Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 3)

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Na = 23, Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, Sr = 88, Ba = 137.

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện?

Quảng cáo

A. Ca.

B. K.

C. Mg.

D. Cu.

Câu 2: Khi nói về kim loại kiềm, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim.

B. Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.

C. Từ Li đến Cs khả năng phản ứng với nước giảm dần

D. Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp.

Câu 3: Dãy gồm các chất đều có thể làm mất tính cứng tạm thời của nước là

A. HCl, NaOH, Na2CO3.

B. NaOH, Na3PO4, Na2CO3.

C. KCl, Ca(OH)2, Na2CO3.

D. HCl, Ca(OH)2, Na2CO3.

Câu 4: Dung dịch chất X không làm đổi màu quỳ tím; dung dịch chất Y làm quỳ tím hóa xanh. Trộn lẫn hai dung dịch trên thu được kết tủa. Hai chất X và Y tương ứng là

Quảng cáo

A. KNO3 và Na2CO3.

B. Ba(NO3)2 và Na2CO3.

C. Na2SO4 và BaCl2.

D. Ba(NO3)2 và K2SO4.

Câu 5: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch sau: HNO3, Na2SO4, Ba(OH)2, NaHSO4. Số trường hợp có phản ứng xảy ra là

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

Câu 6: Chất nào sau đây là thạch cao sống?

A. CaCO3.

B. CaO.

C. CaSO4. H2O.

D. CaSO4.2H2O.

II. Phần tự luận

Câu 1 (2 điểm): Viết các PTHH xảy ra trong sơ đồ sau:

NaCl → Na → NaOH → Na2CO3 → NaHCO3.

Câu 2 (3 điểm): Cho 6,8 gam hỗn hợp G gồm hai kim loại A và B liên tiếp trong nhóm IIA tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, sau phản ứng thu được 5,6 lít khí (ở đktc). Xác định thành phần % khối lượng của từng kim loại trong G.

Câu 3 (2 điểm): Hấp thụ hoàn toàn 0,672 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch gồm NaOH 0,025M và Ca(OH)2 0,0125M, thu được x gam kết tủa. Tính giá trị của x.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Đáp án & Thang điểm

1. Phần trắc nghiệm (0,5 điểm/ 1 câu)

Câu 1 2 3 4 5 6
Đ/a D C B B D D

Câu 1: Cu có thể được bằng phương pháp thủy luyện. Chọn đáp án D.

Câu 2: Phát biểu sai là: Từ Li đến Cs khả năng phản ứng với nước giảm dần. Chọn đáp án C.

Câu 3: Dãy gồm các chất đều có thể làm mất tính cứng tạm thời của nước là NaOH, Na3PO4, Na2CO3. Chọn đáp án B.

Câu 4: Dung dịch Ba(NO3)2 không làm đổi màu quỳ tím; dung dịch Na2CO3 làm quỳ tím hóa xanh.

Ba(NO3)2 + Na2CO3 → BaCO3 ↓ + 2NaNO3. Chọn đáp án B.

Câu 5: Ba(HCO3)2 tác dụng được với HNO3, Na2SO4, Ba(OH)2, NaHSO4. Chọn đáp án D.

Câu 6: Thạch cao sống: CaSO4.2H2O. Chọn đáp án D.

2. Phần tự luận

Câu 1 (2 điểm):

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 3)

Câu 2 (3 điểm): Tính được nkhí = 0,25 mol

Đặt 2 kim loại tương ứng với một kim loại là R.

Giả sử MA < MB → MA < MR < MB

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 3)

MR = 6,8 : 0,25 = 27,2. Vậy hai kim loại là Mg: a (mol) và Ca: b (mol).

mG = 6,8 gam → 24a + 40b = 6,8

nG = 0,25 mol → a + b = 0,25

Giải hệ được a = 0,2 và b = 0,05.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 3)

Câu 3 (2 điểm): Tính được số mol CO2 = 0,03 mol; số mol OH- = 0,05 mol

Đặt Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 3). Sau phản ứng thu được 2 loại muối CO32- và HCO3-

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 3)

Vậy Ca2+ hết, m↓ = 0,0125.100 = 1,25 gam.

Chú ý: HS làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 12 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác