Map Interface trong JavaMap Interface trong Java so khớp duy nhất các key với value. Một key là một đối tượng mà bạn sử dụng để thu nhận một value.

 • Với một key và value đã cung cấp, bạn có thể lưu giữ value trong một đối tượng Map. Sauk hi giá trị được lưu, bạn có thể thu nhận nó bởi sử dụng key của nó.

 • Một số phương thức ném một NoSuchElementException khi không có item nào tồn tại trong Map đang gọi.

 • Một ClassCastException được ném khi một đối tượng là không tương thích với các phần tử trong một Map.

 • Một NullPointerException được ném nếu cố gắng sử dụng một đối tượng null và null là không được cho phép trong Map.

 • Một UnsupportedOperationException được ném khi cố gắng thay đổi một Unmodifiable Map trong Java.

Để hiểu sâu hơn các khái niệm được trình bày trong chương này, mời bạn tham khảo loạt bài: Ví dụ về Collection trong Java.

STT Phương thức và Miêu tả
1 void clear( )

Gỡ bỏ tất cả cặp key/value từ Map đang gọi

2 boolean containsKey(Object k)

Trả về true nếu Map đang gọi chứa k như là một key. Nếu không là false

3 boolean containsValue(Object v)

Trả về true nếu Map đang gọi chứa v như là một value. Nếu không là false

4 Set entrySet( )

Trả về một Set mà chứa các entry trong Map. Set này chứa các đối tượng của Map.Entry. Phương thức này cung cấp một set-view cho Map đang gọi

5 boolean equals(Object obj)

Trả về true nếu obj là một Map và chứa cùng các Entry. Nếu không là false

6 Object get(Object k)

Trả về value mà liên kết với key k

7 int hashCode( )

Trả về hash code cho Map đang gọi

8 boolean isEmpty( )

Trả về true nếu Map đang gọi là trống, nếu không là false

9 Set keySet( )

Trả về một Set mà chứa các key trong Map đang gọi. Phương thức này cung cấp một set-view của các key trong Map đang gọi

10 Object put(Object k, Object v)

Đặt một entry vào Map đang gọi, ghi đè bất kỳ value trước mà liên kết với key. Với key và value tương ứng là k và v. Trả về null nếu key đã không tồn tại. Nếu không thì, value trước mà liên kết với key được trả về

11 void putAll(Map m)

Đặt tất cả entry từ m vào trong Map này

12 Object remove(Object k)

Gỡ bỏ entry mà có khóa là k

13 int size( )

Trả về số các cặp key/value trong Map

14 Collection values( )

Trả về một tập hợp chứa các value trong Map. Phương thức này cung cấp một collection-view của các value trong Map

Quảng cáo

Ví dụ

Map có sự triển khai trong các lớp đa dạng của nó giống như HashMap. Sau đây là ví dụ giải thích các tính năng của Map.

import java.util.*;

public class CollectionsDemo {

  public static void main(String[] args) {
   Map m1 = new HashMap(); 
   m1.put("Zara", "8");
   m1.put("Mahnaz", "31");
   m1.put("Ayan", "12");
   m1.put("Daisy", "14");
   System.out.println();
   System.out.println(" Cac phan tu cua Map");
   System.out.print("\t" + m1);
  }
}

Nó sẽ cho kết quả sau:

Cac phan tu cua Map
    {Mahnaz=31, Ayan=12, Daisy=14, Zara=8}

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp.

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy. Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


collection_trong_java.jsp