Sử dụng Comparator trong JavaCả TreeSet và TreeMap đều lưu giữ các phần tử trong thứ tự đã được sắp xếp. Tuy nhiên, chính Comparator định nghĩa chính xác ý nghĩa của sorted order.

Comparator Interface định nghĩa 2 phương thức: compare()equals(). Phương thức compare() so sánh 2 phần tử về thứ tự, được hướng dẫn tiếp theo:

Phương thức compare trong Java

int compare(Object obj1, Object obj2)

Trong đó, obj1 và obj2 là các đối tượng để được so sánh. Phương thức này trả về 0 nếu các đối tượng là cân bằng. Nó trả về một giá trị dương nếu obj1 lớn hơn obj2. Nếu không thì, một giá trị âm được trả về.

Bằng việc ghi đè compare(), bạn có thể lọc theo cách mà các đối tượng được xếp thứ tự. Ví dụ, để sắp xếp trong thứ tự đảo ngược, bạn có thể tạo một Comparator mà đảo ngược kết quả của lần so sánh.

Để hiểu sâu hơn các khái niệm được trình bày trong chương này, mời bạn tham khảo loạt bài: Ví dụ về Collection trong Java.

Phương thức equals trong Java

Phương thức equals trong Java kiểm tra có hay không một đối tượng là cân bằng với comparator đang triệu hồi:

boolean equals(Object obj)

obj là đối tượng để được kiểm tra về sự cân bằng. Phương thức trả về true nếu cả obj và đối tượng đang triệu hồi là các đối tượng Comparator và có cùng thứ tự. Nếu không thì, nó trả về false.

Việc ghi đè equals() là không cần thiết, và các comparator đơn giản nhất sẽ không làm điều này.

Quảng cáo

Ví dụ

class Dog implements Comparator<Dog>, Comparable<Dog>{
  private String name;
  private int age;
  Dog(){
  }

  Dog(String n, int a){
   name = n;
   age = a;
  }

  public String getDogName(){
   return name;
  }

  public int getDogAge(){
   return age;
  }

  // Ghi de phuong thuc compareTo
  public int compareTo(Dog d){
   return (this.name).compareTo(d.name);
  }

  // Ghi de phuong thuc compare de sap xep age 
  public int compare(Dog d, Dog d1){
   return d.age - d1.age;
  }
}

public class Example{

  public static void main(String args[]){
   // Lay danh sach cac doi tuong Dog
   List<Dog> list = new ArrayList<Dog>();

   list.add(new Dog("Shaggy",3));
   list.add(new Dog("Lacy",2));
   list.add(new Dog("Roger",10));
   list.add(new Dog("Tommy",4));
   list.add(new Dog("Tammy",1));
   Collections.sort(list);// Sap xep array list

   for(Dog a: list)//in danh sach cac name sau khi da sap xep
     System.out.print(a.getDogName() + ", ");

   // Sap xep array list boi su dung comparator
   Collections.sort(list, new Dog());
   System.out.println(" ");
   for(Dog a: list)//in danh sach da qua sap xep cua age
     System.out.print(a.getDogName() +" : "+
		 a.getDogAge() + ", ");
  }
}
Quảng cáo

Nó sẽ cho kết quả sau:

Lacy, Roger, Shaggy, Tammy, Tommy,
Tammy : 1, Lacy : 2, Shaggy : 3, Tommy : 4, Roger : 10,

Ghi chú: Xếp thứ tự các lớp Array là tương tự như các Collection trong Java.

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp.

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy. Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


collection_trong_java.jsp