Date và Time trong JavaJava cung cấp lớp Date có sẵn trong java.util package, lớp này tóm lược ngày tháng và thời gian hiện tại.

Để hiểu sâu hơn các khái niệm được trình bày trong chương này, mời bạn tham khảo loạt bài: Ví dụ về Date & Time trong Java.

Lớp Date hỗ trợ hai constructor. Constructor đầu tiên khởi tạo đối tượng với ngày và thời gian hiện tại.

Date( )

Constructor sau chấp nhận một tham số bằng số mili giây đã trôi qua từ nửa đêm ngày 1/1/1970.

Date(long millisec)

Một khi bạn có một đối tượng Date có sẵn, bạn có thể gọi bất kỳ phương thức hỗ trợ nào để thao tác với ngày tháng này:

STT Phương thức và Miêu tả
1 boolean after(Date date)

Trả về true nếu gọi đối tượng Date chứa một ngày mà chậm hơn ngày đã xác định, nếu không là false.

2 boolean before(Date date)

Trả về true nếu gọi đối tượng Date chứa một ngày mà sớm hơn ngày đã xác định, nếu không là false.

3 Object clone( )

Sao chép đối tượng Date đang gọi

4 int compareTo(Date date)

So sánh giá trị đối tượng đang gọi với giá trị đó của date. Trả về 0 nếu các giá trị này là cân bằng. Trả về một giá trị âm nếu đối tượng đang gọi là sớm hơn date. Trả về một giá trị dương nếu đối tượng đang gọi chậm hơn date.

5 int compareTo(Object obj)

Tiến hành tương tự như compareTo(Date) nếu đối tượng là của lớp Date. Nếu không thì, nó cho một ClassCastException.

6 boolean equals(Object date)

Trả về true nếu đối tượng Date đang gọi chứa thời gian và ngày tháng giống như date đã cho, nếu không là false.

7 long getTime( )

Trả về số mili giây đã trôi qua từ 1/1/1970

8 int hashCode( )

Trả về một mã hóa băm (hash code) cho đối tượng đang gọi

9 void setTime(long time)

Thiết lập ngày tháng và thời gian như time đã cho, mà biểu diễn một time đã trôi qua (giá trị mili giây) từ nửa đêm 1/1/1970

10 String toString( )

Biến đổi đối tượng Date đang gọi thành một chuỗi và trả về kết quả

Quảng cáo

Nhận Date và Time hiện tại trong Java

Thực sự dễ dàng để nhận date và time hiện tại trong Java. Bạn có thể sử dụng một đối tượng Date đơn giản với phương thức toString() để in date và time hiện tại như sau:

import java.util.Date;
 
public class DateDemo {
  public static void main(String args[]) {
    // khoi tao mot doi tuong Date
    Date date = new Date();
    
    // hien thi date va time boi su dung toString()
    System.out.println(date.toString());
  }
}

Nó sẽ cho kết quả sau:

Mon May 04 09:51:52 CDT 2009

So sánh Date trong Java

Có 3 cách để so sánh hai date trong Java:

 • Bạn có thể sử dụng getTime() để nhận số mili giây đã trôi qua từ nửa đêm 1/1/1970 cho cả hai đối tượng và sau đó so sánh hai giá trị này.

 • Bạn có thể sử dụng các phương thức before(), after() và equals(). Bởi vì tháng thứ 12 ở trước tháng thứ 18, ví dụ, new Date(99, 2, 12).before(new Date(99, 2, 18)) trả về true.

 • Bạn có thể sử dụng phương thức compareTo(), mà được định nghĩa bởi Comparable interface và được thi hành bởi Date.

Quảng cáo

Định dạng Date bởi sử dụng SimpleDateFormat trong Java

SimpleDateFormat là một lớp cố định (cụ thể) để định dạng và parse các date theo một phương thức nhạy cảm với locale. SimpleDateFormat cho phép bạn bắt đầu bởi việc họn bất kỳ pattern đã được định nghĩa bởi người dùng cho định dạng date-time. Ví dụ:

import java.util.*;
import java.text.*;

public class DateDemo {
  public static void main(String args[]) {

   Date dNow = new Date( );
   SimpleDateFormat ft = 
   new SimpleDateFormat ("E yyyy.MM.dd 'at' hh:mm:ss a zzz");

   System.out.println("Date hien tai: " + ft.format(dNow));
  }
}

Nó sẽ cho kết quả:

Date hien tai: Sun 2004.07.18 at 04:14:09 PM PDT

Mã hóa định dạng SimpleDateFormat trong Java

Để xác định định dạng thời gian, sử dụng một chuỗi time mẫu. Trong pattern này, tất cả chữ cái ASCII được dự trữ (dành riêng) như là các ký tự pattern, mà được định nghĩa như sau:

Ký tự Miêu tả Ví dụ
G Tên mệnh danh của thời đại AD
y Năm trong dạng 4 chữ số 2001
M Tháng trong năm July or 07
d Ngày trong tháng 10
h Giờ trong dạng A.M./P.M. (1~12) 12
H Giờ trong ngày (0~23) 22
m Phút trong giờ 30
s Giây trong phút 55
S Số mili giây 234
E Ngày trong tuần Tuesday
D Ngày trong năm 360
F Ngày của tuần trong tháng 2 (Wed thứ hai trong July)
w Tuần trong năm 40
W Tuần trong tháng 1
a A.M./P.M. PM
k Giờ trong ngày (1~24) 24
K Giờ dạng A.M./P.M. (0~11) 10
z Time zone Eastern Standard Time
' Dãy thoát cho văn bản Dấu giới hạn
" Trích dẫn đơn `

Định dạng Date sử dụng printf trong Java

Định dạng date và time có thể được thực hiện một cách đơn giản bởi sử dụng phương thức printf trong Java. Bạn sử dụng một định dạng hai chữ cái, bắt đầu với t và kết thúc với một trong các ký tự trong bảng dưới. Ví dụ:

import java.util.Date;

public class DateDemo {

 public static void main(String args[]) {
   // khoi tao mot doi tuong Date
   Date date = new Date();

   // Hien thi date va time boi su dung toString()
   String str = String.format("Date hien tai/Time : %tc", date );

   System.out.printf(str);
 }
}

Nó sẽ cho kết quả:

Date hien tai/Time : Sat Dec 15 16:37:57 MST 2012

Nó sẽ là khá ngờ nghệch nếu bạn phải cung cấp cho date nhiều time để định dạng mỗi phần. Với lý do này, một chuỗi định dạng có thể chỉ dẫn chỉ mục của tham số để được định dạng.

Chỉ mục phải ngay lập tức theo sau bởi dấu % và nó phải được kết thúc bởi một dấu $. Ví dụ:

import java.util.Date;
 
public class DateDemo {

  public static void main(String args[]) {
    // khoi tao mot doi tuong Date
    Date date = new Date();
    
    // Hien thi date va time boi su dung toString()
    System.out.printf("%1$s %2$tB %2$td, %2$tY", 
             "Date la:", date);
  }
}

Nó sẽ cho kết quả:

Date la: February 09, 2004

Bạn cũng có thể sử dụng ký hiệu <. Nó chỉ dẫn tham số tương tự như trong định dạng trước. Ví dụ:

import java.util.Date;
 
public class DateDemo {

  public static void main(String args[]) {
    // khoi tao mot doi tuong Date
    Date date = new Date();
    
    // Hien thi date da duoc dinh dang
    System.out.printf("%s %tB %<te, %<tY", 
             "Date la:", date);
  }
}

Nó sẽ cho kết quả:

Date la: February 09, 2004

Các ký tự biến đổi Date và Time trong Java

Ký tự Miêu tả Ví dụ
c Ngày tháng đầy đủ Mon May 04 09:51:52 CDT 2009
F Định dạng ngày ISO 8601 2004-02-09
D Định dạng ngày theo U.S. (month/day/year) 02/09/2004
T Thời gian dạng 24 giờ 18:05:19
r Thời gian dạng 12 giờ 06:05:19 pm
R Thời gian dạng 24 giờ, không có giây 18:05
Y Số năm 4 chữ số (bắt đầu từ 0) 2004
y 2 số cuối của năm (bắt đầu từ 0) 04
C 2 số đầu của năm (bắt đầu từ 0) 20
B Tên tháng đầy đủ February
b Tên tháng viết tắt Feb
m Tháng dạng 2 chữ số (bắt đầu từ 0) 02
d Ngày dạng 2 chữ số (bắt đầu từ 0) 03
e Ngày dạng hai chữ số (không bắt đầu từ 0) 9
A Tên ngày trong tuần đầy đủ Monday
a Tên ngày trong tuần viết tắt Mon
j Ngày trong năm dạng 3 chữ số (bắt đầu từ 0) 069
H Giờ dạng hai chữ số (bắt đầu từ 0), giữa 0 và 23 18
k Giờ dạng hai chữ số (không bắt đầu từ 0), giữa 0 và 23 18
I Giờ dạng hai chữ số (bắt đầu từ 0), giữa 0 và 12 06
l Giờ dạng hai chữ số (không bắt đầu từ 0), giữa 0 và 12 6
M Phút dạng hai chữ số (bắt đầu từ 0) 05
S Giây dạng hai chữ số (bắt đầu từ 0) 19
L Mili giây dạng ba chữ số (bắt đầu từ 0) 047
N Nano giây dạng 9 chữ số (bắt đầu từ 0) 047000000
P Sáng hoặc chiều dạng chữ hoa PM
p Sáng hoặc chiều dạng chữ thường pm
z Offset dạng số RFC 822 từ GMT -0800
Z Time zone PST
s Số giây từ 1/1/1970 00:00:00 GMT 1078884319
Q Số mili giây từ 1/1/1970 00:00:00 GMT 1078884319047

Có một số lớp hữu ích khác liên quan tới Date và time. Để biết thêm chi tiết, bạn tham khảo văn kiện chuẩn của Java (Java Standard Documentation).

Parse các String vào trong các Date trong Java

Lớp SimpleDateFormat có một số phương thức bổ sung, đáng kể nhất là parse(), mà parse một chuỗi theo định dạng được lưu giữ trong đối tượng SimpleDateFormat đã cho. Ví dụ:

import java.util.*;
import java.text.*;
 
public class DateDemo {

  public static void main(String args[]) {
   SimpleDateFormat ft = new SimpleDateFormat ("yyyy-MM-dd"); 

   String input = args.length == 0 ? "1818-11-11" : args[0]; 

   System.out.print(input + " Duoc parse thanh dang "); 

   Date t; 

   try { 
     t = ft.parse(input); 
     System.out.println(t); 
   } catch (ParseException e) { 
     System.out.println("Khong the parse duoc boi su dung " + ft); 
   }
  }
}

Chạy mẫu chương trình trên sẽ cho kết quả sau:

$ java DateDemo
1818-11-11 Duoc parse thanh dang Wed Nov 11 00:00:00 GMT 1818
$ java DateDemo 2007-12-01
2007-12-01 Duoc parse thanh dang Sat Dec 01 00:00:00 GMT 2007

Đình chỉ trong chốc lát (sleep for a while) trong Java

Bạn có thể ngừng bất kỳ chu kỳ thời gian nào từ một mili giây tới một vòng đời lifetime của máy tính. Ví dụ, chương trình sau sẽ đình chỉ trong 10 giây:

import java.util.*;
 
public class SleepDemo {
  public static void main(String args[]) {
   try { 
     System.out.println(new Date( ) + "\n"); 
     Thread.sleep(5*60*10); 
     System.out.println(new Date( ) + "\n"); 
   } catch (Exception e) { 
     System.out.println("Nhan mot exception!"); 
   }
  }
}

Nó sẽ cho kết quả:

Sun May 03 18:04:41 GMT 2009

Sun May 03 18:04:51 GMT 2009

Đo lường thời gian đã trôi qua trong Java

Đôi khi, bạn có thể cần đo lường thời gian tại một thời điểm với giá trị mili giây. Chúng ta viết lại ví dụ trên như sau:

import java.util.*;
 
public class DiffDemo {

  public static void main(String args[]) {
   try {
     long start = System.currentTimeMillis( );
     System.out.println(new Date( ) + "\n");
     Thread.sleep(5*60*10);
     System.out.println(new Date( ) + "\n");
     long end = System.currentTimeMillis( );
     long diff = end - start;
     System.out.println("Khac nhau la : " + diff);
   } catch (Exception e) {
     System.out.println("Nhan mot exception!");
   }
  }
}

Nó sẽ cho kết quả:

Sun May 03 18:16:51 GMT 2009

Sun May 03 18:16:57 GMT 2009

Difference is : 5993

Lớp GregorianCalendar trong Java

GregorianCalendar là một sự bổ sung cụ thể của một lớp Calendar mà thực hiện lịch Gregorian chuẩn. Chúng tối không đề cập lớp Calendar trong loạt bài này, bạn có thể tìm hiểu nó trong văn kiện chuẩn của Java.

Phương thức getInstance() của Calendar trả về một GregorianCalendar được khởi tạo với date và time hiện tại theo localde và time zone mặc định. GregorianCalendar định nghĩa hai trường: AD và BC. Chúng biểu diễn hai thời đại được định nghĩa bởi GregorianCalendar.

Cũng có một số constructor cho các đối tượng GregorianCalendar:

STT Constructor và miêu tả
1 GregorianCalendar()

Xây dựng một GregorianCalendar mặc định bởi sử dụng time hiện tại trong time zone mặc định với locale mặc định.

2 GregorianCalendar(int year, int month, int date)

Xây dựng một GregorianCalendar với thiết lập date đã cho trong time zone mặc định với locale mặc định.

3 GregorianCalendar(int year, int month, int date, int hour, int minute)

Xây dựng một GregorianCalendar với thiết lập date và time đã cung cấp cho time zone mặc định với locale mặc định.

4 GregorianCalendar(int year, int month, int date, int hour, int minute, int second)

Xây dựng một GregorianCalendar với thiết lập date và time đã cung cấp cho time zone mặc định với locale mặc định.

5 GregorianCalendar(Locale aLocale)

Xây dựng một GregorianCalendar trên cơ sở time hiện tại trong time zone mặc định với locale đã cho

6 GregorianCalendar(TimeZone zone)

Xây dựng một GregorianCalendar trên cơ sở time hiện tại trong time zone đã cung cấp với locale mặc định

7 GregorianCalendar(TimeZone zone, Locale aLocale)

Xây dựng một GregorianCalendar trên cơ sở time hiện tại trong time zone đã cung cấp với locale đã cho

Dưới đây liệt kê một số phương thức hỗ trợ hữu ích được cung cấp bởi lớp GregorianCalendar trong Java:

STT Phương thức và miêu tả
1 void add(int field, int amount)

Thêm số time đã xác định tới trường time đã cung cấp, dựa trên các qui tắc của calendar đó.

2 protected void computeFields()

Biến đổi UTC dạng mili giây thành các giá trị trường time.

3 protected void computeTime()

Override các giá trị biến đổi trường time thành UTC dạng mili giây.

4 boolean equals(Object obj)

So sánh GregorianCalendar với một tham chiếu đối tượng

5 int get(int field)

Nhận giá trị cho một trường time đã cung cấp

6 int getActualMaximum(int field)

Trả về giá trị lớn nhất mà trường này có thể có, đã cung cấp date hiện tại

7 int getActualMinimum(int field)

Trả về giá trị nhỏ nhất mà trường này có thể có, đã cung cấp date hiện tại

8 int getGreatestMinimum(int field)

Trả về giá trị tối thiểu cao nhất cho trường đã cung cấp nếu nó biến đổi

9 Date getGregorianChange()

Nhận date thay đổi theo Gregorian Calendar

10 int getLeastMaximum(int field)

Trả về giá trị tối đa thấp nhất cho trường đã cung cấp nếu nó biến đổi

11 int getMaximum(int field)

Trả về giá trị tối đa cho trường đã cung cấp

12 Date getTime()

Nhận time hiện tại của Calendar này

13 long getTimeInMillis()

Nhận time hiện tại của Calendar này dạng long

14 TimeZone getTimeZone()

Nhận time zone.

15 int getMinimum(int field)

Trả về giá trị tối thiểu cho trường đã cung cấp

16 int hashCode()

Override mã hóa băm.

17 boolean isLeapYear(int year)

Xác định nếu năm đã cho là một leap year

18 void roll(int field, boolean up)

Cộng hoặc trừ một đơn vị đơn của time trên trường time đã cho mà không thay đổi các trường lớn hơn

19 void set(int field, int value)

Thiết lập trường time với giá trị đã cho

20 void set(int year, int month, int date)

Thiết lập các giá trị cho các trường year, month, và date.

21 void set(int year, int month, int date, int hour, int minute)

Thiết lập các giá trị cho các trường year, month, date, hour, và minute.

22 void set(int year, int month, int date, int hour, int minute, int second)

Thiết lập các giá trị cho các trường year, month, date, hour, minute và second.

23 void setGregorianChange(Date date)

Thiết lập ngày thay đổi theo GregorianCalendar

24 void setTime(Date date)

Thiết lập time hiện tại của Calendar này với Date đã cho

25 void setTimeInMillis(long millis)

Thiết lập time hiện tại của Calendar này từ giá trị long đã cho

26 void setTimeZone(TimeZone value)

Thiết lập time zone với giá trị time zone đã cho

27 String toString()

Trả về một biểu diễn chuỗi của calendar này

Ví dụ:

import java.util.*;
 
public class GregorianCalendarDemo {

  public static void main(String args[]) {
   String months[] = {
   "Jan", "Feb", "Mar", "Apr",
   "May", "Jun", "Jul", "Aug",
   "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"};
   
   int year;
   // Tao mot Gregorian calendar duoc khoi tao
   // voi date va time hien tai trong
   // locale va timezone mac dinh.
   GregorianCalendar gcalendar = new GregorianCalendar();
   // Hien thi thon tin date va time hien tai.
   System.out.print("Date: ");
   System.out.print(months[gcalendar.get(Calendar.MONTH)]);
   System.out.print(" " + gcalendar.get(Calendar.DATE) + " ");
   System.out.println(year = gcalendar.get(Calendar.YEAR));
   System.out.print("Time: ");
   System.out.print(gcalendar.get(Calendar.HOUR) + ":");
   System.out.print(gcalendar.get(Calendar.MINUTE) + ":");
   System.out.println(gcalendar.get(Calendar.SECOND));
   
   // Kiem tra xem year hien tai co phai la leap year khong
   if(gcalendar.isLeapYear(year)) {
     System.out.println("Year hien tai la mot leap year");
   }
   else {
     System.out.println("Year hien tai khong la mot leap year");
   }
  }
}

Nó sẽ cho kết quả sau:

Date: Apr 22 2009
Time: 11:25:27
Year hien tai khong la mot leap year

Để có danh sách đầy đủ các hằng có sẵn trong lớp Calendar, bạn tham khảo văn kiện Java chuẩn.

Để hiểu sâu hơn các khái niệm được trình bày trong chương này, mời bạn tham khảo loạt bài ví dụ về Date và Time trong Java: Ví dụ về Date & Time trong Java.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.
Tài liệu giáo viên