Gửi Email trong JavaGửi một Email sử dụng Ứng dụng Java là đơn giản, và để bắt đầu, bạn nên có JavaMail APIJava Activation Framework (JAF) được cài đặt trên thiết bị của bạn.

 • Bạn có thể tải phiên bản mới nhất của JavaMail (Version 1.2) từ Website chuẩn của Java.

 • Bạn có thể tải phiên bản mới nhất của JAF (Version 1.1.1) từ Website chuẩn của Java.

Download và unzip những file này, trong các thư mục cấp độ cao nhất đã được tạo mới nhất, bạn sẽ tìm thấy một số jar file cho cả hai ứng dụng. Bạn cần thêm các file là mail.jaractivation.jar vào trong CLASSPATH của bạn.

Gửi một Email đơn giản trong Java

Dưới đây là ví dụ để gửi một Email đơn giản từ thiết bị của bạn. Giả sử rằng localhost của bạn được kết nối internet và có khả năng để gửi một Email.

// TenFile SendEmail.java

import java.util.*;
import javax.mail.*;
import javax.mail.internet.*;
import javax.activation.*;

public class SendEmail
{
  public static void main(String [] args)
  {  
   // Email ID cua nguoi nhan can duoc de cap den.
   String to = "abcd@gmail.com";

   // Email ID cua nguoi gui can duoc de cap den
   String from = "web@gmail.com";

   // Gia su ban dang gui email tu localhost
   String host = "localhost";

   // Lay cac system properties
   Properties properties = System.getProperties();

   // Thiet lap mail server
   properties.setProperty("mail.smtp.host", host);

   // Lay doi tuong Session mac dinh.
   Session session = Session.getDefaultInstance(properties);

   try{
     // Tao mot doi tuong MimeMessage mac dinh.
     MimeMessage message = new MimeMessage(session);

     // Set From: header field.
     message.setFrom(new InternetAddress(from));

     // Set To: header field.
     message.addRecipient(Message.RecipientType.TO,
                 new InternetAddress(to));

     // Set Subject: header field
     message.setSubject("Day la dong Subject!");

     // Bay gio thiet lap message thuc su
     message.setText("Day la message thuc su");

     // Send message
     Transport.send(message);
     System.out.println("Gui message thanh cong....");
   }catch (MessagingException mex) {
     mex.printStackTrace();
   }
  }
}
Quảng cáo

Biên dịch và chạy chương trình trên sẽ gửi một Email đơn giản trong Java:

$ java SendEmail
Gui message thanh cong....

Nếu bạn muốn gửi một Email tới nhiều người nhận, thì phương thức sau sẽ được sử dụng để xác định nhiều Email ID:

void addRecipients(Message.RecipientType type, 
          Address[] addresses)
throws MessagingException

Miêu tả về tham số của phương thức trên trong Java:

 • type: Nó sẽ được thiết lập là TO, CC hoặc BCC. Với CC biểu diễn Carbon Copy và BCC biểu diễn Black Carbon Copy. Ví dụ: Message.RecipientType.TO

 • addresses: Đây là mảng của Email ID. Bạn sẽ cần sử dụng phương thức InternetAdderss() trong khi xác định các Email ID.

Quảng cáo

Gửi một HTML Email trong Java

Ví dụ dưới đây để gửi một HTML Email trong Java từ thiết bị của bạn. Giả sử rằng localhost của bạn được kết nối internet và có khả năng để gửi một Email.

Ví dụ này tương tự như ví dụ trước, ngoại trừ, ở đây chúng ta sử dụng phương thức setContent() để thiết lập content của tham số thứ hai là "text/htm" để xác định rằng nội dung HTML được bao trong thông báo.

Sử dụng ví dụ này, bạn có thể gửi nội dung HTML lớn bao nhiêu tùy thích.

// File Name SendHTMLEmail.java

import java.util.*;
import javax.mail.*;
import javax.mail.internet.*;
import javax.activation.*;

public class SendHTMLEmail
{
  public static void main(String [] args)
  {
   
   // Email ID cua nguoi nhan can duoc de cap.
   String to = "abcd@gmail.com";

   // Email ID cua nguoi gui can duoc de cap
   String from = "web@gmail.com";

   // Gia su ban gui email tu localhost
   String host = "localhost";

   // Lay system properties
   Properties properties = System.getProperties();

   // Thiet lap mail server
   properties.setProperty("mail.smtp.host", host);

   // Lay doi tuong Session mac dinh.
   Session session = Session.getDefaultInstance(properties);

   try{
     // Tao doi tuong MimeMessage mac dinh.
     MimeMessage message = new MimeMessage(session);

     // Set From: header field.
     message.setFrom(new InternetAddress(from));

     // Set To: header field.
     message.addRecipient(Message.RecipientType.TO,
                 new InternetAddress(to));

     // Set Subject: header field
     message.setSubject("Day la dong Subject!");

     // Send the actual HTML message, as big as you like
     message.setContent("<h1>Day la message thuc su</h1>",
              "text/html" );

     // Send message
     Transport.send(message);
     System.out.println("Gui message thanh cong....");
   }catch (MessagingException mex) {
     mex.printStackTrace();
   }
  }
}

Biên dịch và chạy chương trình này để gửi một HTML Email:

$ java SendHTMLEmail
Gui message thanh cong....

Gửi đính kèm trong Email trong Java

Ví dụ này để gửi một Email với đính kèm (attachment) trong Java từ thiết bị của bạn. Giả sử rằng localhost của bạn được kết nối internet và có khả năng để gửi một Email.

// File Name SendFileEmail.java

import java.util.*;
import javax.mail.*;
import javax.mail.internet.*;
import javax.activation.*;

public class SendFileEmail
{
  public static void main(String [] args)
  {
   
   // Email ID cua nguoi nhan can duoc de cap.
   String to = "abcd@gmail.com";

   // Email ID cua nguoi gui can duoc de cap
   String from = "web@gmail.com";

   // Gia su ban gui email tu localhost
   String host = "localhost";

   // Lay system properties
   Properties properties = System.getProperties();

   // Thiet lap mail server
   properties.setProperty("mail.smtp.host", host);

   // Lay doi tuong Session mac dinh.
   Session session = Session.getDefaultInstance(properties);

   try{
     // Tao doi tuong MimeMessage mac dinh.
     MimeMessage message = new MimeMessage(session);

     // Set From: header field.
     message.setFrom(new InternetAddress(from));

     // Set To: header field.
     message.addRecipient(Message.RecipientType.TO,
                 new InternetAddress(to));

     // Set Subject: header field
     message.setSubject("Day la dong Subject!");

     // Tao message 
     BodyPart messageBodyPart = new MimeBodyPart();

     // Phan than message
     messageBodyPart.setText("Day la phan than message");
     
     // Tao mot multipar message
     Multipart multipart = new MimeMultipart();

     // Thiet lap phan text message
     multipart.addBodyPart(messageBodyPart);

     // Phan hai la attachment
     messageBodyPart = new MimeBodyPart();
     String filename = "file.txt";
     DataSource source = new FileDataSource(filename);
     messageBodyPart.setDataHandler(new DataHandler(source));
     messageBodyPart.setFileName(filename);
     multipart.addBodyPart(messageBodyPart);

     // Gui cac phan day du cua message
     message.setContent(multipart );

     // Gui message
     Transport.send(message);
     System.out.println("Gui message thanh cong....");
   }catch (MessagingException mex) {
     mex.printStackTrace();
   }
  }
}

Biên dịch và thực thi chương trình này để gửi một Email với đính kèm:

$ java SendFileEmail
Gui message thanh cong....

Xác nhận người dùng trong Java

Nếu nó được yêu cầu để cung cấp ID và Password người sử dụng tới một Email Server với mục đích xác nhận, thì bạn có thể thiết lập các thuộc tính này như sau:

 props.setProperty("mail.user", "myuser");
 props.setProperty("mail.password", "mypwd");

Phần còn lại của kỹ thuật gửi Email sẽ như phần giải thích ở trên.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.
Tài liệu giáo viên