Lớp Object trong JavaTheo mặc định, lớp Object là lớp cha của tất cả các lớp trong Java. Nói cách khác, nó là lớp cao nhất của Java. Lớp Object là khá lợi ích nếu bạn muốn tham chiếu bất cứ đối tượng nào có kiểu mà bạn không biết. Chú ý rằng biến tham chiếu của lớp cha có thể tham chiếu tới đối tượng lớp con, và được gọi là Upcasting.

Bạn theo dõi ví dụ sau, có phương thức getObject() mà trả về một đối tượng nhưng nó có thể là bất cứ kiểu nào như Employee, Student, … Chúng ta có thể sử dụng tham chiếu lớp Object để tham chiếu tới đối tượng đó. Ví dụ:

Object obj=getObject();//Chung ta khong biet doi tuong nao se duoc tra ve tu phuong thuc nay 

Lớp Object cung cấp một số hành vi chung cho tất cẩ đối tượng, chẳng hạn như đối tượng có thể được so sánh, có thể được mô phỏng, có thể được thông báo, …

Lớp Object trong Java
Quảng cáo

Phương thức của lớp Object trong Java

Bảng dưới liệt kê một số phương thức mà lớp Object cung cấp, đó là:

Phương thức Miêu tả
public final ClassgetClass() Trả về đối tượng lớp Class của đối tượng này. Lớp Class có thể được sử dụng để lấy metadata của lớp này
public int hashCode() Trả về hashcode cho đối tượng này
public boolean equals(Object obj) So sánh đối tượng đã cho với đối tượng này
protected Object clone() throws CloneNotSupportedException Tạo và trả về bản sao (bản mô phỏng) của đối tượng này
public String toString() Trả về biểu diễn chuỗi của đối tượng này
public final void notify() Thông báo Thread đơn, đợi trên monitor của đối tượng này
public final void notifyAll() Thông báo tất cả Thread, đợi trên monitor của đối tượng này
public final void wait(long timeout)throws InterruptedException Làm cho Thread hiện tại đợi trong khoảng thời gian là số mili giây cụ thể, tới khi Thread khác thông báo (triệu hồi phương thức notify() hoặc notifyAll())
public final void wait(long timeout,int nanos)throws InterruptedException Làm cho Thread hiện tại đợi trong khoảng thời gian là số mili giây và nano giây cụ thể, tới khi Thread khác thông báo (triệu hồi phương thức notify() hoặc notifyAll())
public final void wait()throws InterruptedException Làm Thread hiện tại đợi, tới khi Thread khác thông báo (invokes notify() or notifyAll() method).
protected void finalize()throws Throwable Được triệu hồi bởi Garbage Collector trước khi đối tượng bị dọn rác
Quảng cáo

Ps: Lớp Object là một lớp mặc định của Java và là lớp đặc biệt. Tất cả các class khác trong Java phải kế thừa nó. Nhưng để cho gọn chúng ta hay ẩn đi, ví dụ không cần viết class Student extends Object, thực tế là vẫn mặc định extends
Tài liệu giáo viên