Collection Interface trong JavaCollection Interface trong Java là nền tảng mà trên đó Collection Framework được xây dựng. Nó khai báo các phương thức core mà tất cả Collection sẽ có. Những phương thức này được tổng hợp trong bảng dưới đây.

Để hiểu sâu hơn các khái niệm được trình bày trong chương này, mời bạn tham khảo loạt bài: Ví dụ về Collection trong Java.

Bởi vì tất cả tập hợp triển khai Collection, tương tự như các phương thức của nó là cần thiết cho Framework đó. Một số phương thức này có thể ném một UnsupportedOperationException.

STT Phương thức và Miêu tả
1 boolean add(Object obj)

Thêm obj tới Collection đang gọi. Trả về true nếu obj được thêm tới Collection đó. Trả về false nếu obj đã là một thành viên trong Collection đó, hoặc nếu Collection đó không cho phép các bản sao

2 boolean addAll(Collection c)

Thêm tất cả phần tử của c tới Collection đang gọi. Trả về true nếu hoạt động này thành công (ví dụ: phần tử được thêm thành công). Nếu không là false

3 void clear( )

Gỡ bỏ tất cả phần tử từ Collection đang gọi

4 boolean contains(Object obj)

Trả về true nếu obj là một phần tử của Collection đang gọi. Nếu không là false

5 boolean containsAll(Collection c)

Trả về true nếu Collection đang gọi chứa tất cả phần tử của c. Nếu không là false

6 boolean equals(Object obj)

Trả về true nếu Collection đang gọi và obj là cân bằng nhau. Nếu không là false

7 int hashCode( )

Trả về hash code cho Collection đang gọi này

8 boolean isEmpty( )

Trả về true nếu Collection đang gọi là trống. Nếu không là false

9 Iterator iterator( )

Trả về một iterator cho Collection đang gọi

10 boolean remove(Object obj)

Gỡ bỏ một instance của obj từ Collection đang gọi. Trả về true nếu phần tử bị gỡ bỏ. Nếu không là false

11 boolean removeAll(Collection c)

Gỡ bỏ tất cả phần tử của c từ Collection đang gọi. Trả về true nếu Collection đã thay đổi (ví dụ: các phần tử bị gỡ bỏ). Nếu không là false

12 boolean retainAll(Collection c)

Trả về tất cả phần tử từ Collection đang gọi ngoại trừ những phần tử trong c. Trả về true nếu Collection đã thay đổi (ví dụ: các phần tử bị gỡ bỏ). Nếu không là false

13 int size( )

Trả về số phần tử được giữ trong Collection đang gọi

14 Object[ ] toArray( )

Trả về một mảng mà chứa tất cả phần tử được lưu trong Collection đang gọi. Các phần tử mảng này được sao chép từ các phần tử trong Collection

15 Object[ ] toArray(Object array[ ])

Trả về một mảng chỉ chứa các phần tử của Collection mà có kiểu đã so khớp với mảng đó

Quảng cáo

Ví dụ

Ví dụ sau minh họa một số phương thức từ việc triển khai các lớp đa dạng của Collection Interface trong Java:

import java.util.*;

public class CollectionsDemo {

  public static void main(String[] args) {
   List a1 = new ArrayList();
   a1.add("Zara");
   a1.add("Mahnaz");
   a1.add("Ayan");
   System.out.println(" Cac phan tu ArrayList");
   System.out.print("\t" + a1);

   List l1 = new LinkedList();
   l1.add("Zara");
   l1.add("Mahnaz");
   l1.add("Ayan");
   System.out.println();
   System.out.println(" Cac phan tu LinkedList");
   System.out.print("\t" + l1);

   Set s1 = new HashSet(); 
   s1.add("Zara");
   s1.add("Mahnaz");
   s1.add("Ayan");
   System.out.println();
   System.out.println(" Cac phan tu Set");
   System.out.print("\t" + s1);

   Map m1 = new HashMap(); 
   m1.put("Zara", "8");
   m1.put("Mahnaz", "31");
   m1.put("Ayan", "12");
   m1.put("Daisy", "14");
   System.out.println();
   System.out.println(" Cac phan tu Map");
   System.out.print("\t" + m1);
  }
}
Quảng cáo

Nó sẽ cho kết quả sau:

 Cac phan tu ArrayList
    [Zara, Mahnaz, Ayan]
 Cac phan tu LinkedList
    [Zara, Mahnaz, Ayan]
 Cac phan tu Set
    [Zara, Mahnaz, Ayan]
 Cac phan tu Map
    {Mahnaz=31, Ayan=12, Daisy=14, Zara=8}

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp.

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy. Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


collection_trong_java.jsp