ByteArrayOutputStream trong JavaLớp ByteArrayOutputStream trong Java tạo một buffer trong bộ nhớ và tất cả dữ liệu được gửi tới stream này được lưu trong buffer. Có các mẫu constructor sau để tạo đối tượng ByteArrayOutputStream trong Java.

Constructor sau tạo một buffer 32 byte:

OutputStream bOut = new ByteArrayOutputStream()

Constructor sau tạo một buffer có kích cỡ là int a:

OutputStream bOut = new ByteArrayOutputStream(int a)

Khi bạn có đối tượng ByteArrayOutputStream, thì có một số phương thức có thể được sử dụng để ghi stream đó hoặc để thực hiện các hoạt động khác trên stream đó.

STT Phương thức và Miêu tả
1 public void reset()

Phương thức này reset số lượng valid byte của mảng byte trong output stream zero, vì thế tất cả các output tích lũy trong stream sẽ bị loại bỏ

2 public byte[] toByteArray()

Phương thức này tạo một mảng byte được cấp phát mới. Kích cỡ của nó sẽ là kích cỡ hiện tại của output stream và nội dung của buffer sẽ được sao chép vào trong đó. Trả về nội dung hiện tại của output stream dưới dạng một mảng byte

3 public String toString()

Biến đổi nội dung buffer thành một chuỗi. Việc biến đổi sẽ được thực hiện theo mã hóa ký tự mặc định. Trả về String đã được biến đổi từ nội dung của buffer

4 public void write(int w)

Ghi mảng đã xác định tới output stream

5 public void write(byte []b, int of, int len)

Ghi len byte bắt đầu từ offset off tới stream

6 public void writeTo(OutputStream outSt)

Ghi toàn bộ nội dung của Stream này tới tham số stream đã xác định

Quảng cáo

Ví dụ

Sau đây là ví dụ minh họa ByteArrayOutputStream trong Java:

import java.io.*;

public class ByteStreamTest {

  public static void main(String args[])throws IOException {

   ByteArrayOutputStream bOutput = new ByteArrayOutputStream(12);

   while( bOutput.size()!= 10 ) {
     // Nhan input tu nguoi dung
     bOutput.write(System.in.read()); 
   }

   byte b [] = bOutput.toByteArray();
   System.out.println("In noi dung");
   for(int x= 0 ; x < b.length; x++) {
     //In cac ky tu
     System.out.print((char)b[x] + "  "); 
   }
   System.out.println("  ");

   int c;

   ByteArrayOutputStream bInput = new ByteArrayOutputStream(b);

   System.out.println("Chuyen doi cac ky tu thanh chu hoa " );
   for(int y = 0 ; y < 1; y++ ) {
     while(( c= bInput.read())!= -1) {
      System.out.println(Character.toUpperCase((char)c));
     }
     bInput.reset(); 
   }
  }
}
Quảng cáo

Chạy mẫu chương trình sau sẽ cho kết quả sau:

asdfghjkly
In noi dung
a  s  d  f  g  h  j  k  l  y
Chuyen doi cac ky tu thanh chu hoa
A
S
D
F
G
H
J
K
L
Y

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp.

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy. Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


file_io_trong_java.jsp