Map.Entry Interface trong JavaMap.Entry Interface trong Java giúp bạn làm việc với một Map Entry.

Phương thức entrySet( ) được khai báo bởi Map Interface trả về một Set chứa các Map Entry. Mỗi phần tử Set này là một đối tượng Map.Entry trong Java.

Để hiểu sâu hơn các khái niệm được trình bày trong chương này, mời bạn tham khảo loạt bài: Ví dụ về Collection trong Java.

Bảng dưới đây liệt kê các phương thức được khai báo bởi Map.Entry Interface trong Java:

STT Phương thức và Miêu tả
1 boolean equals(Object obj)

Trả về true nếu obj là một Map.Entry mà key và value của nó là cân bằng với key và value của đối tượng đang gọi

2 Object getKey( )

Trả về key cho map entry này

3 Object getValue( )

Trả về value cho map entry này

4 int hashCode( )

Trả về hash code cho map entry này

5 Object setValue(Object v)

Thiết lập value cho map entry này là v. Một ClassCastException được ném nếu v không là kiểu đúng cho map đó. Một NullPointerException được ném nếu v là null và map đó không chấp nhận các null key. Một UnsupportedOperationException được ném nếu map đó không thể bị thay đổi

Quảng cáo

Ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách Map.Entry có thể được sử dụng trong Java:

import java.util.*;

public class HashMapDemo {

  public static void main(String args[]) {
   // Tao mot hash map
   HashMap hm = new HashMap();
   // Dat cac phan tu vao map
   hm.put("Zara", new Double(3434.34));
   hm.put("Mahnaz", new Double(123.22));
   hm.put("Ayan", new Double(1378.00));
   hm.put("Daisy", new Double(99.22));
   hm.put("Qadir", new Double(-19.08));
   
   // Lay mot set cac entry
   Set set = hm.entrySet();
   // Lay mot iterator
   Iterator i = set.iterator();
   // Hien thi cac phan tu
   while(i.hasNext()) {
     Map.Entry me = (Map.Entry)i.next();
     System.out.print(me.getKey() + ": ");
     System.out.println(me.getValue());
   }
   System.out.println();
   // Gui 1000 vao trong tai khoan cua Zara
   double balance = ((Double)hm.get("Zara")).doubleValue();
   hm.put("Zara", new Double(balance + 1000));
   System.out.println("Balance moi cua Zara la: " +
   hm.get("Zara"));
  }
}
Quảng cáo

Nó sẽ cho kết quả sau:

Daisy 99.22
Qadir: -19.08
Zara: 3434.34
Ayan: 1378.0
Mahnaz: 123.22
Balance moi cua Zara la: 4434.34

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp.

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy. Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


collection_trong_java.jsp