Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2)

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, Mg = 24, C = 12, Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85, Cs = 133, Ba = 137.

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Dãy gồm các kim loại được sản xuất trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là

Quảng cáo

A. Na, Ca, Al.

B. Na, Ca, Zn.

C. Na, Cu, Al.

D. Fe, Ca, Al.

Câu 2: Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư), sinh ra 2,24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Khí X là

A. NO.

B. NO2.

C. N2O.

D. N2.

Câu 3: Hợp chất nào của canxi được dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương?

A. Vôi sống (CaO).

B. Thạch cao sống (CaSO4.2H2O).

C. Đá vôi (CaCO3).

D. Thạch cao nung (CaSO4.H2O).

Câu 4: Sản phẩm thu được khi điện phân dung dịch KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp) là

A. KOH, O2 và HCl.

B. KOH, H2 và Cl2.

C. K và Cl2.

D. K, H2 và Cl2.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng?

Quảng cáo

A. Trong hợp chất, tất cả các kim loại kiềm đều có số oxi hóa +1.

B. Trong nhóm IA, tính khử của các kim loại giảm dần từ Li đến Cs.

C. Tất cả các hiđroxit của kim loại nhóm IIA đều dễ tan trong nước.

D. Tất cả các kim loại nhóm IIA đều có mạng tinh thể lập phương tâm khối.

Câu 6: Một cốc nước có chứa các ion: Na+ (0,02 mol), Mg2+ (0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl- (0,02 mol), HCO3- (0,10 mol) và SO42- (0,01 mol). Đun sôi cốc nước trên cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nước còn lại trong cốc

A. là nước mềm.

B. có tính cứng vĩnh cửu.

C. có tính cứng toàn phần.

D. có tính cứng tạm thời.

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Viết các PTHH xảy ra trong chuỗi phản ứng sau: NaCl → NaOH → NaHCO3 → Na2CO3 → NaCl.

Câu 2 (3 điểm): Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,15 mol NaOH và 0,1 mol Ba(OH)2, thu được m gam kết tủa. Tính giá trị của m.

Câu 3 (2 điểm): Cho 8,5 gam hỗn hợp hai kim loại A, B thuộc hai chu kì liên tiếp ở nhóm IA vào nước thu được 3,36 lít khí H2. Xác định hai kim loại A và B.

Đáp án & Thang điểm

1. Phần trắc nghiệm (0,5 điểm/ 1 câu)

Câu 1 2 3 4 5 6
Đ/a A A D B A B

Câu 1 (2điểm): Những kim loại hoạt động mạnh như Na, Ca, Al … được sản xuất trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng. Chọn đáp án A.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Câu 2: Áp dụng ĐL bảo toàn e: 0,15.2 = n.0,1 → n = 3. Vậy khí X là NO. Chọn đáp án A.

Câu 3: Thạch cao nung (CaSO4.H2O) được dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương. Chọn đáp án D.

Câu 4: 2KCl + 2H2O 2KOH + Cl2 + H2. Chọn đáp án B.

Câu 5: Phát biểu đúng là: Trong hợp chất, tất cả các kim loại kiềm đều có số oxi hóa +1. Chọn đáp án A.

Câu 6:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2). Vậy nước trong cốc có tính cứng vĩnh cửu. Chọn đáp án B.

2. Phần tự luận

Câu 1 (2 điểm): NaCl → NaOH → NaHCO3 → Na2CO3 → NaCl.

HS viết đúng mỗi PTHH 0,5 điểm, thiếu cân bằng trừ ½ số điểm mỗi PTHH.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2)

Câu 2 (3 điểm): Tính được số mol CO2 = 0,15 mol, số mol OH- = 0,35 mol

Đặt Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2) Sau phản ứng thu được CO32- và OH-

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2)

Từ phản ứng (2) → Ba2+ hết, m↓ = mBaCO3 = 0,1.197 = 19,7 gam.

Câu 3 (2 điểm): Tính được số mol khí = 0,15 mol

Đặt 2 kim loại A và B tương ứng với 1 KL là R.

Giả sử MA < MB → MA < MR < MB

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2)

MR = 8,5 : 0,3 = 28,33. Vậy hai kim loại là Na và K.

Chú ý: HS làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 12 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác