Top 12 Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Dưới đây là danh sách Top 12 Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1). Bạn vào tên đề để xem đề kiểm tra Hóa học lớp 12 tương ứng.

Mục lục Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 12

Trắc nghiệm

Quảng cáo

Trắc nghiệm + Tự luận

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Lần 1)

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, S = 32, Ca = 40, Ba = 137, Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85, Cs = 133.

I. Phần trắc nghiệm

Quảng cáo

Câu 1: Dãy kim loại nào sau đây điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?

A. Cu, Ni, Pb, Fe.

B. Ni, Cu, Fe, Na.

C. Fe, Cu, Mg, Ag.

D. Mg, Fe, Zn, Na.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Nước mềm là nước có chứa các muối CaCl2, MgCl2,…

B. Nước mềm là nước có chứa ít hoặc không chứa các ion Ca2+, Mg2+.

C. Nước trong tự nhiên đều là nước cứng vì có chứa cation Ca2+, Mg2+.

D. Nước cất là nước cứng.

Câu 3: Chất nào sau đây bị nhiệt phân?

A. NaCl.

B. Ca(OH)2.

C. Na2CO3.

D. NaHCO3.

Câu 4: Một muối khi tan vào nước tạo thành dd có môi trường kiềm, muối đó là

A. NaCl.

B. MgCl2.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

C. KHSO4.

D. Na2CO3.

Câu 5: Hãy cho biết phản ứng nào sau đây không xảy ra?

A. Na2O + H2O → 2NaOH.

B. MgO + H2O → Mg(OH)2.

C. BaO + H2O → Ba(OH)2..

D. CaO + H2O → Ca(OH)2..

Câu 6: Chất nào sau đây là vôi sống?

A. CaOCl2.

B. CaCO3.

C. CaO.

D. Ca(OH)2.

Câu 7: Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catot xảy ra

A. sự khử ion Cl-.

B. sự khử ion Na+.

C. sự oxi hoá ion Cl-.

D. sự oxi hoá ion Na+.

Câu 8: 100ml dung dịch X chứa Na2SO4 0,1M và Na2CO3 0,1M tác dụng hết với dung dịch Ba(NO3)2 dư. Khối lượng kết tủa thu được là

A. 4,3 gam.

B. 2,93 gam.

C. 3,4 gam.

D. 2,39 gam.

Câu 9: Hấp thụ hết 0,3 mol CO2 vào dung dịch có chứa 0,25 mol Ca(OH)2. Lượng kết tủa thu được là

A. 30 gam.

B. 225 gam.

C. 20 gam.

D. 15 gam.

Câu 10: Hòa tan hết 4,68 gam kim loại kiềm M vào H2O dư, thu được 1,344 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là

A. Na.

B. K.

C. Li.

D. Rb.

Đáp án & Thang điểm

1. Phần trắc nghiệm (0,5 điểm/ 1 câu)

Biểu điểm 1 điểm / 1 Câu.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/a A B D D B C B A C B

Câu 1: Những KL có độ hoạt động trung bình như Cu, Ni, Pb, Fe… được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện. Chọn đáp án A.

Câu 2: Phát biểu đúng là: Nước mềm là nước có chứa ít hoặc không chứa các ion Ca2+, Mg2+. Chọn đáp án B.

Câu 3: Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4). Chọn đáp án D.

Câu 4: Na2CO3 là muối tạo bởi cation kim loại mạnh và anion gốc axit yếu, khi tan vào nước tạo thành dd có môi trường kiềm. Chọn đáp án D.

Câu 5: Phản ứng không xảy ra là: MgO + H2O → Mg(OH)2. Chọn đáp án B.

Câu 6: Vôi sống: CaO. Chọn đáp án C.

Câu 7: Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catot:

Na+ + 1e → Na. Chọn đáp án B.

Câu 8: m↓ = mBaCO3 + mBaSO4 = 0,01.197 + 0,01. 233 = 4,3 gam. Chọn đáp án A.

Câu 9: Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4), sau phản ứng thu được 2 muối CaCO3: x mol, Ca(HCO3)2 y mol.

Bảo toàn Ca: x + y = 0,25.

Bảo toàn C: x + 2y = 0,3.

Giải hệ: x = 0,2 và y = 0,05 → m↓ = 0,2.100 = 20 gam. Chọn đáp án C.

Câu 10:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4)

MM = 4,68 : 0,12 = 39, vậy M là K. Chọn đáp án B.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 (Trắc nghiệm + Tự luận - Lần 1)

    Thời gian: 15 phút

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Nhận định nào sau đây là sai?

A. Nguyên tắc điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử.

B. Phương pháp nhiệt luyện dùng để điều chế các kim loại có độ hoạt động trung bình.

C. Na được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy.

D. Phương pháp điện phân nóng chảy dùng để điều chế các kim loại hoạt động trung bình hoặc yếu.

Câu 2: Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là

A. Na.

B. Ba.

C. Be.

D. Ca.

Câu 3: Cho dãy các chất: FeCl2, CuSO4, BaCl2, KNO3. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Câu 4: Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là

A. R2O3.

B. RO2.

C. R2O.

D. RO.

Câu 5: Khi cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy có

A. bọt khí và kết tủa trắng.

B. bọt khí bay ra.

C. kết tủa trắng xuất hiện.

D. kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần.

Câu 6: Một mẫu nước cứng vĩnh cửu có chứa 0,03 mol Ca2+; 0,13 mol Mg2+; 0,12mol Cl- và a mol SO42-, giá trị của a là

A. 0,04 mol.

B. 0,05 mol.

C. 0,15 mol.

D. 0,10 mol.

II. Phần tự luận

Câu 1 (2 điểm): Viết các phương trình hóa học xảy ra trong các trường hợp sau:

a/ PbO tác dụng với H2.

b/ K tác dụng với H2O.

c/ Nhiệt phân KNO3.

d/ Nhiệt phân CaCO3.

Câu 2 (3 điểm): Cho 17 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm A, B thuộc hai chu kỳ liên tiếp trong bảng tuần hoàn tác dụng với dd H2SO4 loãng, dư thu được 6,72 lít khí (ở đktc) và dung dịch Y. Xác định % khối lượng của các chất trong X.

Câu 3 (2 điểm): Dẫn V lít khí CO2 ở đktc vào 0,3 lít dd Ca(OH)2 0,02M thì thu được 0,2 gam kết tủa. Tính giá trị của V.

Đáp án & Thang điểm

1. Phần trắc nghiệm (0,5 điểm/ 1 câu)

Câu 1 2 3 4 5 6
Đ/a D C A C C D

Câu 1: Phương pháp điện phân nóng chảy dùng để điều chế các kim loại hoạt động mạnh. Chọn đáp án D.

Câu 2: Be không tác dụng với nước ở điều kiện thường. Chọn đáp án C.

Câu 3: FeCl2, CuSO4 tác dụng được với NaOH. Chọn đáp án A.

Câu 4: Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là R2O. Chọn đáp án C.

Câu 5: Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 → 2CaCO3 (↓trắng) + 2H2O. Chọn đáp án C.

Câu 6: Bảo toàn điện tích có: 0,03.2 + 0,13.2 = 0,12 + 2a → a = 0,1. Chọn đáp án D.

2. Phần tự luận

Câu 1 (2điểm): HS viết đúng mỗi PTHH 0,5 điểm, không cân bằng trừ ½ số điểm mỗi PTHH.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 4)

Câu 2 (3 điểm): Tính được số mol khí = 0,3 mol.

Đặt 2 kim loại A và B tương ứng với 1 kim loại là R.

Giả sử MA < MB → MA < MR < MB

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 4)

MR = 17 : 0,6 = 28,33. Vậy 2 kim loại là Na (x mol) và K ( y mol).

mR = 17g → 23x + 39y = 17

nR = 0,6 mol → x + y = 0,6

Giải hệ được x = 0,4 và y = 0,2

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 4)

Câu 3 (2 điểm): Tính được số mol Ca(OH)2 = 0,006 mol, số mol kết tủa = 0,002 mol.

Có số mol Ca(OH)2 > số mol kết tủa. Xảy ra các TH sau:

Trường hợp 1: Ca(OH)2

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 4)

→ V = 0,002.22,4 = 0,0448 lít.

Trường hợp 2: Ca(OH)2 hết, sau pư thu được 2 muối.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 4)

→ V = (0,008 + 0,002).22,4 = 0,224 lít.

Chú ý: HS làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Hóa học lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác