỗn hợp X gồm: Ca, MgO, Na2O tác dụng hết với 360 ml dung dịch HCl 1M (vừa đủ) thu được dung dịch Y. Khối lượng (gam) NaCl có trong Y là

 A. 2,34.

 B. 8,75.

 C. 5,21.

 D. 7,02.

Câu 10: Trong các phát biểu sau:

(1) Li có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối, được ứng dụng chế tạo hợp kim siêu nhẹ.

(2) NaOH được sử dụng để nấu xà phòng, sản xuất tơ nhân tạo.

(3) CaCO3 là chất rắn, màu trắng, tan tốt trong nước.

(4) Nguyên tắc làm mềm nước cứng là làm giảm nồng độ các ion Ca2+, Mg2+ có trong nước cứng.

(5) KNO3 được ứng dụng để làm thuốc chữa bệnh đau dạ dày do thừa axit.

Phát biều không đúng là

 A. (1), (2).

 B. (3), (4).

 C. (2), (4).

 D. (3), (5).

Đáp án & Thang điểm

Biểu điểm 1 điểm / 1 câu.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 1)

Câu 1: A

Những kim loại có độ hoạt động trung bình như Zn, Fe, Sn, Pb ... thường được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện, nghĩa là khử ion kim loại trong hợp chất ở nhiệt độ cao bằng các chất khử như C, CO, H2 hoặc các kim loại hoạt động.

Câu 2: A

Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất trong dãy là Cs (nóng chảy ở 29°C).

Câu 3: C

Thạch cao sống: CaSO4. 2H2O.

Câu 4: B

B sai vì nấu ăn bằng nước cứng sẽ làm thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị.

Câu 5: C

Be không tác dụng với H2O ở điều kiện thường.

Câu 6: C

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 1), sau phản ứng thu được 2 muối BaCO3 (x mol); Ba(HCO3)2 (y mol).

Bảo toàn C: x + 2y = 0,25 (1)

Bảo toàn Ba: x + y = 0,175 (2)

Từ (1) và (2) có x = 0,1 và y = 0,075

Kết tủa là BaCO3 → a = 0,1.197 = 19,7 gam.

Câu 7: C

Đặt 2 muối tương đương với một muối là Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 1) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 1)

Bảo toàn C có:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 1)

Có MM + 1 < 112,2 < 2MM → 56,1 < MM < 111,2 → M là Rb.

Câu 8: A

Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 → 2CaCO3 (↓ trắng) + 2H2O.

Câu 9: D

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 1)

Có mx = 8,52 → 40x + 40y + 62z = 8,52 (1)

naxit = 0,72 → 2x + 2y + 2z = 0,36 (2)

Từ (1) và (2) giải hệ được x + y = 0,12; z = 0,06

→ mNaCl = 2z.58,5 = 2. 0,06.58,5 = 7,02 gam.

Câu 10: D

(3) sai vì CaCO3 không tan trong nước.

(5) sai vì NaHCO3 được dùng làm thuốc chữa bệnh đau dạ dày do thừa axit.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2

Môn: Hóa Học 12

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 2)

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Fe = 56, Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, Sr = 88, Ba = 137.

Câu 1: Những kim loại nào sau đây có thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng?

 A. Na, Mg.

 B. Fe, Ba.

 C. Cu, Ag.

 D. K, Fe.

Câu 2: Nhận định nào sau đây là đúng?

 A. NaHCO3 dễ bị nhiệt phân hủy.

 B. Li dùng để chế tạo tế bào quang điện.

 C. Cs dùng để chế tạo hợp kim siêu nhẹ.

 D. Na2CO3 dùng để nấu xà phòng.

Câu 3: Chất được dùng để làm mềm tất cả các loại nước cứng là

 A. Na2CO3 và CaO.

 B. Na2CO3 và Ca(OH)2.

 C. Na2CO3 và Na3PO4.

 D. NaOH và Ca(OH)2.

Câu 4: Chất nào sau đây được sử dụng trong: y học (bó bột), nặn tượng, ...?

 A. CaSO4.

 B. CaSO4.H2O.

 C. CaSO4.2H2O.

 D. BaCl2.H2O.

Câu 5: Khi điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ), tại anot (A) xảy ra

 A. sự oxi hoá ion Cu2+ thành Cu.

 B. sự oxi hoá H2O thành O2.

 C. sự khử H2O thành O2.

 D. sự khử ion Cu2+ thành Cu.

Câu 6: Cặp chất không xảy ra phản ứng là

 A. dung dịch NaNO3 và dung dịch MgCl2

 B. dung dịch NaOH và Al2O3.

 C. K2O và H2O.

 D. Na và dung dịch KCl.

Câu 7: Sục 2,688 lít CO2 (đktc) vào 40ml dung dịch Ca(OH)2 2M. Sau phản ứng thu được dung dịch gồm:

 A. CaCO3.

 B. Ca(HCO3)2.

 C. CaCO3 và Ca(OH)2 dư.

 D. CaCO3 và Ca(HCO3)2.

Câu 8: Cho 3,34 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 1,344 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó là

 A. Be và Mg.

 B. Mg và Ca.

 C. Sr và Ba.

 D. Ca và Sr.

Câu 9: Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,12 mol FeCl3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 gam chất rắn. Giá trị của m là

 A. 2,16.

 B. 5,04.

 C. 4,32.

 D. 2,88.

Câu 10: Trong các kim loại sau: Na, Be, Li, Mg, Ba, K, Sr, Ca; số kim loại tác dụng với nước ở điều kiện thường là

 A. 5.

 B. 4.

 C. 6.

 D. 3.

Đáp án & Thang điểm

Biểu điểm 1 điểm / 1 câu.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 2)

Câu 1: C

Phương pháp điện phân dung dịch dùng để điều chế các KL hoạt động trung bình hoặc yếu như Cu, Ag, Pb, Fe…

Câu 2: A

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 2)

Câu 3: C

Chất được dùng để làm mềm tất cả các loại nước cứng là Na2CO3 và Na3PO4.

Câu 4: B

Thạch cao nung (CaSO4. H2O) được sử dụng trong: y học (bó bột), nặn tượng, ...

Câu 5: B

Khi điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ):

Tại catot: Cu2+ + 2e → Cu

Tại anot: 2H2O → O2 + 4H+ + 4e

Câu 6: A

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 2)

Câu 7: D

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 2)

Vậy sau phản ứng thu được 2 muối là CaCO3 và Ca(HCO3)2.

Câu 8: D

Đặt 2 kim loại tương ứng với 1 kim loại là Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 2)

Câu 9: D

PTHH có thể xảy ra theo thứ tự sau:

3Mg + 2FeCl3 → 3MgCl2 + 2Fe (1)

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2 (2)

- TH1: Sau phản ứng Mg còn dư. Chỉ có phản ứng (1) khối lượng chất rắn thu được là Fe vào Mg dư

nFe = nFeCl3 = 0,12 mol → mFe = 0,12.56 = 6,72g > 3,36 (loại)

- TH2: Xảy ra 2 phản ứng (1) và (2) (khi Mg hết FeCl3 còn sẽ tác dụng tiếp với Fe)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 2)

Đặt nMg = a mol, nFe sau pư (2) = 3,36 : 56 = 0,06 mol

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 2)

Câu 10: C

Na, Li, Ba, K, Sr, Ca tác dụng với nước ở điều kiện thường.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Hóa học lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa