Thuật toán Collection trong JavaCollection Framework định nghĩa một số thuật toán mà có thể áp dụng tới các Collection và Map.

Những thuật toán này được định nghĩa như là các phương thức static bên trong lớp Collection. Một số phương thức có thể ném một ClassCastException, xảy ra khi cố gắng so sánh các kiểu không tương thích, hoặc ném một UnsupportedOperationException, xảy ra khi cố gắng sửa đổi một Unmodifiable Collection.

Để hiểu sâu hơn các khái niệm được trình bày trong chương này, mời bạn tham khảo loạt bài: Ví dụ về Collection trong Java.

Dưới đây liệt kê các phương thức được định nghĩa trong thuật toán của Collection Framework trong Java:

STT Phương thức và Miêu tả
1 static int binarySearch(List list, Object value, Comparator c)

Tìm kiếm value trong list được sắp xếp theo c. Trả về vị trí của value trong list; hoặc trả về -1 nếu value không được tìm thấy

2 static int binarySearch(List list, Object value)

Tìm kiếm value trong list. List phải được xếp thứ tự. Trả về vị trí của value trong list; trả về -1 nếu không tìm thấy value

3 static void copy(List list1, List list2)

Sao chép các phần tử của list2 vào list1

4 static Enumeration enumeration(Collection c)

Trả về một bản liệt kê qua c

5 static void fill(List list, Object obj)

Gán obj tới mỗi phần tử của list

6 static int indexOfSubList(List list, List subList)

Tìm kiếm trong list về sự xuất hiện đầu tiên của subList. Trả về chỉ mục của so khớp đầu tiên; trả về -1 nếu không có so khớp được tìm thấy

7 static int lastIndexOfSubList(List list, List subList)

Tìm kiếm trong list về sự xuất hiện cuối cùng của subList. Trả về chỉ mục của so khớp đầu tiên; trả về -1 nếu không có so khớp được tìm thấy

8 static ArrayList list(Enumeration enum)

Trả về một ArrayList mà chứa các phần tử của enum

9 static Object max(Collection c, Comparator comp)

Trả về phần tử tối đa trong c như được xác định bởi comp

10 static Object max(Collection c)

Trả về phần tử tối đa trong c như được xác định bởi thứ tự tự nhiên. Collection không cần xếp theo thứ tự

11 static Object min(Collection c, Comparator comp)

Trả về phần tử tối thiểu trong c như được xác định bởi comp. Collection không cần xếp theo thứ tự

12 static Object min(Collection c)

Trả về phần tử tối thiểu trong c như được xác định bởi thứ tự tự nhiên

13 static List nCopies(int num, Object obj)

Trả về num bản sao của obj được chứa trong một list không đổi. num phải lớn hơn hoặc bằng 0

14 static boolean replaceAll(List list, Object old, Object new)

Thay thế tất cả old bởi new trong list. Trả về true nếu có ít nhất một sự thay thế xảy ra. Nếu không là false

15 static void reverse(List list)

Đảo ngược dãy trong list

16 static Comparator reverseOrder( )

Trả về một comparator đảo ngược

17 static void rotate(List list, int n)

Quay list bởi n vị trí tới bên phải. Để quay sang bên trái, sử dụng một giá trị âm cho n

18 static void shuffle(List list, Random r)

Xáo trộn các phần tử trong list bởi sử dụng r như là một nguồn của các số ngẫu nhiên

19 static void shuffle(List list)

Xáo trộn các phần tử trong list

20 static Set singleton(Object obj)

Trả về obj như là một set không thay đổi. Đây là một cách dễ dàng để biến đổi một đối tượng đơn vào trong một set

21 static List singletonList(Object obj)

Trả về obj như là một list không thay đổi. Đây là một cách dễ dàng để biến đổi một đối tượng đơn vào trong một list

22 static Map singletonMap(Object k, Object v)

Trả về cặp key/value (k/v) như là một map không thay đổi. Đây là một cách dễ dàng để biến đổi một cặp key/value đơn vào trong một map

23 static void sort(List list, Comparator comp)

Xếp thứ tự các phần tử trong list như đã xác định bởi comp

24 static void sort(List list)

Xếp thứ tự các phần tử trong list như đã xác định bởi thứ tự tự nhiên

25 static void swap(List list, int idx1, int idx2)

Trao đổi các phần tử trong list tại các chỉ mục được xác định bởi idx1 và idx2

26 static Collection synchronizedCollection(Collection c)

Trả về một Collection an toàn luồng (thread-safe) bởi c

27 static List synchronizedList(List list)

Trả về một thread-safe list bởi list

28 static Map synchronizedMap(Map m)

Trả về một thread-safe map bởi m

29 static Set synchronizedSet(Set s)

Trả về một thread-safe set bởi s

30 static SortedMap synchronizedSortedMap(SortedMap sm)

Trả về một thread-safe sorted set bởi sm

31 static SortedSet synchronizedSortedSet(SortedSet ss)

Trả về một thread-safe set bởi ss

32 static Collection unmodifiableCollection(Collection c)

Trả về một unmodifiable collection bởi c

33 static List unmodifiableList(List list)

Trả về một unmodifiable list bởi list

34 static Map unmodifiableMap(Map m)

Trả về một unmodifiable map bởi m

35 static Set unmodifiableSet(Set s)

Trả về một unmodifiable set bởi s

36 static SortedMap unmodifiableSortedMap(SortedMap sm)

Trả về một unmodifiable sorted map bởi sm

37 static SortedSet unmodifiableSortedSet(SortedSet ss)

Trả về một unmodifiable sorted set bởi ss

Quảng cáo

Ví dụ

Ví dụ sau minh họa các thuật toán đa dạng của Collection trong Java:

import java.util.*;

public class AlgorithmsDemo {

  public static void main(String args[]) {
   // Tao va khoi tao linked list
   LinkedList ll = new LinkedList();
   ll.add(new Integer(-8));
   ll.add(new Integer(20));
   ll.add(new Integer(-20));
   ll.add(new Integer(8));
   
   // Ta mot comparator voi thu tu dao nguoc
   Comparator r = Collections.reverseOrder();
   // Sap xep list boi su dung comparator
   Collections.sort(ll, r);
   // Lay iterator
   Iterator li = ll.iterator();
   System.out.print("List duoc sap xep theo thu tu dao nguoc la: ");
   while(li.hasNext()){
     System.out.print(li.next() + " ");
   }
   System.out.println();
   Collections.shuffle(ll);
   // Hien thi danh sach sap xep ngau nhien
   li = ll.iterator();
   System.out.print("List sau khi bi xao tron la: ");
   while(li.hasNext()){
     System.out.print(li.next() + " ");
   }
   System.out.println();
   System.out.println("Minimum: " + Collections.min(ll));
   System.out.println("Maximum: " + Collections.max(ll));
  }
}
Quảng cáo

Nó sẽ cho kết quả sau:

List duoc sap xep theo thu tu dao nguoc la: 20 8 -8 -20
List sau khi bi xao tron la: 20 -20 8 -8
Minimum: -20
Maximum: 20

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


collection_trong_java.jsp


Tài liệu giáo viên